drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Inne, Rada Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 462/11 - Wyrok NSA z 2011-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 462/11 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2011-06-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-03-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Solarski
Jolanta Rajewska
Paweł Miładowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SAB/Łd 50/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-08
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 10, art. 14
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Paweł Miładowski (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Jolanta Rajewska sędzia NSA del. Jerzy Solarski Protokolant st. inspektor sądowy Barbara Dąbrowska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej D. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2010 r. sygn. akt II SAB/Łd 50/10 w sprawie ze skargi D. R. na bezczynność Rady Gminy Lutomiersk w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Rady Gminy Lutomiersk w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, skargę oddalił.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku w dniu [...] września 2010r. D. R., Redaktor Naczelny Gazety Lutomierskiej, złożył wniosek o udostępnienie w formie wglądu i sporządzenia fotokopii wniosku o nadanie medalu "Zasłużony dla gminy Lutomiersk" Księdzu kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu .

W odpowiedzi otrzymał pismo Sekretarza Gminy z dnia [...] września 2010r. informujące o umieszczeniu tego dokumentu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W dniu [...] września 2010r. D. R. wezwał Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk do załatwienia wniosku z dnia [...] września 2010 w formie zgodnej z zawartym weń żądaniem w terminie do dnia [...] września 2010r. W odpowiedzi otrzymał pismo Przewodniczącego Rady, podtrzymujące stanowisko wyrażone w piśmie z dnia [...] września 2010r.

W skardze z dnia [...] października 2010r. D. R., wniósł o nakazanie Radzie Gminy Lutomiersk załatwienia jego żądania z dnia [...] września 2010r. "w formie zgodnej z wnioskiem".

Skarżący podniósł, iż publikacja wniosku w BIP nastąpiła dopiero w dniu [...] września 2010 r. Na dokumencie widnieje data wpływu do Biura Rady – [...] kwietnia 2010r. Oznacza to, zdaniem skarżącego, iż dokument ten znajdował się w Biurze Rady przed [...] września 2010r. i powinien być udostępniony bez pisemnego wniosku. Tymczasem złożenia pisemnego wniosku zażądała pracownica Biura Rady, co stanowi, w ocenie skarżącego, ewidentne utrudnianie dostępu do informacji publicznej.

Skarżący pokreślił również, że jego wniosek jest precyzyjny i możliwy do spełnienia przez organ poprzez umożliwienie wglądu do oryginału dokumentu i zrobienia jego fotokopii.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Organ wskazał, że w dniu [...] września 2010r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lutomiersk podczas której radni nadali pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu w czwartą rocznicę jego śmierci – Medal Honorowy "Zasłużony dla Gminy Lutomiersk". W dniu [...] września 2010r. kompletny wniosek został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk. W ocenie organu wniosek ten stał się elementem informacji publicznej dopiero po podjęciu uchwały o nadaniu Medalu Honorowego, bowiem zgodnie z regulaminem przyznawania tego medalu, jest jedynie załącznikiem do uchwały. Wcześniej zatem jego publikacja w BIP nie była możliwa.

W ocenie Rady Gminy Lutomiersk, wobec udostępnienia informacji publicznej w BIP, organ nie miał obowiązku udostępniania jej w formie żądanej przez skarżącego.

Na rozprawie dniu 8 grudnia 2010r. skarżący wniósł nadto o wydanie przez Sąd postanowienia w trybie art. 155 ustawy z dnia 30 sierpnia 2010 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.)

Wskazanym na wstępie wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi skargę oddalił.

W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale – mimo istnienia ustawowego obowiązku – nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności. (vide: T. Woś /w:/ T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 86).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, będąca rozwinięciem konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, reguluje zasady i tryb dostępu do informacji, mających walor informacji publicznych, wskazuje, w jakich przypadkach dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu i kiedy żądane przez wnioskodawcę informacje nie mogą zostać udostępnione.

Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami. Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie poza sporem pozostaje kwestia charakteru żądanej informacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stanowi ona informację publiczną w rozumieniu art. 1 powołanej ustawy. Problem sprowadzał się natomiast do odpowiedzi na pytanie czy informacja publiczna (wniosek o nadanie Medalu Honorowego "Zasłużony dla Gminy Lutomiersk") zamieszczona ostatecznie w Biuletynie Informacji Publicznej przedmiotowo odpowiada zakresowi informacji żądanej przez skarżącego we wniosku z dnia [...] września 2010 r., a w konsekwencji czy jej zamieszczenie w BIP zwalnia organ z obowiązku udzielenia informacji na wniosek.

Zgodnie bowiem z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Tylko zatem informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie udostępniana jest na wniosek.

W rozpoznawanej sprawie skarżący we wniosku z dnia [...] września 2010r. domagał się "udostępnienia w formie wglądu i sporządzenia fotokopii" wniosku o nadanie Księdzu kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu Medalu Honorowego Zasłużony dla Gminy Lutomiersk.

W dniu [...] września 2010r. wniosek o nadanie medalu z dnia [...] kwietnia 2010r. został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, o czym skarżący poinformowany został w piśmie z tej samej daty. Chociaż więc nie można zgodzić się z argumentacją zawartą w odpowiedzi na skargę, iż wniosek ten mógł zostać zamieszczony w BIP dopiero po podjęciu uchwały o nadaniu medalu (informacją publiczną w rozumieniu ustawy, stał się już w dacie złożenia go w organie), faktem jest, że w dniu [...] października 2010 r., a więc w dacie złożenia skargi organ nie pozostawał w bezczynności, bowiem wniosek, do którego wglądu żądał skarżący, faktycznie opublikowany został w Biuletynie. Ten zaś stanowi urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci (art. 8 ust.1 ustawy). Zarzut zatem, iż organ faktycznie żądanej informacji nie udzielił albowiem opiewała ona na umożliwienie "wglądu i sporządzenie fotokopii" jest nieuzasadniony. Opublikowanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (poprzez zamieszczenie w nim złożonego wniosku) zwalnia bowiem organ z obowiązku udostępnienia go "do wglądu i sporządzenia fotokopii".

Tym samym, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, skarga na bezczynność Rady Gminy w Lutomiersku jako nieuzasadniona, podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a. Nie znaleziono też podstaw do podjęcia działań sygnalizacyjnych w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a., choć jak wyżej wskazano, stanowisko Rady Gminy w Lutomiersku, co do charakteru wniosku o nadanie medalu honorowego przed datą podjęcia uchwały w tym przedmiocie, uznać należy za błędne. Sygnalizowana zaś w skardze praktyka pracowników biura Rady Gminy w Lutomiersku, żądających występowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, wymagającej zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, winna być wyeliminowania w trybie nadzoru służbowego.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył D. R. zaskarżonemu wyrokowi zarzucając błędną wykładnię prawa materialnego polegająca na "stwierdzeniu sądu, że publikacja informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej po złożeniu wniosku o udostępnienie nieudostępnionej informacji publicznej zwalnia organ do którego złożono wniosek od jego załatwienia w sposób i formie zgodnych z wnioskiem" a także niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego upatruje w niezastosowaniu art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Rada Gminy Lutomiersk wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Skarga kasacyjna nie zawierała uzasadnionych podstaw.

Stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, z urzędu biorąc pod rozwagę jedynie nieważność postępowania sądowego. W niniejszej sprawie nie zachodzą naruszenia prawa enumeratywnie wymienione w § 2 art. 183 p.p.s.a., które mogłyby wskazywać na nieważność postępowania. Skarga kasacyjna podlegała zatem rozpoznaniu w jej granicach ustalonych zarzutami.

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut skargi kasacyjnej niewłaściwego zastosowania prawa materialnego polegającego na niezastosowaniu art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w niniejszej w sprawie w pełni podziela pogląd wyrażony wielokrotnie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, zgodnie z którym organ administracji publicznej w przypadku informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma obowiązku dokonywania wydruków z Biuletynu i przesyłania ich żądającemu. (por. wyrok NSA z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt I OSK 416/08, LEX nr 490132) Wynika to w sposób jednoznaczny z treści art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek. Udostępnienie zatem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego, nawet wówczas gdy udostępnienie informacji w Biuletynie nastąpiło już po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Takie uregulowanie uzasadnione jest także tym, iż nie jest celowe ponowne udostępnianie informacji publicznej udostępnionej już w Biuletynie, skoro umożliwia to kopiowanie tej informacji, jej wydruk, przesłanie oraz przeniesienie na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji, czyli możliwość przetwarzania jej tymi wszystkimi sposobami, które z woli ustawodawcy, wyrażonej w art. 12 ust. 2 ustawy ma umożliwić podmiot udostępniający informację publiczną. Jak niewadliwie wskazano w odpowiedzi na skargę kasacyjną bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej ma miejsce gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie podejmuje stosownych czynności tj. nie udostępnia informacji w sposób przewidziany w ustawie m.in. w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 w zw. z art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Skoro natomiast żądana przez skarżącego kasacyjnie informacja publiczna – jaką był wniosek o nadanie medalu "zasłużony dla gminy Lutomiersk" Księdzu kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu, został udostępniony poprzez jego opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, to nie mógł mieć zastosowania przepis art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, albowiem reguluje on sposób udostępnienia informacji publicznej, co w niniejszej sprawie nie było już koniecznym.

Na marginesie odnieść należy się do zarzutu sformułowanego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, dotyczącego wniosku o podjęcie działań sygnalizacyjnych w trybie art. 155 p.p.s.a. Podkreślenia wymaga fakt, że instytucja która została unormowana w ww. przepisie ma charakter fakultatywny. Sąd rozpatrujący wniosek nie miał zatem obowiązku skorzystać z uprawnienia przewidzianego tym przepisem. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, że nie znalazł podstaw do podjęcia działań sygnalizacyjnych w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a., choć stanowisko Rady Gminy w Lutomiersku, co do charakteru wniosku o nadanie medalu honorowego przed datą podjęcia uchwały w tym przedmiocie, Sąd uznał za błędne. Takie działanie Sądu nie naruszało przepisów postępowania, a reakcja na dostrzeżone nieprawidłowości była w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wystarczająca.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną oddalił.Powered by SoftProdukt