drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, , Dyrektor Izby Skarbowej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, III SA/Po 1045/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-09-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 1045/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2021-09-08  
Data wpływu
2021-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Mirella Ławniczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Mirella Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 08 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. D. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi L. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach bez zezwolenia p o s t a n a w i a wstrzymać wykonanie decyzji

Uzasadnienie

Pismem z [...] czerwca 2021 r. L. D. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na decyzję opisaną w rubrum. Zaskarżoną decyzją została utrzymana w mocy decyzja Naczelnika W. Urzędu Celno-Skarbowego w P. z [...] stycznia 2020 r. o wymierzeniu skarżącemu kary pieniężnej, w łącznej kwocie [...]zł za urządzanie gier hazardowych bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia.

W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący napisał, że kwota [...]zł jest dla niego niemożliwa do zapłacenia. Nie ma takiego majątku ani takich dochodów. Ma 72 lata i [...] zł emerytury. Dorabia do emerytury, prowadząc osiedlową restauracyjkę. Z uwagi na pandemię zakazano działalności, przez co działalność gospodarcza skarżącego przyniosła [...] zł straty. Odpracowanie straty zajmie kilka lat, pod warunkiem, że skarżącemu starczy życia. Wykonanie decyzji przed wydaniem prawomocnego wyroku mogłoby spowodować znaczne szkody i trudne do odwrócenia skutki. Ewentualne zajęcie rachunku bankowego firmy spowoduje jej natychmiastowy paraliż i utratę płynności finansowej, a to oznacza koniec działalności. Zostaną tylko długi, których skarżący nie spłaci do końca życia.

Postanowieniem z [...] czerwca 2021 r. organ odmówił wstrzymania wykonania decyzji.

Postanowieniem z [...] lipca 2021 r., III SPP/Po [...], starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przyznała skarżącemu prawo pomocy, w zakresie całkowitym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Stosownie do art. 61 §3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako P.p.s.a.), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności administracyjnej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek odpowiedniego wykazania i udokumentowania okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji ciąży na stronie skarżącej.

Zdaniem Sądu, w realiach sprawy wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji jest uzasadniony wystarczająco. Przedstawiono sytuację finansową skarżącego i wskazano, że wykonanie decyzji doprowadzi do sparaliżowania działalności gospodarczej, prowadzonej przez skarżącego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 P.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, na posiedzeniu niejawnym.Powered by SoftProdukt