drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Oddalono zażalenie, I OZ 971/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 971/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-12-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łuczaj /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1743/07 - Wyrok NSA z 2008-11-25
II SA/Wa 282/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-23
I OZ 681/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 artr. 234 § 2, art. 184 w zw. art. 197 § 2, art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łuczaj po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 282/07 o ściągnięciu opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych osobowych postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2007 r., wydanym na podstawie art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Przewodniczący Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządził ściągnięcie od J. M. opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w kwocie 100 zł, za sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r.

W uzasadnieniu powyższego zarządzenia podano, iż w związku ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 282/07 zarządzeniem z dnia

24 maja 2007 r. skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej. Postanowieniem Sądu pierwszej instancji z dnia 31 lipca 2007 r. odrzucono zażalenie skarżącego na powyższe zarządzenie, bowiem zostało ono wniesienie z uchybieniem terminu. Zażalenie na postanowienie z dnia 31 lipca 2007 r. zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 września 2007 r., sygn. akt I OZ 681/07.

Wobec powyższego Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w terminie 14 dni. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 października 2007 r., jednak skarżący nie wykonał wezwania we wskazanym terminie. W tej sytuacji, wobec nieuiszczenia opłaty kancelaryjnej Przewodniczący Wydziału zarządził o jej ściągnięciu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył J. M. Skarżący stwierdził, iż nie zamierza się stosować do zarządzenia, gdyż ma prawo znać podstawy prawne, przesłanki oraz kryteria, którymi kierował się sąd przy wydawaniu wyroku. W ocenie skarżącego przepis art. 234 § 2 p.p.s.a. oraz przepis § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach administracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) są niezgodne z art. 45 Konstytucji R.P., która gwarantuje prawo do sądu ii właściwej procedury przed sądem. Prawa te gwarantują również Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, które wiążą Rzeczpospolitą Polską.

Zdaniem J. M. Naczelny Sąd Administracyjny powinien wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten sprawdził zgodność kwestionowanego przepisu z Konstytucją.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

W myśl art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 i art. 221 p.p.s.a. nie stosuje się.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia lub doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

W przedmiotowej sprawie J. M. w dniu 24 maja 2007 r. wniósł o doręczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. wraz z uzasadnieniem, a zatem zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2007 r. został wezwany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w terminie 7 dni, pod rygorem jej ściągnięcia.

Po odrzuceniu przez Sąd pierwszej zażalenia na powyższe zarządzenie - postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 r., a następnie oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny - postanowieniem z dnia 25 września 2007 r. sygn. akt I OZ 681/07 - zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r. J. M. w wykonaniu prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2007 r. został ponownie wezwany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej. Wobec nieuiszczenia opłaty kancelaryjnej w zakreślonym w wezwaniu terminie, Przewodniczący Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zasadnie wydał w dniu 8 listopada 2007 r. zarządzenie o ściągnięciu opłaty kancelaryjnej w trybie egzekucji sądowej.

Podkreślić należy, iż cytowany na wstępie art. 234 § 2 p.p.s.a. nie pozostawia przewodniczącemu swobody w zakresie orzekania o ściągnięciu nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej, nakłada nań obowiązek podjęcia zarządzenia o jej ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej. Powyższe wynika wyraźnie z użytego we wskazanym przepisie sformułowania: "przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek".

W tej sytuacji zaskarżone postanowienie nie narusza przepisów prawa. Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł także podstaw do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym we wnioskowanym przez skarżącego zakresie.

Zaznaczyć należy, iż prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego i może być przedmiotem uzasadnionych prawnie ograniczeń. W przypadku, gdy dostęp do sądu jest ograniczony przez działanie prawa lecz ograniczenie to nie narusza samej istoty tego prawa i zmierza do realizacji prawnie uzasadnionego celu, to ograniczenie takie nie będzie sprzeczne z art. 45 ust 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji R.P. oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm.)

(por. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie nr 56547/00, LEX nr 75481).

W przypadku regulacji prawnej ustanowionej w art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nie zachodzi ograniczenie strony prawa do sądu (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji R..P), albowiem odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się stronie niezależnie od tego, czy strona uiściła należną opłatę kancelaryjną. Doręczenie zaś stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem otwiera drogę do wniesienia skargi kasacyjnej. Tak więc unormowanie przyjęte w art. 234 § 2 p.p.s.a. jest przejawem gwarancji prawa do sądu.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt