drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Inne Inne, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddalono zażalenie, II GZ 144/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 144/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-10-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-07
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Rafał Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Inne
Inne
Sygn. powiązane
III SA/Gl 629/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-27
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 134 § 2, art. 230 § 1 i § 2, art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Rafał Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/Gl 629/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia 31 maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 czerwca 2007 r. E. L., J. L. i J. L. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. skargę na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia 31 maja 2007 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Decyzją tą utrzymano w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. z dnia 19 marca 2007 r., Nr [...] odmawiającą E. L. przyznania płatności na rok 2005.

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. zarządzeniem z dnia z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/Gl 629/07, wezwał stronę skarżącą E. L., J. L. i J. L. (łącznie) do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 200 zł stosownie do § 2 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dniu 20 sierpnia 2007 r. wezwania do uiszczenia wpisu zostały doręczone.

W dniu 24 sierpnia 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. wpłynęło pismo, w którym E. L., J. L. oraz J. L. zaskarżyli w całości zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2007 r. W uzasadnieniu zażalenia wskazano okoliczności stanowiące "dowód słusznego skarżenia się strony na organy", które rozpatrując przedmiotową sprawę dopuściły się w ocenie strony skarżącej naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego oraz bezczynności.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., przewiduje obowiązek uiszczenia wpisu od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym. Takimi pismami są, zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a.: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W niniejszej sprawie skarga na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia 31 maja 2007 r. wniesiona przez E. L., J. L. oraz J. L. nie została opłacona, w związku z tym Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prawidłowo wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywane w uzasadnieniu zażalenia na powyższe zarządzenie okoliczności dotyczące sposobu wykonywania przez organy administracji ich zadań nie stanowią podstawy do podważania konieczności uiszczenia wpisu od skargi. Wobec tego nie został zniweczony wynikający z art. 230 § 1 p.p.s.a. obowiązek uiszczenia wpisu.

Jednakże kontrolując charakter i wysokość wpisu określonego w zaskarżonym zarządzeniu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. niesłusznie przyjął, iż wpis od skargi w przedmiotowej sprawie ma charakter wpisu stałego. Z treści art. 230 § 1 i 2 oraz art. 231 p.p.s.a. wynika, że od skargi pobiera się wpis stosunkowy wtedy, gdy przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. W niniejszej sprawie skarga dotyczyła decyzji organu II instancji, która utrzymała w mocy decyzję organu I instancji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Zatem przedmiotem zaskarżenia jest niewątpliwie należność pieniężna, którą stanowią płatności bezpośrednie. W niniejszej sprawie skarga podlega więc wpisowi stosunkowemu. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, iż jego wysokość byłaby wyższa od określonej w zaskarżonym zarządzeniu. Konieczność ograniczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wysokości wpisu stosunkowego do wysokości kwoty wskazanej w zaskarżonym zarządzeniu jako wpisu stałego tj. 200 zł wynika z obowiązującego zakazu reformationis in peius (art. 134 § 2 w zw. z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a.)

Z wymienionych powodów oddalono zażalenie na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt