drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Zagospodarowanie przestrzenne, Rada Miasta, Stwierdzono nieważność uchwały w części, VII SA/Wa 984/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 984/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2022-12-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-05-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla
Iwona Ścieszka
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2023 poz 259 art.15 ust.2 pkt 10
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.), , Sędzia WSA Bogusław Cieśla, Asesor WSA Iwona Ścieszka, , Protokolant sekr. sąd. Piotr Czyżewski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2022 r. sprawy ze skargi A. C. i K. C. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. nr LVIII/1506/2017 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. stwierdza nieważność § 12 pkt 2 lit. a zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów "jedynie obiektów zbudowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu" w odniesieniu do działki ewidencyjnej nr [...] z obrębu [...] położonej na obszarze o symbolu 20.MN, II. w pozostałym zakresie skargę oddala, III. zasądza od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz A. C. i K. C. solidarnie kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt