drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Wymierzenie grzywny, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę, I OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1150/08 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2009-03-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Arkadiusz Despot - Mładanowicz /sprawozdawca/
Irena Kamińska /przewodniczący/
Janina Antosiewicz
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Sygn. powiązane
II SA/Wa 309/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska, Sędzia NSA Janina Antosiewicz, Sędzia WSA del. do NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.), Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 309/08 w sprawie ze skargi J. R. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.10.2007r. o sygn. II SAB/Wa 78/07 w sprawie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od J. R. na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Po rozpoznaniu skargi J. R. na niewykonanie wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 309/08 wymierzył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy grzywnę w wysokości 3.000 zł i zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przedstawiając w uzasadnieniu stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że w dniu [...] grudnia 2006 r. J. R. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie legalności budowlanej obiektów położonych przy ul. [...], polegającej na:

1. zmianie geometrii ulicy [...] spowodowanej przesunięciem jej krawędzi o około 2 m i wykorzystanie pozyskanej w ten sposób powierzchni przewidzianej w planie zagospodarowania na parking osiedlowy do posadzenia drzew oraz krzewów;

2. wybudowaniu podjazdu oraz bramy do dodatkowego miejsca postojowego - położonego na własnej działce przydomowej w sposób uniemożliwiający wykorzystywanie tej części drogi zgodnie z przeznaczeniem, tzn. jako parking osiedlowy;

3. posadzeniu drzew w "strefie kontrolowanej" gazociągu średniego ciśnienia, co jest naruszeniem warunków technicznych i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Kierownik Oddziału Terenowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu [...] stycznia 2007 r. poinformował wnioskodawcę, że postępowanie w sprawie osiedlowych miejsc parkingowych i przesunięcia istniejącego krawężnika ulicy przy ul. [...], zostało umorzone decyzją Burmistrza Dzielnicy [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r. Wskazał ponadto, że wydział Infrastruktury Dzielnicy [...] Urzędu m.st. Warszawy nie zamierza podejmować żadnych działań w celu urządzenia miejsc parkingowych. Kierownik wyjaśnił, że podjazd oraz brama od strony poszerzonej części ulicy [...] przy posesji nr [...], nie ograniczają ruchu drogowego i brak jest podstaw do stwierdzenia, że uniemożliwia to wykorzystanie tej części drogi zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy jako parking osiedlowy. W kwestii posadzenia drzew w "strefie kontrolowanej" gazociągu średniego ciśnienia, podał, że Zastępca Burmistrza Dzielnicy [...] negatywnie zaopiniował realizację inwestycji polegającą na usunięciu drzew i krzewów rosnących przy budynku ul. [...] (w związku z planowaną budową miejsc postojowych). Dodatkowo podkreślił, że Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy [...] Urzędu m.st. Warszawy nie stwierdził zagrożenia dla przewodu ze strony drzew oraz podniósł, że w przypadku awarii przewodu gazowego i konieczności przeprowadzenia prac wymagających usunięcia któregoś z drzew zostanie wydana stosowna decyzja. Zasygnalizował także, iż sprawa dotycząca legalności wybudowanej bramy oraz wiaty będzie przedmiotem postępowania administracyjnego, w którym wnioskodawca nie ma przymiotu strony, o którym mowa w art. 28 k.p.a.

Pismem z dnia [...] lutego 2007 r. J. R. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy o wskazanie numeru sprawy, dotyczącej legalności wybudowania dodatkowej bramy i podjazdu do posesji położonej przy ulicy [...] oraz o dopuszczenie go do udziału w tym postępowaniu w charakterze strony.

W odpowiedzi na powyższe pismo, organ w dniu [...] marca 2007 r. poinformował, że pismem z dnia [...] stycznia 2007 r. udzielił mu odpowiedzi w przedmiocie zlikwidowania samowoli budowlanej przy ulicy [...].

Następnie [...] kwietnia 2007 r. J. R. skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o udostępnienie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - dokumentów urzędowych zgromadzonych przez podległy Urząd i wykorzystanych we wszczętym procesie administracyjnym, zainicjowanym wnioskiem z dnia [...] grudnia 2006 r. Wnioskodawca zażądał informacji na temat stadium zaawansowania postępowania administracyjnego w tej sprawie, przekazania kopii dokumentów urzędowych, których treść oraz ocena organu przesądziły o jego wszczęciu, kopii decyzji, która została podjęta po zakończeniu tego postępowania oraz kopii wszystkich dokumentów, wykorzystanych w zakończonym decyzją procesie administracyjnym.

Wobec nieuzyskania żądanych informacji, w dniu [...] czerwca 2007 r. J. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną i wyrokiem z dnia 17 października 2007 r. zobowiązał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy do rozpatrzenia wniosku J. R. z dnia [...] kwietnia 2007 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi. Sąd przyjął, że organ, kwestionując zasadność stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w niniejszej sprawie, nie udzielił informacji zgodnie z wnioskiem, ani też nie wydał decyzji odmownej, co oznacza, iż pozostawał w zwłoce. Prawomocny wyrok organ otrzymał wraz z aktami sprawy w dniu 21 stycznia 2008 r.

Pismem z dnia [...] stycznia 2008 r. organ poinformował J.R., iż decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej wybudowanej wiaty na nieruchomości przy ul. [...] w Warszawie. Do pisma załączono kopie szeregu dokumentów zgromadzonych w sprawie.

J. R. w dniu [...] lutego 2008 r. wezwał organ do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r. Wskazał, iż przesłane dokumenty nie dotyczą sprawy, która była kanwą sporu o udostępnienie informacji publicznej. Podał, iż wniosek z dnia [...] kwietnia 2007 r. dotyczył procedury legalizacyjnej innego obiektu budowlanego, jakim jest nie wiata, lecz dodatkowa brama wjazdowa do prywatnego miejsca postojowego na posesji [...]. Ponadto wskazał, że zgodnie z otrzymanymi informacjami procedurę administracyjną w tej sprawie wszczęto nie na jego wniosek tylko właściciela posesji (sprawcy samowoli budowlanej) - już w dniu [...] listopada 2006 r. Zaznaczył również, że nie otrzymał kwoty zasądzonych od organu kosztów procesu.

W dniu [...] lutego 2008 r. organ poinformował J. R., że w sprawie zainicjowanej wnioskiem z dnia [...] listopada 2006 r. było prowadzone postępowanie dotyczące wybudowanej wiaty oraz bramy stanowiącej jedną integralną całość na nieruchomości przy ul. [...] w Warszawie. Przy piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r. przekazał J. R. dokumenty dotyczące postępowania, które było prowadzone na wniosek T. W.. Wyjaśnił też, iż wniosek J.R. wpłynął do organu po wniosku T. W. i dotyczył obiektów ujętych we wniosku, który wpłynął jako pierwszy. Wybudowany dodatkowy wjazd na ww. posesję znajduje się na drodze wewnętrznej, bowiem ulica Artemidy jest drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, które nie należą do kompetencji organów nadzoru budowlanego.

W dniu [...] lutego 2008 r. J. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę o ukaranie organu grzywną za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r.

Na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. skarżący oświadczył, że w dokumentach nadesłanych mu przez organ brak jest wniosku właścicieli posesji przy ul. [...] w Warszawie, którym zwrócili się do organu o legalizację samowoli budowlanej.

Odnosząc się do oświadczenia skarżącego, pełnomocnik organu wyjaśnił, że najprawdopodobniej źle odczytano intencje skarżącego uznając, iż wnosi on o dostarczenie dokumentów związanych z żądaniem wszczęcia przez organ postępowania z jego wniosku, nie zaś z wniosku właścicieli posesji przy ul. [...].

Przechodząc do rozważań Sąd pierwszej instancji stwierdził, że stosownie do treści art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w skrócie p.p.s.a., w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Skarga o wymierzenie organowi grzywny ma na celu ukaranie organów za niewykonanie wyroków sądowych, a także dyscyplinowanie tych organów. Ustalenie, że po wydaniu wyroku zobowiązującego organ do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia informacji publicznej organ nie załatwia sprawy, przy jednoczesnym żądaniu ukarania organu grzywną winno skutkować zastosowaniem tego środka prawnego. Zgodnie zaś z art. 154 § 3 p.p.s.a., wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi. Fakt ten może jedynie mieć wpływ na ustalenie wysokości grzywny, w ramach określonych przez art. 154 § 6 p.p.s.a.

J. R. wystosował do organu stosowne wezwanie pismem z dnia [...] lutego 2008 r.

Z treści wniosku skarżącego z dnia [...] kwietnia 2007 r. niewątpliwie wynika, że żądanie skarżącego nie ograniczało się jedynie do udostępnienia mu informacji, dotyczących postępowania administracyjnego, zainicjowanego jego wnioskiem z dnia [...] grudnia 2006 r. w sprawie legalności wybudowania dodatkowej bramy wjazdowej do prywatnego miejsca postojowego. Skarżący zwrócił się także o wydanie kopii dokumentów urzędowych, których treść oraz ocena organu przesądziły o wszczęciu postępowania w sprawie legalności budowlanej wymienionego obiektu.

Z akt sprawy wynika, iż postępowanie administracyjne w tym zakresie zostało zainicjowane wnioskiem T. W., dotyczącym wybudowania bramy wjazdowej na posesji, będącej jego własnością od strony ulicy [...] oraz wybudowania wiaty o powierzchni [...] m2 na stanowisko jednego samochodu. Powyższe, znajduje potwierdzenie w treści decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy z dnia [...] listopada 2007 r., którą umorzono postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wybudowanej wiaty.

Badając treść przesłanych skarżącemu dokumentów, Sąd stwierdził, że z zakresu, którego domagał się on w piśmie z dnia [...] kwietnia 2007 r., nie udostępniono mu informacji w postaci kopii dokumentu, którego treść przesądziła o wszczęciu postępowania administracyjnego, tj. wniosku T.W.

W ocenie Sądu, została natomiast udostępniona informacja w pozostałym zakresie. Z analizy akt wynika bowiem, że czynności przeprowadzone przez organ w postępowaniu zakończonym decyzją organu z dnia [...] listopada 2007 r. dotyczyły zarówno wiaty jak i ogrodzenia, w tym bramy wjazdowej do miejsca postojowego przy ul. [...] w Warszawie. Także w odniesieniu do żądania udostępnienia informacji w sprawie osiedlowych miejsc postojowych, organ udzielił odpowiedzi przesyłając skarżącemu kopie stosownych dokumentów.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że organ pozostawał bezczynny po wydaniu wyroku zobowiązującego go do rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nie udzielił on skarżącemu pełnej informacji publicznej, zgodnej z jego wnioskiem, mimo upływu zakreślonego terminu. Organ nie przesłał żądanych kserokopii dokumentów, na podstawie których wszczęto postępowanie administracyjne, nie wydał też decyzji, którą w tym zakresie, odmówiłby udostępnienia informacji publicznej albo umorzył postępowanie.

Z tego względu Sąd uznał, że skarga J. R. o ukaranie grzywną organu jest - w myśl art. 154 § 1 p.p.s.a - zasadna.

Wysokość grzywny, zgodnie z art. 154 § 6 p.p.s.a., Sąd ustalił uwzględniając kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2008 r. (M. P. z 2008 r. Nr 16, poz.181). Wymierzając grzywnę, Sąd uwzględnił ponadto fakt, że żądana przez skarżącego informacja została mu udostępniona w części i dlatego uznał, że grzywna w wysokości 3.000 zł stanowić będzie adekwatny i dostateczny środek dyscyplinujący.

Wobec uwzględnienia skargi i złożonego przez skarżącego wniosku, Sąd na mocy art. 200 p.p.s.a., zasądził od organu na rzecz skarżącego koszty postępowania, na które składa się uiszczony przez skarżącego wpis sądowy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, reprezentowany przez adwokata A. S., zaskarżył opisany wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze kasacyjnej domagał się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Skarżący kasacyjnie organ zarzucił wyrokowi naruszenie przepisów postępowania przez błędną wykładnię art. 154 § 1 p.p.s.a., polegającą na przyjęciu, że organ nie wykonał wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2007 r. zobowiązującego organ do rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. o udzielenie informacji publicznej.

W uzasadnieniu organ podniósł, że udzielone stronie pisemne wyjaśnienia oraz przesłane dokumenty stanowiły uwzględnienie w całości wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nie może natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, że obowiązkiem organu było udostępnienie wnioskodawcy również wniosku T. W. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien być skonkretyzowany na tyle, aby nie budził wątpliwości organu co do treści i zakresu żądania. Skoro wniosek J. R. z dnia [...] kwietnia 2007 r. dotyczył "udostępnienia mi dokumentów urzędowych, zgromadzonych przez podległy Panu Inspektorowi Urząd i wykorzystanych we wszczętym procesie administracyjnym – zainicjowanym moim wnioskiem", został odczytany przez PINB zgodnie z jego treścią i spowodował przekazanie wnioskodawcy dokumentacji zgromadzonej w aktach po dacie jego pisma z dnia [...] grudnia 2006 r., informującym o samowoli budowlanej na posesji przy ul. [...].

Skarżący kasacyjnie organ podkreślił, że w całości uwzględnił treść wniosku J. R.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną J. R. wniósł o jej oddalenie powtarzając swoją dotychczasową argumentację i podzielając wywody Sądu pierwszej instancji. Wskazał ponadto, że argumentacja skargi kasacyjnej odnosi się do sprawy rozstrzygniętej prawomocnym wyrokiem z dnia 17 października 2007 r., IISAB/Wa 78/07, która nie jest przedmiotem kontroli kasacyjnej w niniejszej sprawie. Natomiast zarzut naruszenia art. 154 § 1 p.p.s.a. nie został uzasadniony, w szczególności organ nie wskazał, jaka wykładnia przepisu jest prawidłowa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna została oparta na usprawiedliwionej podstawie.

Na wstępnie należy zauważyć, że przepis art. 154 § 1 p.p.s.a., jako określający przesłanki wymierzenia organowi grzywny, jest przepisem o charakterze materialnoprawnym, mimo tego, że został umieszczony w ustawie procesowej. Zatem sformułowany w skardze kasacyjnej zarzut należało rozpoznać, jako zarzut naruszenia prawa materialnego. Nadto z treści skargi kasacyjnej wynika, iż mimo tego, że jej autor określił, że zarzuca błędną wykładnię art. 154 § 1 p.p.s.a., w istocie rzeczy zarzut dotyczy niewłaściwego zastosowania niniejszego przepisu.

Z treści art. 154 § 1 p.p.s.a. wynika, że wnoszący skargę może żądać od sądu administracyjnego wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu. W rozpoznawanej sprawie skarga dotyczyła niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność. Mianowicie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 października 2007 r. zobowiązał Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy do rozpoznania wniosku J. R. z dnia [...] kwietnia 2007 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.

Z ustaleń poczynionych przez Sąd pierwszej instancji wynika, że organ po otrzymaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. prawomocnego wyroku z dnia 17 października 2007 r. pismem z dni [...] stycznia 2008 r. udzielił J. R. informacji w ramach dostępu do informacji publicznej, dołączając do pisma kopie dokumentów wytworzonych w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wiaty wybudowanej na nieruchomości przy ul. [...] w Warszawie.

Z treści wniosku J. R. z dnia [...] kwietnia 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej wynika, że zwrócił się on o informacje na temat stadium zaawansowania postępowania administracyjnego w sprawie związanej z jego wnioskiem z dnia [...] grudnia 2006 r. o wydanie decyzji w przedmiocie legalności wybudowania dodatkowej bramy wjazdowej do prywatnego miejsca postojowego, położonej na posesji [...]. Jednocześnie zwrócił się o kopie dokumentów urzędowych, których treść oraz ocena Inspektora przesądziły o wszczęciu postępowania oraz o kopię decyzji, która została podjęta na zakończenie tego postępowania.

Oceniając wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy wyroku z dnia 17 października 2007 r., zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy uznać, że organ niniejszy wyrok wykonał. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach udostępnienia informacji publicznej poinformował J. R. o stadium zaawansowania prowadzonego postępowania, dotyczącego bramy wjazdowej oraz wiaty znajdujących się na posesji przy ul. [...]. Organ doręczył kopie wytworzonych w trakcie postępowania administracyjnego dokumentów urzędowych wraz z kopią decyzji kończącej to postępowanie. Z wniosku J. R. z dnia [...] kwietnia 2007 r. nie wynika, aby żądanie udostępnienia informacji publicznej obejmowało również udostępnienie wniosku T. W. Wyprowadzenie przez Sąd pierwszej instancji z zawartego we wniosku J. R. sformułowania "kopie dokumentów urzędowych, których treść oraz ocena Pana Inspektora – przesądziły o jego wszczęciu" wniosku, iż odnosi się ono również do wniosku T. W. stanowi nadinterpretację analizowanego wniosku. Należy mieć bowiem na względzie, że w treści wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. J. R. wyraźnie wskazuje na dokumenty wytworzone w postępowaniu administracyjnym zainicjowanym jego wnioskiem. Wobec tego w sytuacji, kiedy z udzielonej przez organ informacji wynika, że postępowanie administracyjne było w istocie rzeczy prowadzone na wniosek innej osoby brak jest podstaw, aby w treści wniosku skarżącego z dnia [...] kwietnia 2007 r. doszukiwać się żądania udostępnienia również kopii wniosku T. W. Należy mieć na względzie, że skarżący niewykonania wyroku przez organ nie upatrywał w braku udostępnienia mu kopii wniosku T. W., lecz twierdził, że udostępniona mu informacja nie dotyczy sprawy, w której zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej. Takie stanowisko skarżącego nie pozostaje bez znaczenia przy ocenie zakresu jego wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. Stwierdzenie przez skarżącego dopiero na rozprawie przez Sądem pierwszej instancji, że w nadesłanych mu dokumentach brakuje wniosku właścicieli posesji przy ul. Artemidy 6, którym zwrócili się do organu o legalizację samowoli budowlanej również nie może zostać potraktowane jako fakt świadczący o niewykonaniu przez organ wyroku z dnia 17 października 2007 r., skoro - jak wyżej wskazano - brak jest podstaw uzasadniających przyjęcie, że żądanie w tym zakresie wyraźnie wynikało z wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. Jeżeli skarżący z udzielonej mu przez organ informacji publicznej pozyskał wiedzę o tym, że postępowanie administracyjne w istocie było prowadzone z wniosku innych osób, a nie na podstawie jego wniosku to ma prawo zwrócić się o udostępnienie mu dalszej informacji publicznej w zakresie nie objętym wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2007 r. W takiej sytuacji nie można zaś mówić o niewykonaniu przez organ wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność.

Reasumując, Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do przekonania, iż Sąd pierwszej instancji w ustalonym stanie faktycznym niewłaściwie zastosował art. 154 § 1 p.p.s.a., gdyż z ustaleń faktycznych nie wynikało, że organ nie wykonał wyroku z dnia 17 października 2007 r. Skoro w sprawie doszło wyłącznie do naruszenia prawa materialnego zasadnym było również rozpoznanie skargi, którą należało oddalić wobec stwierdzenia, że nie zaistniała bezczynność organu, o której mowa w art. 154 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 203 pkt 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt