drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SAB/Wa 20/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SAB/Wa 20/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2006-03-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Sygn. powiązane
II OZ 664/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
II OZ 224/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Sygnatura akt VII SAB/Wa 20/06 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. E. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia: odrzucić skargę M. E.

Uzasadnienie

W dniu 6 lutego 2006 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga M. E. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie braku reakcji na wydanie pozwoleń na budowę i wybudowanie przy ul. [...] w P. zamiast segmentu jednorodzinnego budynku wielorodzinnego i co za tym idzie niedopełnienia obowiązków (stanie na straży przestrzegania prawa) i przekroczenia uprawnień z drugiej strony.

Przepis zawarty w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) określa, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej min. poprzez orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 ww. artykułu. W punktach 1 - 4 art. 3 § 2 ww. ustawy wymieniono postanowienia, które są poddane kontroli w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Katalog ten zawiera decyzje administracyjne, postanowienia od których służy środek zaskarżenia w postaci zażalenia albo kończące postępowanie lub rozstrzygające sprawę co do istoty, a także postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym na które służy zażalenie oraz inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikające z przepisów prawa. Oznacza to, ze skarga na bezczynność jest dopuszczalna jedynie w granicach w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia lub inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.

Skarga M. E. nie jest skierowana przeciw konkretnej decyzji lub postanowieniu, albo innej czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jest to skarga na bezczynność dotyczącą braku reakcji organu na wydanie pozwoleń na budowę i wybudowanie zamiast segmentu jednorodzinnego budynku wielorodzinnego. Oznacza to, że skarga ta nie mieści się w ww. katalogu. W niniejszej sprawie trudno jest dopatrzyć się by organ administracji w prawnie określonym terminie nie podjął żadnej czynności w sprawie, która mogłaby być zaskarżona do sądu administracyjnego. To przekreśla możliwość składania skargi w przedmiocie bezczynności. Powyższe uwagi wskazują, że właściwą drogą w tego trybu sprawach jest tryb skargowy określony w Rozdziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

W tym stanie rzeczy wniesienie skargi na bezczynność polegającą na braku reakcji na wydanie pozwoleń na budowę i wybudowanie zamiast segmentu jednorodzinnego budynku wielorodzinnego jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę gdy z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt