drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, ,  , Zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB 181/02 - NSA z 2002-10-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB 181/02 - NSA

Data orzeczenia
2002-10-30  
Data wpływu
2002-05-22
Sąd
NSA w Warszawie (przed reformą)
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Sentencja

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska (spr.)

Sędziowie NSA Jolanta Rajewska

Kazimierz Jarząbek

Protokolant Ewa Kielak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2002 r.

sprawy ze skargi [...]

na bezczynność Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

zobowiązuje Krajową Rade Polskiego Związku Działkowców do rozpatrzenia wniosku [...] z dnia 13 lutego 2002 r. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wyroku Sądu z uzasadnieniem

zasądza na rzecz [...] od Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców kwotę 5 (pięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Stan sprawy przedstawiał się następująco. W dniu 13 lutego 2002 r. pan [...] wystąpił do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o wskazanie jakie dokumenty, związane z zajęciem terenów decyzją z 18 listopada 1967 r. przez Zarząd Wojewódzki Pracowniczych Ogródków Działkowych w oraz ewentualną budową czy założeniem oraz dopuszczeniem do użytku obecnie istniejących pracowniczych ogródków działkowych przy ul. [...] w [...] znajdują się w posiadaniu tutejszej Rady i poprosił o ich udostępnienie do wglądu. Wskazał, że stara się o zwrot wywłaszczonej działki.

W odpowiedzi Krajowa Rada poinformowała go, że w stosunku do PZD nie przewidziano obowiązku gromadzenia dokumentacji związanej z pozyskiwaniem terenów pod ogrody w celu udzielenia informacji osobom trzecim. Związek jest natomiast gotowy udzielić wszelkich informacji co do znanych faktów na wezwanie sądu prowadzącego postępowanie w sprawie mającej z nimi związek.

W dniu 12 kwietnia 2002 r. pan [...] wezwał do usunięcia naruszenia prawa przez udostępnienie informacji lub wydanie decyzji odmownej.

W odpowiedzi 17 kwietnia 2002 r. Rada podtrzymała swoje stanowisko. W dniu 18 maja 2002 r. pan [...] wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność Krajowej Rady PZD w przedmiocie udzielenia mu żądanej informacji publicznej i zobowiązanie Rady do wydania decyzji.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców wniosła o odrzucenie skargi w trybie art. 27 ust. 1 ustawy o NSA i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. Wskazała, że jest organizacją społeczną. Nie ma obowiązku udzielania informacji osobom trzecim w zakresie posiadanych dokumentów dotyczących pozyskiwania terenów pod pracownicze ogrody działkowe. Prowadzi rejestr wyłącznie na potrzeby ewidencyjne, a zawarte w nim informacje nie mają charakteru informacji publicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, że:

Skarga jest uzasadniona. Podstawą żądania przez skarżącego informacji była ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta w art. 4 ust. 1 pkt 5 wśród podmiotów zobowiązanych do takiego działania wymienia m. in. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Obowiązek informacyjny tych podmiotów wynika z realizowanych przez nie celów i dysponowania majątkiem publicznym. Do kategorii tej zalicza się Polski Związek Działkowców. Zgodnie ze statutem, przekazanym Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, realizuje on bowiem cele użyteczności publicznej a nadto gospodaruje na gruntach, które uzyskał od Skarbu Państwa lub gminy (§ 11 statutu).

Ponadto skarżący domagał się od Krajowej Rady PZD informacji dotyczącej sprawy publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy. W świetle art. 61 Konstytucji stanowi ją bowiem każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji, a także wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lecz odnosząca się do nich. Temu pojęciu odpowiadają dokumenty związane z zajęciem terenów w drodze decyzji z 18 listopada 1967 r. przez Zarząd Wojewódzki Pracowniczych Ogródków Działkowych w [...] zorganizowaniem na tych terenach działek.

Skarżący złożył wniosek o udzielenie informacji 13 lutego 2002 r. W dniu 12 kwietnia 2002 r. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie zaś z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że zachodzi sytuacja określona w ust. 2 tego artykułu lub art. 15 ust. 2.

W przedmiotowej sytuacji te ostatnie przypadki nie zaszły, organ zaś do chwili orzekania nie rozpatrzył wniosku pana [...] tzn. ani nie udzielił informacji ani nie wydał decyzji na podstawie art. 16 ust. 1, odmawiającej udzielenia takiej informacji z uwagi na jakąś prawnie chronioną tajemnicę.

Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 26 i 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 5 i 13 ust. 1 powoływanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 55 ust. 1 powoływanej ustawy o NSA.Powered by SoftProdukt