drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Inne, Inne, Oddalono skargę, V SA/Wa 2325/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2325/16 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-09-27 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2016-08-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura /przewodniczący sprawozdawca/
Izabella Janson
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GSK 5592/16 - Wyrok NSA z 2017-01-24
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2014 poz 1146 art. 61 ust. 8 pkt 2
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Irena Jakubiec-Kudiura (spr.), Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, Protokolant spec. - Marcin Kwiatkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2016 r. sprawy ze skargi S. C. na rozstrzygnięcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oddala skargę.

Uzasadnienie

S. C. prowadzący działalność pod firmą S. C.-"IR-TUR" złożył skargę na rozstrzygnięcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia [...] sierpnia 2016 r. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu w zakresie oceny formalnej wniosku.

Rozstrzygnięcie zapadło w następujących okolicznościach faktycznych:

S. C. w ramach Osi priorytetowej I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, w naborze konkursowym nr [...], złożył wniosek dotyczący realizacji projektu pod nazwą "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowowościach dla Powiatu [...]".

Pismem z dnia 17 maja 2016 r. skarżący został poinformowany przez CPPC, że złożony wniosek wymaga uzupełnień w terminie 7 dni w odniesieniu do: kryterium formalnego nr 5" Czy dokumentacja wymagana na etapie aplikowania jest kompletna?" w zakresie wskazanym w pkt 1- 8 oraz kryterium nr 6 "Czy wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w odpowiedniej formie, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie?" w pkt 9-12. Wśród koniecznych do uzupełnienia braków wniosku w zakresie kryterium nr 5 znalazło się wezwanie do uzupełnienia wniosku o wersję elektroniczną wniosku w formacie .xml. (pkt 1 pisma), żądanie dotyczące załącznika nr 3 do wniosku "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści" w odniesieniu, do którego poproszono skarżącego o dostarczenie podpisanego modelu finansowego oraz harmonogramu projektu w ujęciu kwartalnym w pliku .xls. (pkt 2 pisma). Wskazano, że w odniesieniu do przedmiotowego załącznika w dostarczonym do wniosku załączniku stwierdzono brak str. 40 nadto, że powinno ono tak jak i dołączone mapy zostać złożone w oryginale oraz zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy (dot. map). Poinformowano również skarżącego, ze w przypadku dostarczania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie przez pocztę tradycyjną, należy również przedłożyć podpisane wersje dokumentów wraz z tożsamą wersją elektroniczną oraz skanem na płycie CD. W piśmie skarżący został pouczony o skutkach nie uzupełnienia braków wniosku w wyznaczonym terminie.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący w piśmie z dnia 27 maja 2016 r., do którego uzyskał urzędowe potwierdzenie nadania odnosząc się do poszczególnych braków wniosku, złożył wyjaśnienia odnośnie tego, że dokonuje ich uzupełnienia, przy czym w odniesieniu do wezwania z pkt 1 wskazał, że przekazuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w formacie xml zgodnie z sugestią oraz wydruk PDF korekty wniosku podpisany w oryginale, natomiast w odniesieniu do braków określonych w pkt 2 wezwania wskazał, że cyt. "Załącznik nr 3 "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści". Wnioskodawca przekazuje podpisany oryginał modelu finansowego oraz harmonogram projektu w ujęciu kwartalnym w pliku xls. Ponadto dołącza do wniosku o dofinansowanie "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści" brakującej strony 40 zgodnie z wytycznymi w oryginale wraz z całym Studium Wykonalności jako oryginał. W dalszej części wnioskodawca przedkłada załączniki do Studium Wykonalności w oryginale jak również mapy przedstawione do wniosku przekazuję z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji firmy".

Pismem z [...] maja 2016 r. skarżący został poinformowany, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej przedstawiony przez niego projekt uzyskał wynik negatywny i nie został zatwierdzony do dalszej oceny.

W piśmie przedstawiono, że złożona dokumentacja nie jest kompletna i zawiera braki, które nie zostały uzupełnione. Wskazano w 4 punktach, że braki dotyczą elementów (braków) o jakich była mowa w piśmie z 17 maja 2016 r. w tym m.in. jego pkt 1, pkt 2 ( dotyczącego załącznika nr 3 "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści" – wnioskodawca nie dostarczył modelu finansowego harmonogramu projektu w ujęciu kwartalnym w pliku .xls.), nadto odniesiono się do braków, które dotyczyły pkt 10 i 11 wezwania.

Skarżący od wyników oceny formalnej wniosku złożył protest z dnia 29 czerwca 2016 r., który wpłynął do organu w dniu 30 czerwca 2016 r. i w proteście tym odniósł się szeroko do sformułowanych w ocenie wniosku zastrzeżeń organu wskazując, że jest ona nieprawidłowa, ponieważ w wyznaczonym terminie uzupełnił wszystkie braki do usunięcia, których był wezwany. Na dowód swoich racji przedstawił załączniki w postaci urzędowego poświadczenia odbioru ( swojego pisma z 27 maja 2016 r.) z ePUAP ( 28.05.2016r.) i zrzut ekranowy wykazu załączników do korekty wniosku przesłanego do organu w odpowiedzi na wezwanie z 17 maja 2016 r.

W odniesieniu m.in. do braków dotyczących załącznika nr 3 "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści" skarżący wyjaśnił, że model finansowy oraz harmonogram projektu w ujęciu kwartalnym, zostały złożone w wersji elektronicznej w formacie .xls. w pierwotnej wersji dokumentacji, złożonej do organu w lutym 2016 r. (wersja papierowa oraz elektroniczna na płycie CD) w związku z czym poprosił organ o ponowne przeanalizowanie przesłanych wówczas dokumentów, w celu odnalezienia wymaganego pliku informując jednocześnie, że nosi on nazwę "Załącznik 3 R. 2016 02 28.xls." Wyjaśnił także, że uwaga CPPC, nie dotyczyła zawartości merytorycznej modelu finansowego, o czym świadczyły przytoczone przez niego zapisy treści wezwania. Wyjaśnił w związku z tym, że w tej sytuacji składając skorygowaną dokumentację przesłał do CPPC skan podpisanego modelu finansowego w formacie PDF uznając, że ponieważ do modelu nie wprowadzono żadnych korekt, nie przesłano do organu ponownie pliku w formacie .xls. ponieważ mogłoby to być uznane za naruszenie § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu.

Pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. organ poinformował skarżącego, że protest jest niezasadny. Organ odnosząc się do zarzutów protestu wyjaśnił, iż uznaje zasadność podniesionych w nim zarzutów z wyjątkiem zarzutu odnoszącego się do oceny związanej z zał. nr 3 "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści". W zakresie przedmiotowego zarzutu organ podtrzymał swoje stanowisko wyjaśniając, że w wezwaniu do usunięcia braków wskazał, że pierwotna wersja wniosku złożona w formie papierowej, nie zawiera modelu finansowego i harmonogramu w ujęciu kwartalnym w pliku edytowalnym xls, a ponowna analiza dokumentacji wnioskodawcy dokonana w związku ze złożonym przez niego protestem, nie potwierdza jego stanowiska, iż w rzeczywistości złożył je w ramach pierwotnie złożonego wniosku. W tym stanie rzeczy organ uznał, że skarżący nie usunął wskazanego braku zgodnie z wezwaniem zatem nie spełnił kryterium formalnego nr 5, co powoduje konieczność odrzucenia wniosku zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu konkursu.

W skardze do Sądu skarżący nie zgodził się z treścią rozstrzygnięcia i zarzucił;

naruszenie przepisów art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010 w związku z kryterium formalnym nr 5, wskazanych w -Kryteriach wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC , które to stanowią zał. nr 9 do Regulaminu konkursu do naboru nr [...], poprzez niezastosowanie zasady rzetelności podczas oceny formalnej wniosku i przyjęcie, że skarżący nie dołączył do wniosku modelu finansowego oraz harmonogramu w ujęciu kwartalnym w pliku edytowalnym xls, stanowiących część zał. nr 3 do wniosku, podczas gdy skarżący plik ten załączył na płycie CD do wniosku złożonego w wersji papierowej,

naruszenie przepisów art. 43 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji w zw. z § 7 ust. 6 Regulaminu konkursu poprzez błędne uznanie, że zachodzą braki wniosku i skarżący nie uzupełnił braków, a w konsekwencji nie zatwierdzenie go do dalszej oceny (domyślnie jak wynikałoby z pism organu – pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

W związku z postawionymi zarzutami skarżący wniósł o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, w wyniku czego wniósł o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Nadto wniósł o zobowiązanie CPPC do przedłożenia oryginału wniosku wraz z dołączonym nośnikiem CD, celem weryfikacji jego zawartości oraz przeprowadzenie dowodów wskazanych w skardze, w tym oględzin. Jeśli chodzi o dowody, o których przeprowadzenie wnioskował skarżący, chodziło o przeprowadzenie dowodu z oględzin nośnika CD na rozprawie i dokumentów elektronicznych zarejestrowanych (zapisanych) na płycie i zweryfikowanie czy:

- zamieszczony został na niej plik stanowiący model finansowy oraz harmonogram projektu w ujęciu kwartalnym zapisany w pliku xls względnie,

- czy dokumenty te nie zostały przez organ usunięte, względnie przeniesione w inną lokalizację (katalog) na dysku, niż pierwotne miejsce zapisu. Jednocześnie gdyby okazało się, że analiza zawartości płyty wymaga wiadomości specjalnych skarżący wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw informatyki.

W uzasadnieniu skargi skarżący podtrzymał swoje stanowisko dotyczące kompletności wniosku i złożenia załącznika nr 3 zgodnie z wymaganiami konkursu.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o jej oddalenie. Ponownie podkreślił, że ani pierwotnie złożona wersja papierowa wniosku w zakresie dotyczącym zał. 3, nie zawierała modelu finansowego i harmonogramu w pliku edytowalnym xls, ani nie zawierała go złożona korekta wniosku. Okoliczności tej nie potwierdziła ponowna weryfikacja dokumentacji złożonej przez skarżącego. Wyjaśnił, że załącznik nr 3 jest kluczowy dla oceny zasadności przyznania dofinansowania ponieważ jego treść pozwala na ocenę spełnienia kryterium merytorycznego nr 8 wniosku pn. – Ocena finansowa (przychody). Dla możliwości dokonania prawidłowej kontroli przedstawionych w załączniku konieczne jest dostarczenie go w wersji edytowalnej a wymóg ten określono w treści § 5 Regulaminu. Wskazał, że analiza finansowa przekazana wyłącznie w pliku PDF, nie byłaby wiarygodna i rzetelna. Jednocześnie odnosząc się do wniosków dowodowych skarżącego, organ dostarczył do Sądu jako załącznik do odpowiedzi na skargę, wnioskowaną przez niego płytę CD wskazując, iż jest to jedyny jej egzemplarz i nie zawiera ona spornego załącznika o nazwie "Załącznik 3 R. 2016 02 28.xls". Wskazał, że płyta dostarczona przez skarżącego wraz z papierowym wnioskiem nie posiada możliwości kasowania na niej plików po nagraniu. Z oględzin płyty wynika, że brak zachowania sesji na CD pozwala na dogranie plików, ale nie można z niej niczego skasować.

W piśmie procesowym z dnia 2 września 2016 r. pełnomocnik skarżącego podtrzymał dotychczasowe zarzuty oraz wnioski, zarzucając dodatkowo naruszenie przepisu art. 4 ust. 5 rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - w zw. z § 5 ust 8 lit e Regulaminu konkursu poprzez zastosowanie nieproporcjonalnej sankcji za brak dostarczenia załącznika do wniosku o dofinansowanie w z góry zdefiniowanym formacie xls tj. odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Podkreślił, że zarzut ten złożony został z ostrożności procesowej jako, że w istocie wniosek był kompletny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Na wstępie Sad wyjaśnia, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Wyłączeniu nie podlega zatem stosowanie treści art. 106 § 3. p.p.s.a., który stanowi, że Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Oceniając treść przedstawionego przepisu pod kątem możliwości jego zastosowania w przedmiotowej sprawie w zakresie przeprowadzenia zgłoszonych w skardze wniosków dowodowych należy stwierdzić, że brak jest możliwości ich uwzględnienia. Pomijając okoliczność dotyczącą tego, że płyta Cd jako taka nie stanowi dokumentu, to przede wszystkim należy stwierdzić, że przepis ten nie przewiduje możliwości przeprowadzania przez Sąd oględzin z jej zawartości na rozprawie jak również możliwości dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. Tym samym wnioski dowodowe zostały przez Sąd oddalone.

W ocenie Sądu jednak, mimo tej okoliczności stan sprawy pozwalał na jej prawidłowe rozstrzygnięcie. Jest bezsporne, że skarżący złożył w konkursie pierwotnie wniosek w wersji papierowej, do której dołączył płytę CD, na której znajdowały się załączniki do wniosku. Jest również bezsporne, że pismem z dnia 17 maja 2016 r., skarżący został zobowiązany do uzupełnienia wskazanych w nim braków wniosku odnoszących się do kryteriów formalnych nr 5 i 6. Wśród wspomnianych braków w pkt 2 pisma organ wezwał skarżącego do uzupełnienia wniosku w zakresie złożenia załącznika nr 3 do wniosku "Studium wykonalności Analiza Kosztów i Korzyści" w części odnoszącej się do modelu finansowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pliku xls. W odniesieniu do tego braku skarżący w swojej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków z dnia 27 maja 2016 r. wskazał m.in., że przekazuje podpisany oryginał modelu finansowego oraz harmonogram projektu w ujęciu kwartalnym w pliku xls. W piśmie tym w żadnym miejscu nie twierdził, że wezwanie nie jest właściwe w odniesieniu do przedmiotowego załącznika nr 3, w zakresie w jakim odnosi się ono do obowiązku złożenia podpisanego modelu finansowego oraz harmonogramu projektu w ujęciu kwartalnym w pliku edytowalnym xls, ponieważ załącznik ten w odniesieniu do wskazywanego modelu i harmonogramu złożył we wskazanej, wymaganej formie (pliku) już w lutym 2016 r. wraz z papierową wersją wniosku. Twierdzenia takie pojawiły się dopiero w proteście skarżącego złożonego na pismo z 31 maja 2016 r., w którym stwierdzono brak uzupełnienia przez niego wniosku dotyczący zał. nr 3 –Harmonogram rzeczowo-finansowy, a zatem brak spełnienia kryterium formalnego nr 5, co spowodowało konieczność odrzucenia wniosku, a więc brak możliwości jego dalszej oceny. W proteście skarżący wskazał na konieczność odszukania przez organ na złożonej uprzednio płycie załącznika nr 3 noszącego nazwę "Załącznik 3 Radomsko 2016 02 28.xls". W rozstrzygnięciu protestu, w którym uwzględnione zostały jako zasadne zarzuty odnoszące się do pozostałych "braków" wniosku organ wskazał, że ponownie dokonano weryfikacji dokumentacji skarżącego, ale nie stwierdzono ażeby wśród niej znajdował się załącznik nr 3 zawierający żądany plik.

Oceniając w przedstawionych okolicznościach działanie organu należy stwierdzić, że prawidłowo ocenił wniosek. W związku z protestem skarżącego ponownie zweryfikował złożony przez niego wniosek z załącznikami i potwierdził istnienie opisywanego braku wniosku dotyczącego załącznika nr 3. Należy wskazać na rozbieżne wyjaśnienia skarżącego, które zawarł w piśmie z 27 maja 2016 r. i w proteście z 29 czerwca 2016 r., w którym wskazując na złożenie żądanego załącznika nr 3 z uwzględnieniem właściwej wersji xls w lutym 2016 r., przyznał jednocześnie, że w odpowiedzi na żądanie uzupełnienia braków, nie przesłał załącznika z uwzględnieniem wskazanego pliku, bo uznał, że skoro nie wymagał on korekty merytorycznej, to jego przesłanie byłoby naruszeniem regulaminu konkursu.

W kontekście przedstawionych twierdzeń stron należy uznać zatem, że skarżący w istocie 27 lutego 2016 r. czyli w pierwotnym terminie złożenia przez siebie wniosku, nie złożył, tak jak twierdzi organ żądanego załącznika i nie złożył go w późniejszym terminie- co sam przyznaje. Tym samym zdaniem Sadu zasadne było uznanie, że skarżący nie uzupełnił wniosku zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 lit. e, a zatem zgodnie z żądaniem organu, tak jak wymaga tego zapis § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu, co spowodowało, że nie zostało spełnione Kryterium formalne nr 5 Kryteriów wyboru projektów, które brzmi: Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania.

Tak więc organ prawidłowo zastosował § 7 ust. 6 Regulaminu, co skutkowało odrzuceniem wniosku, co jest równoznaczne z brakiem możliwości jego dalszej oceny. Nie można w związku z tym uznać, ze doszło do naruszenia treści wskazywanych w skardze jak również w późniejszym piśmie procesowym przepisów tj. art. 37 ust. 1, 43 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów, ponieważ organ zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, a zarazem zgodnie z Regulaminem, wezwał skarżącego do usunięcia jasno określonych braków formalnych wniosku w terminie 7 dni (czego dotyczy art. 43 ust. 1) a następnie dokonał oceny tego, czy i w jaki sposób skarżący wykonał wezwanie i usunął braki oraz jakie znaczenie dla oceny wniosku ma fakt nieprawidłowego usunięcia braków, czemu dał wyraz w ocenie wniosku i co podtrzymał w rozstrzygnięciu protestu. W ocenie Sądu organ w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny przeprowadził ocenę o czym stanowi art. 37 ust. 1 ustawy. Nie można podzielić również zarzutu naruszenia treści art. 4 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, który brzmi: "Rozwiązania dotyczące wdrażania i wykorzystania EFSI, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych do przygotowania i wdrażania programów, w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, zarządzania i kontroli, przestrzegają zasady proporcjonalności, biorąc pod uwagę poziom przyznanego wsparcia, oraz uwzględniają ogólny cel zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podmiotów zajmujących się zarządzaniem programami i ich kontrolą", i który jest powiązany m.in. z ust. 4 tego przepisu. Należy zauważyć bowiem, że jakkolwiek przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie w odniesieniu do POPC na lata 2014-2020, to zasady przeprowadzania konkursów określa m.in. ustawa z 11 lipca 2014 r. oraz dokumenty, w tym Regulamin konkursu, które wprost odnoszą się do zasad danego konkursu. Są to dokumenty, które określają szczegółowo sposób składania wniosków oraz sposób ich oceny, zaś ich zapisy w identyczny sposób odnoszą się do wszystkich uczestników, nakreślając ramy postępowania organu w poszczególnych etapach oceny wniosku. Wymogi jakie musi spełnić składany wniosek dotyczą wszystkich potencjalnych beneficjentów i ewentualne uchybienia z ich strony, muszą być oceniane w identyczny sposób właśnie po to, ażeby każdy miał świadomość skutków jakie się z nimi wiążą. Pozwala to na jednakowe i równe traktowanie uczestników konkursu a zatem, nie może być mowy o tym, że organ uznając wymaganie określone w Regulaminie za niespełnione przez skarżącego, działa w odniesieniu do niego w sposób nieproporcjonalny do wagi uchybienia.

W tym stanie rzeczy Sąd działając na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oddalił skargę.Powered by SoftProdukt