drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, , Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 55/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 55/06 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2006-04-13 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2006-01-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /przewodniczący/
Dorota Wdowiak /sprawozdawca/
Pamela Kuraś-Dębecka
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Sygn. powiązane
II GSK 248/06 - Wyrok NSA z 2007-03-22
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Dorota Wdowiak (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Protokolant Anna Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2006r. sprawy ze skargi Z. A. i P. D. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie dokonania zmiany ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2005 roku nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej /Dz. U. z 2003r., nr 119, poz.1117, z 2004r., nr 33, poz. 286 oraz z 2005r., nr 10, poz. 68/, po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od postanowienia Urzędu Patentowego z dnia [...] czerwca 2005 roku uchylającego postanowienie z dnia [...] sierpnia 2004 roku o dokonaniu zmiany ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy THERMO SHIELD, zgłoszony w dniu [...] września 2000 roku pod numerem [...] przez A. Z., D. P., K. Z., K. T. prowadzących F. S.C., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:

Wspólnicy spółki cywilnej: Z. A., P. D., Z. K. i T. K. dokonali w dniu [...] września 2000 roku za numerem Z-223 847 zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego słowno-graficznego. Nie budzi więc wątpliwości, zdaniem Urzędu, że zgłoszenia dokonały osoby fizyczne, gdyż to one są odrębnymi przedsiębiorcami. Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy przez wspólników dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Spółki cywilnej nie można zakwalifikować jako przedsiębiorcy. Określenie przedsiębiorca należy stosować tylko i wyłącznie do wspólników spółki cywilnej, a nie do spółki. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz nie posiada zdolności sądowej. Wynika to jednoznacznie z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. nr 173, poz. 1807/, który podobnie jak art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku prawo działalności gospodarczej /Dz. U. nr 101, poz. 1178/ za przedsiębiorców uznawał i uznaje wspólników, a nie spółkę.

Wystąpienie ze spółki Z. K. i T. K. jest tylko odstąpieniem od umowy zawartej pomiędzy osobami fizycznymi. Wobec podmiotów zewnętrznych, a więc także wobec Urzędu Patentowego, poszczególni wspólnicy występują jako odrębne podmioty, a prawo do zgłoszonego znaku stanowi prawo współwłasności. Wystąpienie ze spółki dwóch wspólników nie może skutkować zmianą uprawnionego ze zgłoszenia. Zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, prawo ochronne /i analogicznie prawo ze zgłoszenia/ jest zbywalne. Podstawą do dokonania zmiany ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego powinno być zrzeczenie się lub zbycie tego prawa. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. We wzajemne rozliczenia pomiędzy wspólnikami Urząd nie ingeruje. Jest to kwestia wewnętrzna ich stosunku umownego.

Skargę na postanowienie Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2005 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnieśli P. D. i Z. A. wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie z dnia [...] czerwca 2005 roku uchylające postanowienie z dnia [...] sierpnia 2004 roku o dokonaniu zmiany ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucili naruszenia prawa materialnego, mianowicie art. 120 i 325 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 551 i art. 871 kc polegające na naruszenie interesu prawnego skarżących poprzez przyjęcie osób, które wystąpiły ze spółki cywilnej, jako prowadzących tę spółkę.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz. U. nr 153 z 2002r. poz.1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. nr 153 z 2002r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami/ Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami skargi ani jej wnioskami.

Kontrolując zaskarżone postanowienie z punktu widzenia powyższych zasad skarga jako niezasadna podlega oddaleniu albowiem postanowienie Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2005 roku odpowiada prawu i wbrew twierdzeniom skarżącego nie narusza prawa, w szczególności materialnego.

Skarżący wskazali na naruszenie szeregu przepisów prawa materialnego, w tym z zakresu własności przemysłowej, a także kodeksu cywilnego. Zarzuty w tym przedmiocie powoływali już we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Skarga jest w istocie powieleniem wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. W obszernym uzasadnieniu Urząd Patentowy odniósł się do każdego z nich. W szczególności zanalizował przepisy prawa materialnego mające zastosowanie w sprawie niniejszej. Ich interpretacja nie budzi wątpliwości sądu.

Wbrew twierdzeniom skarżących zgłoszenia rejestracji przedmiotowego znaku towarowego nie mogła dokonać spółka cywilna. Spółka cywilna nie była i nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. W sposób niebudzący żadnej wątpliwości potwierdzają tę okoliczność obowiązujące przepisy prawa, które trafnie powołał i zinterpretował Urząd Patentowy.

Artykuł 551 kc stanowi definicję przedmiotową przedsiębiorstwa. Kwestie podmiotowe reguluje w art. 4 ust. 2 ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, poprzednio ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - prawo działalności gospodarczej. Wynika z nich niezbicie, że spółki cywilnej nie można zakwalifikować jako przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są wspólnicy. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz zdolności prawnej.

W świetle powyższych rozważań ubiegającymi się o udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy byli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgodzić się należy z Urzędem, że sam fakt wystąpienie ze spółki dwóch wspólników nie może mieć wpływu na zmianę uprawnionego ze zgłoszenia. Podstawą do dokonania zmiany dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia może być orzeczenie sądu po rozliczeniu majątku pomiędzy wspólnikami /prawo dokonanego zgłoszenia jest przecież prawem majątkowym/, zrzeczenie się prawa zgłoszenia lub jego zbycie /przeniesienie/. Wymóg ten wynika z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej /Dz. U. z 2003r., nr 119, poz. 1117, z 2004r., nr 33, poz. 286, z 2005r., nr 10, poz. 68/. W szczególności kwestię te regulują przepisy art. 67 ust. 2, art. 162 ust. 1, art. 168 Prawa własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej stanowi lex specialis w stosunku do kodeksu cywilnego. Dokonując zmiany uprawnionych do zgłoszenia tylko na podstawie zmiany składu osobowego spółki Urząd naruszyłby prawa wspólników występujących ze spółki. Rozliczenie pomiędzy wspólnikami nie należy do kognicji Urzędu Patentowego.

Wbrew twierdzeniom skarżących postanowienie Urzędu Patentowego nie kreuje składu spółki cywilnej przez przyjęcie, iż Z. K. i T. K. są prowadzącymi spółkę. O tym, kto jest wspólnikiem spółki cywilnej decyduje umowa spółki. Postanowienie Urzędu Patentowego dotyczy tylko ich prawa zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. To prawo stanowi współwłasność wszystkich wspólników do czasu odmiennej jego regulacji w sposób wyżej opisany.

Wobec braku przesłanek przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej do zmiany ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy sąd stwierdził, iż zaskarżone postanowienie odpowiada prawu i na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo własności przemysłowej skargę jako niezasadną oddalił.Powered by SoftProdukt