drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Szef Służby Celnej, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 1512/11 - Wyrok NSA z 2011-12-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1512/11 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2011-12-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-08-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Pocztarek /sprawozdawca/
Monika Nowicka
Wojciech Chróścielewski /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
IV SAB/Gl 11/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-28
Skarżony organ
Szef Służby Celnej
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art.13 i art.14
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski Sędziowie NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) NSA Monika Nowicka Protokolant specjalista Edyta Pawlak po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Naczelnika Urzędu Celnego w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. sygn. akt IV SAB/Gl 11/11 w sprawie ze skargi P.L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SAB/Gl 11/11, po rozpoznaniu skargi P.L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w [...] w przedmiocie informacji publicznej, zobowiązał Naczelnika Urzędu Celnego w [...] do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 28 października 2010 r. w terminie 14 dni, oraz zasądził od Naczelnika Urzędu Celnego w [...] na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że w piśmie z dnia 28 października 2010 r., skierowanym do Naczelnika Urzędu Celnego w [...], P.L. wniósł o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w wymienionym urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób. W treści wniosku wskazał, że zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, funkcję publiczną sprawuje tylko taka osoba, której przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej. Podniósł, że określone zakresy kompetencyjne w ramach instytucji publicznych są przypisane najczęściej do stanowisk lub funkcji, których sprawowanie wiąże się z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów lub co najmniej z projektowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Podkreślił, że wobec tego nie budzi wątpliwości, iż poza zakresem pojęcia sprawowania funkcji publicznej znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym w ramach organów władzy publicznej (czy szerzej instytucji publicznych). Osobami wykonującymi funkcje publiczne są zatem wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).

Naczelnik Urzędu Celnego w [...] decyzją nr M. Pocztarekz dnia 25 listopada 2010 r. odmówił P.L., udostępnienia informacji publicznej dotyczącej pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w wymienionym Urzędzie Celnym funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób. W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Naczelnik Urzędu Celnego w [...] wskazał, że informacja publiczna, o której udostępnienie wniósł P.L., to informacja przetworzona i w związku z tym wezwał wnioskodawcę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem żądanej informacji. Dodał, że wnioskodawca został pouczony, iż w przypadku niewykazania szczególnie istotnego interesu publicznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, organ celny wyda decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Wezwanie zostało odebrane przez P.L. w dniu 16.11.2010 r., jednak do dnia wydania decyzji tj. 25.11.2010 r. nie odpowiedział na wezwanie i tym samym nie wykazał szczególnie istotnego interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem żądanej informacji. W wyniku powyższego, Naczelnik Urzędu Celnego w [...] wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor Izby Celnej w [...], decyzją z dnia 4 stycznia 2011 r., na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 wraz z późniejszymi zmianami), uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] nr [...]z dnia 25.11.2010 r. w całości i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że żądana przez wnioskodawcę informacja jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy, gdyż mieści się w katalogu zawartym w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jako informacja o organach władzy publicznej i osobach sprawujących w nich funkcje publiczne i ich kompetencjach. Podniósł, że nie są wystarczające argumenty zawarte w rozstrzygnięciu organu pierwszej instancji, według których żądana przez stronę informacja jest informacją przetworzoną. Podkreślił, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, jednak ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji. Wskazał, że P.L. wniósł o udostępnienie "pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne". W tym zakresie organ odwoławczy podkreślił, że w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630), został określony wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk. Zgodnie z pkt XIV załącznika Nr 1 cytowanego rozporządzenia, dla izb celnych i urzędów celnych ustalono następujące grupy stanowisk urzędniczych:

1. stanowiska samodzielne w służbie cywilnej, gdzie wyszczególniono stanowiska: starszy inspektor kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej, młodszy inspektor kontroli akcyzowej,

2. stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej, gdzie wyszczególniono stanowiska: starszy komisarz akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy, inspektor akcyzowy.

W związku z tym organ odwoławczy podniósł, że w rozpoznawanej sprawie, istotne jest ustalenie kręgu podmiotów, które mogą być uznane za osoby pełniące funkcje publiczne. Wskazał, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, za osobę pełniącą funkcję publiczną lub mającą związek z pełnieniem takiej funkcji uznać należy każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej, jeśli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne (wyrok WSA w Poznaniu z 18.01.2005 r., IV SA/Po 1392/04, niepubl.). Podniósł, że podejmując próbę wskazania ogólnych cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot sprawuje funkcję publiczną można bez większego ryzyka błędu uznać, iż chodzi o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.03.2006 r., K 17/05). Następnie organ odwoławczy wskazał, że w związku z tym, w rozstrzyganej sprawie istotne znaczenie miało ustalenie, które osoby zatrudnione w Urzędzie Celnym w [...] na stanowiskach urzędniczych, są osobami pełniącymi funkcje publiczne. Naczelnik Urzędu Celnego w [...], przeprowadził w tym zakresie niewystarczające postępowanie wyjaśniające i wobec tego wystąpiły podstawy uchylenia rozstrzygnięcia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi i instancji. W ramach ponownego rozpoznania sprawy, wymieniony organ powinien przeprowadzić w pełnym zakresie postępowanie mające na celu ustalenie charakteru żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej, a w szczególności ustalenie, czy jest ona informacją przetworzoną w rozumieniu ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustalenia wymaga również, czy w Urzędzie Celnym w [...] zatrudnione są osoby na stanowiskach urzędniczych oraz, czy osoby te pełnią funkcje publiczne.

Naczelnik Urzędu Celnego w [...], w wyniku uchylenia przez organ odwoławczy decyzji z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia P.L. informacji publicznej i wobec przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r., skierowanym do wnioskodawcy, stwierdził, że wykaz stanowisk urzędniczych został ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagradzania oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. Nr 211, poz.1630 z 2010 r.). Zgodnie z pkt XIV załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia dla urzędów celnych ustalono następujące grupy stanowisk urzędniczych : - 1. stanowiska samodzielne w służbie cywilnej, gdzie ustanowiono stanowiska: starszy kontroler kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej, młodszy inspektor kontroli akcyzowej; - 2. stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej, gdzie ustanowiono stanowiska : starszy komisarz akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy, inspektor akcyzowy. Następnie organ I instancji wskazał, że z uwagi na to, iż funkcja publiczna wiąże się m.in. z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów, jedyną osobą na stanowisku urzędniczym, wykonującą funkcje publiczne w tutejszym urzędzie jest H,.K. zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego inspektora kontroli akcyzowej.

W skardze na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w [...], wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, P.L. wniósł o zobowiązanie wymienionego organu do wydania decyzji w sprawie udostępnienia informacji publicznej oraz o zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że złożony przez niego wniosek o informację publiczną dotyczył podania informacji o osobach zatrudnionych w tym organie administracyjnym na stanowiskach publicznych. Podniósł, że nieudzielenie pełnej odpowiedzi i tendencyjną kwalifikację pojęcia sprawowania funkcji publicznej uznać należy za czynność, która nie czyni zadość wymogom udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji tego organ powyższy dopuścił się bezczynności. Skarżący zarzucił, że informacja, która została udostępniona, nie tylko nie jest informacją publiczną, o którą wnosił, ale wręcz stanowi dezinformację. Podkreślił, że niepodjęcie stosownych czynności przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, w terminie wskazanym w art. 13 cytowanej ustawy, tj. nieudostępnienie informacji i niewydanie decyzji o odmowie jej udzielenia oznacza, że pozostaje on w bezczynności. Ponadto zawarł w skardze obszerne uzasadnienie dopuszczalności drogi sądowej w rozpoznawanej sprawie (kognicji sądu administracyjnego).

W odpowiedzi na skargę Naczelnik Urzędu Celnego w [...] wniósł o jej oddalenie i odnosząc się do jej zarzutów wskazał, że udostępnił informację publiczną w zakresie, o jaki wniósł skarżący. Jak bowiem podkreślił skarżący w uzasadnieniu skargi, wniosek o udzielenie informacji publicznej został sformułowany precyzyjnie. Z wniosku tego natomiast wynikało, że informacja, o której udostępnienie wnosił skarżący dotyczyła osób spełniających łącznie następuje kryteria: - zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych; - pełnienia funkcji publicznych. Wobec tak sformowanego żądania strony, organ celny na podstawie akt osobowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Celnym w [...] stwierdził, iż tylko jedna osoba jest obecnie zatrudniona na stanowisku urzędniczym i jednocześnie - z racji powierzonych zadań wykonuje funkcje publiczne. Wobec tego odpowiedź organu w tym zakresie była informacją pełną, zgodną z żądaniem wnioskodawcy.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2011 r. skarżący podtrzymał twierdzenia skargi i przedstawił interpretację pojęcia funkcji publicznej oraz urzędnika. Ponadto dodał, że organ administracji całkowicie pominął objaśnienia, które były zasadniczą częścią wniosku o udostępnienie informacji publicznej, dotyczące definicji osób wykonujących funkcje publiczne.

Sąd I instancji stwierdził, że Naczelnik Urzędu Celnego w [...] dopuścił się naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i w konsekwencji bezczynności, a wobec tego skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd I instancji wskazał, że do postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198 ze zm.), w tym art. 13, według którego udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkami wymienionymi w tym przepisie.

W rozpoznawanej sprawie nie było bowiem kwestionowane, że informacja, o której udzielenie wnosił skarżący, stanowi informację publiczną w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy i wobec tego podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

W piśmie z dnia 28 października 2010 r., skarżący wniósł o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w Urzędzie Celnym w [...] funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób. Dodatkowo w treści wniosku wskazał, że zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, funkcję publiczną sprawuje tylko taka osoba, której przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej. Ponadto podkreślił, że wobec tego nie budzi wątpliwości, iż poza zakresem pojęcia sprawowania funkcji publicznej znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym w ramach organów władzy publicznej. W konsekwencji podniósł, że osobami wykonującymi funkcje publiczne są wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).

W ramach rozpoznania tak sformułowanego wniosku – Naczelnik Urzędu Celnego w [...] – w wyniku uchylenia przez organ odwoławczy jego decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej – w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r., stwierdził, że wykaz stanowisk urzędniczych został ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagradzania oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. Nr 211, poz. 1630 z 2010 r.) i następnie wymienił grupy stanowisk urzędniczych ustalone w załączniku tego rozporządzenia dla urzędów celnych. Ponadto wskazał, że z uwagi na to, iż funkcja publiczna wiąże się m.in. z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów, jedyną osobą na stanowisku urzędniczym, wykonującą funkcje publiczne w Urzędzie Celnym w [...] jest H.K. zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego inspektora kontroli akcyzowej.

W ocenie Sądu, organ administracji pominął zatem istotną część wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w której zawarte zostało sprecyzowanie żądania tego wniosku. Tymczasem z pominiętych stwierdzeń wniosku wynikało, że żądanie dotyczy udostępnienia informacji przez wskazanie osób wykonujących funkcje publiczne w wymienionym urzędzie, czyli – jak podkreślił wnioskodawca – wszystkich zatrudnionych z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).

Wobec tego, przedstawienie przez organ administracji innej informacji niż ta, o którą wnosił skarżący, jest równoznaczne z nieudzielaniem żądanej informacji.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył Naczelnik Urzędu Celnego w [...] zaskarżając go w całości.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

1) w trybie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. – naruszenie prawa materialnego tj. art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 trześnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną jego wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie i pominięcie przy rozpatrywaniu sprawy treści przepisów art. 2 ustawy o służbie cywilnej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 99 tej ustawy w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz art. 23 ustawy o służbie celnej;

2) w trybie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. – naruszenie przepisów postępowania tj. art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1 a i pkt c , art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego i sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią i zebranym materiałem dokumentującego stan faktyczny.

Powołując się na wymienione podstawy skargi kasacyjnej skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W motywach skargi kasacyjnej skarżący organ podniósł, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygając sprawę błędnie ocenił materiał dowodowy w sprawie uznając, że Naczelnik Urzędu Celnego nie podając wnioskodawcy wykazu imiennego funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Urzędzie Celnym w [...] (spełniających kryteria pełnienia funkcji publicznej) pozostał w bezczynności.

Należy uznać, że Sąd błędnie ustalając stan faktyczny nie wziął pod uwagę faktu, że wnioskodawca - Redaktor Naczelny portalu internetowego [...]Pan P.L. na wstępie wniosku z dnia 28.10.2010 r. skierowanego do Naczelnika Urzędu Celnego w [...], a także odwołania i pozostałych pism w tej samej sprawie, wyraźnie wskazał zakres żądania: "Pełny wykaz stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób".

Udzielona przez Naczelnika Urzędu Celnego w [...] informacja dotyczyła właśnie tak sformułowanego wniosku. Jedyną osobą spełniającą kryterium określone we wniosku która jest zatrudniona w Urzędzie Celnym w [...] na podstawie umowy o pracę jest Pan H.K..

Skarżący podniósł, iż Wojewódzki Sad Administracyjny rozstrzygając przedmiotowa skargę nie wziął pod uwagą treści art. 23 ustawy o służbie celnej z którego jednoznacznie wynika , że w jednostkach organizacyjnych służby celnej mogą pełnić służbę funkcjonariusze, być zatrudnieni i członkowie korpusu służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz być zatrudnieni członkowie korpusu służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, a także być zatrudnieni pracownicy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Taką jednostką organizacyjną jest bez wątpienia urząd celny w [...] z podległym mu oddziałem celnym.

Tak więc skoro wnioskodawca w swoim wniosku o udzielenie informacji publicznej zawarł tak kategoryczne i jednoznaczne stwierdzenie, iż chodzi mu o osoby zatrudnione to Naczelnik Urzędu Celnego nie mógł udzielić innej odpowiedzi niż ta która została udzielona.

Podkreślono, że użycie przez Pana P.L. w przedmiotowym wniosku sformułowania "wykaz stanowisk urzędniczych", zobowiązało Naczelnika Urzędu Celnego w [...] do udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem. Wnioskodawca zatem sam ograniczył zakres udzielonej mu informacji. Skoro jednak Pan P.L. uznał, że udzielona mu informacja nie spełnia jego oczekiwań, mógł złożyć kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym rozszerzyłby swoje żądanie. Tego skarżący nie uczynił, a tym samym nie może czynić organowi zarzutu, że pozostaje on w bezczynności.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ zaskarżony nią wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 ze zm. ) udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej związany jest treścią wniosku – rodzajem, zakresem żądanych informacji oraz wskazaną przez wnioskodawcę formą ich udzielenia.

Sąd I instancji oceniając, iż Naczelnik Urzędu Celnego w [...] nie rozpoznał w całości wniosku P.L. o udzielenie informacji publicznej, wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej nie naruszył w/wym przepisów ustawy.

Wniosek P.L. z dnia 28 października 2010r. dotyczył udzielenia mu "pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób". Z treści wniosku wynika, że wnioskodawcy chodziło o wszystkie osoby zatrudnione w urzędzie, z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych. W świetle tak sprecyzowanego wniosku zobowiązany do udzielenia informacji publicznej powinien jej udzielić w szerszym zakresie niż uczynił. Ograniczenie się do podania informacji wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę koliduje z treścią wniosku i nie stanowi o jego załatwieniu. Świadczy także o nieznajomości uregulowań prawnych związanych z zatrudnieniem.

Wnioskodawca istotnie we wniosku użył pojęcia " osoby zatrudnione", pojęcie to należy jednak rozumieć szeroko, obejmując nim wszystkie osoby ( pracowników i funkcjonariuszy ), bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy ( stosunku służbowego ).

W myśl art. 2 ust. pkt. 43 ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr..69.415 z 2008r. ze zm. ) ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

W świetle powyższego stanowisko autora skargi kasacyjnej , zgodnie z którym osobami zatrudnionymi są wyłącznie pracownicy nie jest prawidłowe. Tym samym nie można też postawić skutecznie Sądowi I instancji zarzutu naruszenia art. 141 § 4 i art. 145 § 1 pkt.1 lit. a i lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr. 153, poz. 1270 ze zm. ) – poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy.

Ustalenia Sądu w tym zakresie są poprawne. Wniosek skarżącego dotyczył informacji o wszystkich zatrudnionych ( poza pracownikami obsługi i pomocniczymi ), dotyczył więc także funkcjonariuszy celnych oraz członków korpusu służby cywilnej , co do których informacja publiczna nie została udzielona, a to oznacza jak słusznie przyjął Sąd I instancji bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w [...] w tym zakresie.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr. 168, poz. 1323 ze zm. ) w jednostkach organizacyjnych mogą:

1) pełnić służbę funkcjonariusze;

2) być zatrudnieni członkowie korpusu służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241);

3) być zatrudnieni pracownicy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, ze zm. ). Informacja której żądał P.L. powinna zatem obejmować wszystkie w/wym. osoby, a nie ograniczać się wyłącznie do pracowników.

Przedstawienie informacji innej niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też nieadekwatnej do treści wniosku, świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, do którego skierowano wniosek o jej udostępnienie, co uchybia regulacji zawartej w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mając na uwadze powyższe rozważania Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 Ppsa orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt