drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w..., II OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 91/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 185 par. 1, art. 197 par. 1 i 2, art. 141 par. 4, art. 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2007r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 września 2007r. sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 odrzucił zażalenie.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 25 lipca 2007r. zostało odrzucone zażalenie D. i M. W. na postanowienie z dnia 5 czerwca 2007r. Odpis postanowienia z dnia 25 lipca 2007r. został doręczony pełnomocnikowi skarżących adw. J. W. w dniu 1 sierpnia 2007r. Natomiast zażalenie na powyższe postanowienie D. i M. W. wnieśli w dniu 27 sierpnia 2007r., a więc z uchybieniem terminu do wniesienia zażalenia, który upłynął w dniu 8 sierpnia 2007r.

Zażalenie na postanowienie z dnia 12 września 2007r. skutecznie wniosła M. W.. Skarżąca zarzuciła nieważność postanowienia i wniosła o jego uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone postanowienie podlega uchyleniu, jednak z innych przyczyn niż wskazane w zażaleniu.

Stosownie do art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami, a szczególnie rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów [...]. Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu zażalenia stosownie do art. 194 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) służy zażalenie. W myśl art. 141 § 4 w zw. z art. 166 p.p.s.a. postanowienie powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych we wniosku, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie.

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia stwierdził, że odpis postanowienia z dnia 25 lipca 2007r. został doręczony adw. J. W. w dniu 1 sierpnia 2007r. W aktach sprawy na k. 207 znajduje się zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki z Sądu określonej jako "odpis postanowienia o odmowie przywrócenia terminu", opatrzone datą 1 sierpnia 2007r. Przedmiotem zaskarżonego postanowienia było odrzucenie zażalenia, które to rozstrzygnięcie dotyczyło, poprzez kolejno po sobie wydawane postanowienia, oddalenia wniosku o przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, nie zaś odmowy przywrócenia terminu. Przy czym należy zauważyć, iż w wykonaniu zarządzenia o doręczeniu odpisu postanowienia z dnia 25 lipca 2007r., sekretarz sądowy sporządził pismo przewodnie adresowane do pełnomocnika z prawidłowo sformułowaną treścią przesyłki tj. "odpis postanowienia z dnia 25 lipca 2007r. (k. 202). Na tle tych nieścisłości powstaje wątpliwość co do daty doręczenia pełnomocnikowi skarżących odpisu postanowienia z dnia 25 lipca 2007r., a w konsekwencji określenia czy termin do wniesienia zażalenia został zachowany.

Nie przesądzając wyniku rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, należy podnieść, iż Sąd pierwszej instancji ponownie rozpoznając zażalenie powinien wyjaśnić na czym oparł swoje przekonanie o dacie doręczenia postanowienia i dać temu wyraz w uzasadnieniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 Ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt