drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, wymierzono grzywnę
stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II SA/Kr 1409/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1409/14 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2014-11-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-09-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Kazimierz Bandarzewski /przewodniczący/
Mirosław Bator /sprawozdawca/
Renata Czeluśniak
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
wymierzono grzywnę
stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 154 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski Sędziowie : WSA Mirosław Bator (spr.) WSA Renata Czeluśniak Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2014 r. sprawy ze skargi A. I. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie II SA/Kr 1442/13 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 200 zł (dwieście złotych); II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. na rzecz skarżącego A. I. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 1422/13 po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. I. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] września 2013 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.

Pismem z dnia [...] sierpnia 2014 r. A. I. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na niewykonanie powyżej wskazanego orzeczenia. W uzasadnieniu podał, że pismem z dnia [...] września 2008 r. zwrócił się do PINB w B. o zbadanie legalności posadowienia słupa energetycznego niskiego napięcia P-10 oznaczonego nr 3 przy ul. P. w B. Skarżący wielokrotnie wzywał organ do podjęcia działań w tej sprawie niestety nie powodowało to żadnych skutków. W wyroku z dnia 14 lutego 2014 r. WSA w Krakowie stwierdził, że organy winny się stosować do wskazówek i wykładni zawartej w tym wyroku. W piśmie z dnia [...] maja 2014 r. skarżący wezwał organ do zapłaty odszkodowania i załatwienia sprawy. Organ podjął działania dopiero w dniu [...] lipca 2014 r. przeprowadzając kolejne oględziny słupa i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia [...] sierpnia 2014 r., po czym wydłużył ten termin do dnia [...] września 2014 r. Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie PINB w B. naruszył przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące terminów załatwienia sprawy administracyjnej.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. wniósł o oddalenie skargi na niewykonania wyroku WSA w Krakowie. W uzasadnieniu organ podał, że decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. PINB w B.umorzył w całości postępowanie w sprawie realizacji dwóch stacji MSTW -[...] wraz z nawiązaniem do linii 15kV i sieci n.n. na oś. K. II przy ul. P. w B .i, prowadzone na wniosek A. I. M. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją z dnia [...] września 2013 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 14 lutego 2014 r. uchylił decyzję [...]WINB w K. i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. O tym orzeczeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. dowiedział się dopiero z pisma A. I. z dnia [...] maja 2014 r. W związku z tą informacją Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. interweniował telefonicznie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K. próbując ustalić czy akta sprawy zostały zwrócone przez Sąd. W dniu [...] czerwca 2014 r. pracownicy [...]INB w K. potwierdzili, że akta znajdują się w siedzibie organu II instancji w K.. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. pismami z dnia [...] czerwca 2014 r. zwrócił się do "T[...]" S.A. w K. oraz do Urzędu Miasta B. z prośbą o przekazanie dokumentów sprawy. W związku z tym, że od wydania decyzji z dnia [...] stycznia 2012 r. upłynął okres ponad dwóch lat konieczne było dokonanie ponownych oględzin przedmiotowej linii energetycznej w celu ustalenia czy stan faktyczny nie uległ zmianie. Oględziny zostały wyznaczone na dzień [...] lipca 2014 r. Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. poinformował, że przedmiotowa sprawa nie może być rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 K.p.a. i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia [...] sierpnia 2014 r. W toku dalszego postępowania organ prowadził postępowanie dowodowe. Jednak do dnia [...] sierpnia 2014 r. organ nie otrzymał odpowiedzi na prośbę o przesłanie dokumentów od spółki "T[...]". Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2014 r. PINB w B. ponownie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień [...] września 2014 r. Dnia [...] września 2014 r. organ wydał decyzję kończącą postępowanie w sprawie. Od tej decyzji w dniu [...] września 2014 r. odwołanie złożył A. I.

W ocenie organu przez niewykonanie wyroku należy rozumieć zaniechanie podjęcia lub kontynuacji postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie prawem przewidzianej. Jeśli chodzi o niewykonanie wyroku WSA w Krakowi z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1442/13 wyjaśnić należy, że dla wymierzenia organowi grzywny konieczne jest ustalenie, że po uchyleniu decyzji przez sąd pozostawał on w bezczynności lub w sposób przewlekły prowadził postępowanie. To w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Organ załatwił sprawę bez zbędnej zwłoki i w momencie złożenia skargi nie pozostawał w bezczynności. Wszystkie podejmowane czynności były niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego przed wydaniem decyzji i wynikały bądź z konieczności uzupełnienia materiału dowodowego zgodnie z zaleceniami sądu, bądź z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Po zwrocie akt sprawy w dniu [...] czerwca 2014 r. upłynęło niewiele czasu, bo już w dniu [...] września 2014 r. PINB w B. wydał decyzję kończącą postępowanie w sprawie. O wszystkich okolicznościach wydłużających tok postępowania skarżący był na bieżąco informowany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje: Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Na wstępie wyjaśnić trzeba, iż stosownie do treści art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: P.p.s.a.), w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Orzekając w oparciu o wskazany przepis art. 154 § 1 P.p.s.a. sąd w pierwszej kolejności bada zachowanie wymogu formalnego wynikającego z tego przepisu. Warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi w omawianym trybie jest bowiem uprzednie pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku (lub załatwienia sprawy). W niniejszej sprawie przesłankę tę skarżący wypełnił, albowiem pismem z [...] maja 2014r. (pozostającym w aktach sądowych) wezwał organ do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 1442/13. Tym samym należało przyjąć, iż możliwe jest merytoryczne rozpoznanie skargi wniesionej w niniejszej sprawie, w oparciu o art. 154 P.p.s.a. i ustalenie w tym celu jak przebiegało postępowanie organu po wyroku Sądu z dnia 14 lutego 2014 r. Zatem, przechodząc do merytorycznej oceny sprawy wskazać trzeba, iż niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność w rozumieniu wskazanego przepisu art. 154 ma miejsce wówczas, gdy wyrok nie został wykonany w ogóle, jak również wtedy, gdy został wykonany (poprzez wydanie stosownego aktu), ale po terminie. Skarga, o jakiej mowa w art. 154 § 1 P.p.s.a. zmierza bowiem do wymierzenia organowi sankcji za niewykonanie wyroku sądu w sytuacji określonej tą normą prawną. Podkreślić w tym miejscu trzeba, iż samo wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w § 1, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi (§ 3 art. 154). Oznacza to, iż podstawowym warunkiem dla stwierdzenia istnienia materialnoprawnej podstawy wymierzenia grzywny organowi administracji publicznej w oparciu o art. 154 § 1 P.p.s.a. jest upływ terminu wyznaczonego przez sąd administracyjny do wydania aktu lub podjęcia czynności bądź też upływ ustawowego terminu. Jeżeli sąd nie określił terminu wydania aktu (lub podjęcia czynności), zastosowanie znajdują bowiem terminy ustawowe do załatwienia sprawy (bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu 2 miesięcy).

Rozpoznawana skarga, wniesiona w oparciu o art. 154 p.p.s.a., dotyczy niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 1442/13. W pkt 1 wskazanego wyroku Sąd (uwzględniając skargę) uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] stycznia 2012 r. Wyrok ten z dniem [...] maja 2014 r. stał się prawomocny. W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że z pisma skarżącego z dnia [...] maja 2014 r. dowiedział się, że taki wyrok został wydany. Natomiast już w dniu [...] czerwca 2014 r. pracownicy [...]INB w K. potwierdzili, że akta sprawy znajdują się w siedzibie organu II instancji w K. Tym samym ustawowy termin na wydanie aktu (biorąc nawet pod uwagę, że sprawa należy do szczególnie skomplikowanych) [...] sierpnia 2014 r. Z akt administracyjnych przekazanych do Sądu wynika, iż w związku z wskazanym wyrokiem organ I instancji – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. w dniu [...] września 2014 r. wydał decyzję kończącą postępowanie w sprawie. Dostrzegając powyższe Sąd stwierdził, iż rozpoznawana skarga zasługuje na uwzględnienie. Decyzja bowiem wydana została po upływie ustawowego terminu, nawet przy korzystnych założeniach, że sprawa była skomplikowana i ustaleniu początku terminu od dnia [...] czerwca 2014 r. (a nie już od dnia [...] sierpnia 2014 r. kiedy to organ uzyskał informacje o wydaniu wyroku). Nadto, dostrzec należy, iż w piśmiennictwie i orzecznictwie zauważa się, że na ocenę istnienia bezczynności organu, o której mowa w art. 154 § 1 P.p.s.a., nie ma wpływu prawidłowość nowego rozstrzygnięcia, lecz tylko to, czy zostało ono faktycznie wydane i to w terminie (por. wyrok NSA z 13 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 2676/11, lex nr 121927). Ponadto o niewykonaniu wyroku może być mowa także w razie niewłaściwej lub opieszałej realizacji obowiązków nałożonych na organ administracji publicznej przez sąd administracyjny.

Konkludując, Sąd uznał, iż w sprawie wystąpiły okoliczności uzasadniające wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 154 P.p.s.a.

Sąd dodatkowo wyjaśnia, iż w świetle art. 153 P.p.s.a. organ orzekając ponownie w sprawie na skutek wyroku sądu, ma obowiązek zastosować się do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w tym wyroku. Są one bowiem dla tego organu wiążące. Ocena, czy wytyczne sądu przy wydawaniu rozstrzygnięcia -po wyroku- zostały wzięte pod uwagę, nie może mieć jednak miejsca w postępowaniu zainicjowanym skargą na niewykonanie wyroku sądu. W tym trybie sąd ocenia jedynie działanie organu w dążeniu do załatwienia sprawy, kontroluje więc, czy organ ten nie pozostaje w bezczynności oraz, czy nie prowadzi w sposób przewlekły postępowania. Takie okoliczności Sąd orzekając w niniejszej sprawie stwierdził i tym samym mógł wymierzyć organowi grzywnę w wysokości określonej w art. 154 § 6 P.p.s.a. Została bowiem spełniona przesłanka merytoryczna wynikająca z § 1 art. 154, uzasadniająca wydanie tego rodzaju rozstrzygnięcia z uwagi na to, że organ I instancji wydał akt administracyjny, do którego wydania został zobowiązany wyrokiem Sądu, lecz z przekroczeniem ustawowego terminu. Wymierzając organowi grzywnę stosownie do treści art.154 § 6 P.p.s.a. należy zauważyć, że przepis ten zawiera wskazanie maksymalnej wysokości grzywny, zaś okoliczności, które mają wpływ na wysokość wymierzonej grzywny, muszą być przedmiotem szczegółowej analizy konkretnej sprawy przy uwzględnieniu całokształtu jej okoliczności. Wymierzając Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości [...] zł, Sąd uznał że taka wysokość jest adekwatna do stopnia naruszenia przepisów prawa przez organ w niniejszej sprawie i zawinienia organu oraz zwróci w przyszłości organowi należytą uwagę na wywiązywanie się z obowiązków nałożonych wyrokami sądowymi i przepisami prawa. Sąd uwzględnił okoliczność, że organ przed wydaniem wyroku w przedmiocie grzywny wydał decyzję z dnia [...] września 2014 r. Sąd wziął również pod uwagę fakt, iż przekroczenie terminu do jej wydania nie było znaczące i nie nosiło znamion rażącego zaniedbania ze strony organu.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł na podstawie art. 154 § 1, 2 i 6 P.p.s.a. jak w punkcie 1 i 2 wyroku.

O kosztach orzeczono jak w punkcie 3 wyroku na podstawie art.200 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt