drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Inne, Wojewoda, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 466/08 - Wyrok NSA z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 466/08 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2008-07-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech
Jan Paweł Tarno
Maria Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
III SA/Gd 354/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 256 poz 2572 art. 36 a ust. 5
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 189 poz 1855 par. 8 pkt. 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wiśniewska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Anna Lech Sędzia NSA Jan Paweł Tarno Protokolant Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2007r. sygn. akt III SA/Gd 354/07 w sprawie ze skargi Burmistrza Miasta K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2008 r., sygn. akt III SA/Gd 354/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Burmistrza Miasta K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. z dnia [...], nr [...].

W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną.

Burmistrz Miasta K. zarządzeniem nr [...] z dnia [...], wydanym na podstawie przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855), unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr [...] w K. W uzasadnieniu zarządzenia wskazał na niezgodny z regulaminem Rady Rodziców wybór przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr [...]. Niezgodność polegała na braku kworum na posiedzeniu. Zastrzeżenia budziła także merytoryczna ocena kandydatów dokonana przez komisję konkursową.

Wojewoda P. wskazanym rozstrzygnięciem nadzorczym, działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta K. Ustalił, że przedmiotowy regulamin Rady Rodziców został uchwalony na wspólnym posiedzeniu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w dniu [...], jeszcze jako regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr [...] w K. Następnie został zmieniony aneksem (nieopatrzonym datą), w którym postanowiono, że w związku z wygaśnięciem z dniem [...] Szkoły Podstawowej Nr [...] w K. w regulaminie Rady Rodziców tej szkoły: nazwę Szkoła Podstawowa Nr [...] w K. zastępuje się nazwą Gimnazjum Nr [...] w K. Organ nadzoru podkreślił, że gimnazja powstały w ramach reformy systemu oświaty z dniem 1 września 1999 r., na mocy art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96 ze zm.), zatem po utworzeniu gimnazjum jako nowej jednostki organizacyjnej powinna być podjęta decyzja o utworzeniu rady rodziców i uchwalony jej regulamin. Z protokołu posiedzenia Rady Rodziców Gimnazjum Nr[...] w K. z dnia [...] wynika, że do Rady Rodziców wybrano [...] osób w składzie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zdaniem Wojewody, żaden przepis prawa nie określa wprost w jaki sposób są wybierani przedstawiciele rodziców, a w szczególności nie wynika to z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Dokonanie wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na dyrektora szkoły nie znajduje się również w katalogu zadań Rady Rodziców, zawartym w regulaminie z [...] r. Organ podkreślił, że w art. 36a ust. 5 mowa jest o przedstawicielach rodziców, nie zaś rady rodziców, której istnienie nie było w dniu rozstrzygnięcia konkursu obligatoryjne. Z ustaleń organu wynika, że przedstawiciele rodziców do komisji konkursowej na dyrektora szkoły wybierani są zwyczajowo przez przedstawicieli tzw. trójek klasowych. Wybór został dokonany na zebraniu Rady Rodziców w dniu [...], a następnie Burmistrz Miasta K. zatwierdził skład komisji konkursowej.

Wojewoda uznał, że Burmistrz Miasta K. nie uprawdopodobnił, jaki wpływ na wynik konkursu mógł mieć sposób wyboru przedstawicieli rodziców do komisji. Tylko bowiem takie nieprawidłowości postępowania konkursowego, które mają realny wpływ na wynik konkursu, mogą być przyczyną jego unieważnienia.

Powyższe rozstrzygnięcie stało się przedmiotem skargi Burmistrza Miasta K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda P. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

W powołanym wyżej wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że skarga jest niezasadna i oddalił ją na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.

Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.).

Sąd stwierdził, że podstawę zarządzenia Burmistrza Miasta K. z [...] stanowił przepis § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, który stanowi, że organ prowadzący szkołę, może unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia: 1/ niezasadnego odrzucenia oferty, 2/ przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków, 3/ innych nieprawidłowości, które mogły wpływać na wynik konkursu.

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzić ma m.in. dwóch przedstawicieli rodziców, a nie jak twierdzi Burmistrz Miasta K., Rady Rodziców. Sąd podzielił pogląd Wojewody P., że gimnazja powstały dopiero z dniem 1 września 1999 r. w ramach reformy systemu oświaty (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego). Są to nowe placówki szkolne i dlatego budzi zastrzeżenie legalność regulaminu Rady Rodziców z [...] r. Wątpliwości tych nie może rozwiać aneks do tego regulaminu, gdyż z jego treści nie wynika kiedy i w jaki sposób, a także przez kogo, został przyjęty.

W tej sytuacji do komisji konkursowej wybrani zostali przedstawiciele rodziców, zgodnie z wymogami przewidzianymi w § 36 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Skład komisji konkursowej znany był burmistrzowi K. przed konkursem i nie był przez niego kwestionowany.

Sąd stwierdził też, że być może przyczyną unieważnienia konkursu były "inne nieprawidłowości", które w uzasadnieniu zarządzenia zawarte są w zdaniu "zastrzeżenia organu prowadzącego szkołę budzi także merytoryczna ocena kandydata dokonana przez komisję". Takie ogólnikowe sformułowanie bez wskazania błędów merytorycznej oceny kandydata nie daje jednak podstawy do unieważnienia konkursu.

Od powyższego wyroku Burmistrz Miasta K. wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżając go w całości. Skarżący jako podstawy kasacyjne wskazał art. 174 pkt 1 i 2 P.p.s.a.

W ramach tych podstaw kasacyjnych zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

- naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: 1) art. 36a ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przedstawiciele rodziców w komisji konkursowej wybierani są przez rodziców, a nie radę rodziców; 2) przepisu § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej przez przyjęcie, że dokonanie wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej przez radę rodziców z naruszeniem regulaminu, nie może mieć wpływu na wynik konkursu i tym samym nie ma podstaw do unieważnienia z tej przyczyny postępowania konkursowego;

- naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, w szczególności art. 141 § 4 P.p.s.a. przez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienia.

W konkluzji skargi kasacyjnej skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim podkreślić trzeba, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej (art. 183 § 13 P.p.s.a.), z urzędu zaś bierze pod rozwagę jedynie nieważność postępowania, co oznacza związanie przytoczonymi w skardze kasacyjnej jej podstawami, ogólnie określonymi w art. 174 P.p.s.a. Podstawy te determinują kierunek postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wychodząc z tego założenia, należy na wstępie podkreślić, że wobec niestwierdzenia z urzędu nieważności postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny ogranicza swoje rozważania do oceny zagadnienia prawidłowości dokonanej przez Sąd pierwszej instancji wykładni wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów prawa.

Ustalony przez Sąd pierwszej instancji stan faktyczny na podstawie, którego zostało wydane zaskarżone zarządzenie Wojewody P. nie został przez skarżącego zakwestionowany. Bezspornym jest natomiast, że skarżący jako organ prowadzący szkołę - Gimnazjum Nr [...] w K. ma kompetencję do dokonywania czynności związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora tej jednostki (art. 36 a ustawy o systemie oświaty). Zakresem tej kompetencji objęte jest także przeprowadzanie czynności poprzedzających powierzenie stanowiska dyrektora szkoły. Do czynności tych należy przeprowadzenie konkursu na to stanowisko.

W celu przeprowadzenia konkursu skarżący Burmistrz powołał komisję konkursową (art. 36 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty), w skład, której weszli przedstawiciele rodziców Gimnazjum Nr [...] w K. Zarządzenie skarżącego w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów między innymi Gimnazjum Nr [...] w K. ma moc prawną i pozostaje w obrocie prawnym. Skarżący nie podważając swego zarządzenia zakwestionował jednak wynik przeprowadzonego konkursu, a to ze względu na, jak uznał, wadliwy skład komisji konkursowej. W skład komisji bowiem, zdaniem skarżącego, weszli nieprawidłowo wybrani przez Radę Rodziców Gimnazjum Nr [...] przedstawiciele rodziców.

Stanowiska skarżącego nie można podzielić, należy natomiast zaakceptować stanowisko Wojewody P., który uznał, że skład komisji konkursowej był prawidłowy. Podzielić również należy pogląd Sądu pierwszej instancji, że powołani do składu komisji konkursowej rodzice byli uprawnieni do reprezentowania Gimnazjum Nr [...] w K. W przepisie art. 36 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca nie zawarł bowiem postanowień co do sposobu ich wyłaniania, jak też nie określił, z jakiego grona powinni oni być wybierani. W ustawie o systemie oświaty również brak jednocześnie regulacji, z której wynikałoby, że wyboru przedstawicieli rodziców trzeba dokonywać wyłącznie z pośród członków rady rodziców, jeżeli ona istnieje.

Wobec takiego stanu rzecz chybiony jest zarzut naruszenia przepisu § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, skoro skład komisji konkursowej był prawidłowy i nie było z tego tytułu podstawy do unieważnienia przeprowadzonego konkursu.

Co się tyczy zarzutu naruszenia art. 141 § 4 P.p.s.a., to przyjąć należy, że zarzut ten nie jest trafny, albowiem zaskarżony wyrok, wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, został prawidłowo uzasadniony. Sąd pierwszej instancji ocenił całe postępowanie administracyjne z punktu widzenia zgodności z prawem, w tym również zagadnienie zastosowania przez organy art. art. 36 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty oraz przepisu § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. Ponadto prawidłowo wskazał art. 151 P.p.s.a. jako podstawę rozstrzygnięcia, gdyż skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Wychodząc z powyższych założeń, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw i stosownie do art. 184 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt