drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją decyzje, II SA/Kr 1258/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1258/08 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2009-01-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Barbara Pasternak
Jan Zimmermann /sprawozdawca/
Joanna Tuszyńska /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją decyzje
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art.1,2 i 3
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Tuszyńska Sędziowie NSA Jan Zimmermann (spr.) WSA Barbara Pasternak Protokolant: Joanna Obrał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi K.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 15 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącego K.H. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

II SA/Kr 1258/08

UZASADNIENIE

Pismem z dnia [....] maja 2008 r. K.H. zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przedstawienie dziewięciu decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. W uzasadnieniu żądania podano, iż Prezydent Miasta K. , wydając decyzje administracyjne powołuje się na rozstrzygnięcia Kolegium, które, zdaniem wnioskodawcy stanowią "niejako podstawę prawną" decyzji Prezydenta. Wnioskodawca powołał się na to, że działa w interesie publicznym, ponieważ w interesie tym leży, by Prezydent działał zgodnie z prawem i na jego podstawie. Skoro zaś powołuje się on na rozstrzygnięcia Kolegium, to w interesie publicznym jest możliwość zapoznania się z treścią tych decyzji przez adresatów rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezydenta. W interesie publicznym jest bowiem ewentualna weryfikacja decyzji Prezydenta Miasta K. pod kątem ich zgodności z powołanymi przez organ l instancji decyzjami SKO, a także możliwość weryfikacji decyzji SKO pod kątem ich zgodności z prawem.

Decyzją z dnia 28 sierpnia 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. odmówiło udostępnienia żądanych informacji.

W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że zgodnie z definicją informacji publicznej, a także z orzecznictwem sądowym oraz doktryną przyjmuje się, iż decyzje administracyjne, jako wydawane przez organ administracji publicznej stanowią informację publiczną. Jednakże ich udostępnienie jest ograniczane z uwagi na brzmienie art. 5 ustawy, który stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określanych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W związku z tym, iż żądane decyzje administracyjne Kolegium zawierają dane osobowe stron, udostępnienie decyzji wiązać się musi z usunięciem z nich danych osobowych. Taki zabieg czyni z informacji prostej informację przetworzoną, której udzielenie jest skorelowane z potrzebą wykazania przez stronę żądającą informacji istnienia

przesłanki interesu publicznego.

Zdaniem Kolegium udostępnienie informacji przetworzonej jest uzależnione od istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego, w udzieleniu takiej informacji. Informacja przetworzona winna być udostępniona jedynie wtedy, gdy jest to szczególnie istotne z punktu widzenia obiektywnie rozumianego interesu wielu niezindywidualizowanych podmiotów, traktowanych wspólnie jako jeden podmiot. Udostępnienie informacji nie powinno nastąpić wyłącznie w interesie prywatnym. Bez znaczenia jest tu deklaracja wnioskodawcy dotycząca istnienia interesu publicznego. Ocena charakteru interesu leżącego u podstaw wniosku winna abstrahować od deklarowanych intencji wnioskodawcy, a być dokonana według kryteriów obiektywnych.

W stosunku do powyższej decyzji K. H. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W ocenie wnioskodawcy uzyskanie wymienionych we wniosku informacji ma znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Prawdopodobne jest bowiem, że organ l instancji wadliwie powołuje te decyzje w rozstrzygnięciach kierowanych do Wnoszącego, uzasadniając swe działanie linią orzeczniczą. Jednakże do czasu dokonania badania treści decyzji wymienionych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej Odwołujący nie ma możliwości podjęcia działań mających na celu przerwanie tej praktyki.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia 15 października 2008 r. Nr [....] utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono przepisano najpierw treść uzasadnienia decyzji l instancji, a następnie stwierdzono, że udostępnienie informacji w postaci wskazanych przez stronę decyzji Kolegium w żaden sposób nie wpływa na weryfikację tych decyzji, ani decyzji wydawanych przez inne organy. Nie jest wystarczające wykazanie samego istnienia (niezwiązanego z wnioskiem) interesu publicznego - to udzielenie informacji publicznej ma być szczególnie istotne dla tegoż interesu.

W dniu 26 listopada 2008 r. K.H. zaskarżył powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zarzucając naruszenie ustawy o informacji publicznej. Powtórzył on swoja poprzednią argumentację i stwierdził, że

nie zgadza się z twierdzeniem SKO, jakoby udostępnienie decyzji nie leżało w interesie publicznym.

W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie, powtarzając poprzednią argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Nie ulega wątpliwości i nie jest sporne w niniejszej sprawie to, że informacja o decyzjach administracyjnych i same decyzje administracyjne stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.). Skoro tak, to wniosek o udostępnienie tekstu 9 decyzji SKO w K. powinien zostać pozytywnie załatwiony, chyba, że w sprawie zaistniałyby przesłanki do zastosowania przepisów ograniczających pełne prawo do uzyskania informacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W niniejszej sprawie rozstrzygające jest zatem to, czy decyzja administracyjna, z której - zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych - wykreślono dane osobowe stron i innych uczestników postępowania administracyjnego, jest informacją "przetworzoną", czy też nie. Z kolei uznanie takiej decyzji za informację "przetworzoną" uzasadniałoby analizę tego, czy mamy do czynienia z sytuacją "szczególnie istotną dla interesu publicznego". Wtedy dopiero kwestia interesu publicznego musiałaby zostać przeanalizowana.

Zdaniem Sądu "przetworzenie" informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z jakiegoś dokumentu elementów nie związanych z jego treścią. W tej sytuacji należy przyjąć, że tzw. anonimizacja decyzji, polegająca na wykreśleniu z niej niektórych elementów formalnych, dotyczących danych osobowych stron bez naruszenia samego rozstrzygnięcia administracyjnego, nie jest przetworzeniem informacji. Skoro tak, decyzja w ten sposób przygotowana do ujawnienia jest informacją publiczną nieprzetworzoną, która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych warunków.

W opisanej wyżej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. dwukrotnie naruszyło przepisy art. 1 ust. 1, art. 2 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 cyt. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z tego powodu Sąd orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.). O kosztach postanowiono na podstawie art. 200 tejże ustawy.Powered by SoftProdukt