drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560, Interpretacje podatkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Uchylono zaskarżoną decyzję w części, I SA/Bk 350/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 350/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2022-10-28 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2022-08-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Andrzej Melezini
Marcin Kojło /przewodniczący sprawozdawca/
Paweł Janusz Lewkowicz
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6560
Hasła tematyczne
Interpretacje podatkowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 1128 art. 30cb ust. 1, 2 i 3
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Andrzej Melezini, Protokolant starszy sekretarz sądowy Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 października 2022 r. sprawy ze skargi M. M. na pisemną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2022 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, w części, w której organ uznał stanowisko M. M. za nieprawidłowe; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego M. M. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

M.M.(dalej również jako "Wnioskodawca", "Skarżący") zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

I. W opisie stanu faktycznego wskazano, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium kraju i od [...]listopada 2018 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pracach programistycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone i rozwijane pod potrzeby indywidualne Zleceniodawcy (zwane dalej: "Oprogramowaniem").

Wnioskodawca za przykład świadczenia wskazuje:

1. rozwinięcie istniejącego oprogramowania o moduł pozwalający organizatorom zajęć na definiowanie elastycznych ofert zajęć dodatkowych

w szkołach;

2. rozwinięcie istniejącego oprogramowania o widżet wyboru daty;

3. rozwinięcie istniejącego oprogramowania o moduł okien modalnych;

4. rozwinięcie istniejącego oprogramowania o moduł bloga;

5. rozwinięcie istniejącego oprogramowania o moduł do tworzenia

i wyświetlania konkursów;

6. rozwinięcie istniejącego oprogramowania o moduł do tworzenia

i wyświetlania eventów.

Wnioskodawca tworząc i rozwijając Oprogramowanie korzysta z języków programowania takich jak Python, JavaScript, TypeScript, CSS, SASS, HTML.

Utwory tworzone i modyfikowane przez Wnioskodawcę są chronione przez

art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Wskazać należy, że

w zakresie rozwoju Oprogramowania, Wnioskodawca staje się użytkownikiem takiego na mocy postanowień umowy o świadczenie usług podpisanej

ze Zleceniodawcą. Zobowiązuje on Wnioskodawcę do rozwoju Oprogramowania, które stanowi po implementacji rozwijanych funkcjonalności osobny program komputerowy chroniony nadmienionym art. 74 ust. 1 i 2 pr. aut.

Działalność prowadzona jest przez Wnioskodawcę w sposób ciągły

i systematyczny tj. uporządkowany oraz według opracowanego przez siebie harmonogramu, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Działania Wnioskodawcy zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wskazane powyżej efekty prowadzonych prac twórczych powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bądź poprzez stworzenie nowego programu komputerowego, bądź poprzez twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego programu komputerowego (systemu wykorzystywanego przez klienta Wnioskodawcy).

Projekty polegające na tworzeniu i rozwoju Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności

o charakterze programistycznym. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Wnioskodawcy i jego Zleceniodawcy.

Wnioskodawca przenosi ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy o świadczenie usług. Przenosi on prawa autorskie odpłatnie na rzecz Zleceniodawcy. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest uwzględniony w cenie usługi.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT, za lata 2019- 2021 oraz lata kolejne.

W pierwszej kolejności, Wnioskodawca w prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (prawa IP Box). Wyodrębnionymi Prawami IP Box będą majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

Wnioskodawca ponosi szereg kosztów bezpośrednio związanych

z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania takie jak:

1. zakup sprzętu komputerowego – stojak pod monitor, mysz komputerowa, klawiatura komputerowa, obudowa na dysk SSD, laptop, pokrowiec na laptopa - potrzebne bezpośrednio do pisania kodu źródłowego, testowania prototypów;

2. koszty składek ubezpieczenia społecznego – koszt obowiązkowy prowadzonej działalności;

3. Internet – miesięczny abonament należny dostawcy usług telekomunikacyjnych, potrzebny do tworzenia kodu źródłowego, testowania prototypów oraz zdalnego połączenia ze Zleceniodawcą celem ustalenia wyników świadczenia.

Z punktu widzenia prawnego, umowy zawierane przez Wnioskodawcę

z klientami, w ramach których Wnioskodawca zobowiązuje się wytworzyć i przenieść na klientów prawa do Oprogramowania (Umowy) kwalifikowane są jako umowy

o świadczenie usług. Efektem, do stworzenia którego zobowiązuje się Wnioskodawca na podstawie zawieranych Umów, jest dedykowane Oprogramowanie. Celem umożliwienia korzystania klientowi z wytworzonego Oprogramowania, Wnioskodawca przenosi na klienta całość autorskich praw majątkowych do tworzonego Oprogramowania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej. Ponosi on również normalną kodeksową odpowiedzialność kontraktową wynikającą z art. 471 i n. kc. W szczególności umowa łącząca

ze Zleceniodawcą nie nosi znamion umowy o pracę w tym Wnioskodawca nie działa pod kierownictwem i w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ogranicza się do wskazania ogólnych kierunków działań Wnioskodawcy i oczekiwań oraz ram czasowych, w których zobowiązany jest on skończyć dany projekt.

Różnica pomiędzy ustalonymi w powyższy sposób Przychodami IP Box oraz Kosztami IP Box stanowić będzie dochód z Praw IP Box (Dochód IP Box).

Pozostały dochód osiągany przez Wnioskodawcę podlegał będzie opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Wnioskodawca wyodrębnia w prowadzonej odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji, Prawa IP Box (prawa autorskie do Oprogramowania), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy

o PIT. Wnioskodawca w przedmiotowej ewidencji dokonuje wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Wnioskodawca dokonuje również wyodrębnienia kosztów, o których mowa

w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Rozwiązanie ewidencyjne umożliwia ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco od 1 stycznia 2021 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca odpowiedział na 23 pytania zawarte w wezwaniu organu.

Wobec opisu zawartego we wniosku Skarżący sformułował następujące pytania:

1. Czy opisane prace wykonywane przez Wnioskodawcę rozumiane jako całość działalności realizowanej przez Wnioskodawcę w ramach umowy ze Zleceniodawcą polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy

o PIT?

2. Czy Prawa IP Box tj. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, wskazane w niniejszym wniosku będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

3. Czy Dochód osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do programów komputerowych) z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%?

4. Czy ustalając wskaźnik Nexus, Wnioskodawca będzie miał prawo do uwzględniania kosztów, opisanych w niniejszym wniosku do litery "a" wskaźnika?

Przedstawiając własne stanowisko Skarżący odpowiedział twierdząco na każde z ww. pytań.

II. W interpretacji indywidualnej z dnia [...] czerwca 2022 r. nr[...], Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe (w zakresie pytania nr 3) w części dotyczącej opodatkowania dochodu osiągniętego w 2019 r. i 2020 r. – za okres,

w którym ewidencja, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), nie była prowadzona na bieżąco – preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% podstawy opodatkowania. W pozostałej części organ uznał stanowisko Skarżącego za prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone w interpretacji przepisy prawa (art. 5a pkt 39 i 40, art. 9 ust. 1, art. 30ca ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7,

art. 30cb ust. 1-3 ustawy o PIT, art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce) organ stwierdził, że:

- opisane prace wykonywane przez Wnioskodawcę polegające na tworzeniu

i rozwijaniu Oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej,

o której mowa w przepisach ustawy o PIT,

- prawa IP Box wskazane w niniejszym wniosku spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT,

- dochód osiągany z Praw IP Box wskazanych we wniosku będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5% tylko dla okresu od którego prowadzona jest ewidencja czyli od dnia 1 stycznia 2021 roku,

- ustalając wskaźnik Nexus, Wnioskodawca będzie miał prawo do uwzględniania kosztów, opisanych w niniejszym wniosku.

Zdaniem organu, wobec nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP (ww. prowadzona jest na bieżąco od

1 stycznia 2021 r.), w przedmiotowej sprawie nie została spełniona jedna

z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów za okres przed prowadzeniem tej ewidencji, tj. do dnia

31 grudnia 2020 r.

III. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, działający w imieniu Skarżącego pełnomocnik zaskarżył powyższą interpretację

w części w jakiej organ uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe.

Autor skargi zarzucił:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię

tj. art. 30ca w zw. z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT, poprzez bezzasadne przyjęcie, że podatnikowi w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie przysługiwało preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w ramach kwalifikowanych praw własności intelektualnej za lata 2019 i 2020, albowiem zaprowadził ewidencję,

o której mowa w art. 30cb ust. 1 nie od 1 stycznia 2019 r., a 1 stycznia 2021 r., podczas gdy żaden przepis prawa podatkowego nie determinuje kiedy taka ewidencja powinna być zaprowadzona. Nadto organ dokonał nieprawidłowej wykładni rzeczonego przepisu poprzez wprowadzenie dodatkowych pozaustawowych kategorii obowiązków mianowicie "bieżącego i prawidłowego prowadzenia ewidencji" oraz "fakt prowadzenia od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej" na etapie uzupełnienia stanu faktycznego;

2. naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik postępowania tj. art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), wynikające z działania organu wbrew przepisom prawa tj. poprzez wprowadzenie dodatkowych przesłanek co do niemożności zaprowadzenia odrębnej ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT wstecz, mimo że przepis nie zabrania takiego działania;

3. naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik postępowania tj. 124 o.p. bowiem organ nie wyjaśnił dlaczego Skarżący nie może skorzystać z ulgi w roku 2019 i 2020, ograniczając się wyłącznie do wskazania, że stanowisko w zakresie stosowania ulgi za lata 2019 i 2020 jest nieprawidłowe

z uwagi na fakt, że Skarżący prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT od 1 stycznia 2021 r.

Wskazując na powyższe pełnomocnik Skarżącego wniósł o uchylenie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...] czerwca 2022 r. i zasądzenie kosztów postępowania w tym zastępstwa procesowego doradcy podatkowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko wyrażone

w interpretacji indywidualnej i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej: "p.p.s.a."), skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kontrolując wydaną w tej sprawie interpretację indywidualną przez pryzmat zarzutów zawartych w skardze sąd uznał, że w zaskarżonej przez Skarżącego części jest ona niezgodna z prawem. Organ naruszył bowiem art. 30ca w zw. z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT.

Zasady opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uregulowane zostały w art. 30ca ust. 1-14 ustawy o PIT. Z kolei obowiązki podatników opodatkowanych podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ustawodawca zawarł w art. 30cb ust. 1-3 tej ustawy.

W niniejszej sprawie organ zakwestionował możliwość zastosowania stawki podatku 5% do dochodów osiąganych przez Skarżącego z kwalifikowanych IP za lata 2019-2020 z uwagi na to, że Skarżący nie wypełnia obowiązków wynikających

z art. 30cb ustawy o PIT, bowiem nie prowadzi odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP.

Zgodnie z art. 30cb ust. 1 ustawy, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej

w prowadzonych księgach rachunkowych;

2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych

w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych

w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo

w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

W myśl art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1,

w odrębnej ewidencji.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 3, w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

W świetle przedstawionych regulacji nie sposób zgodzić się z organem, że warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania dochodu z IP Box jest obowiązek prowadzenia na bieżąco ewidencji do każdego kwalifikowanego IP.

Sąd zgadza się z dominującym poglądem funkcjonującym w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, zgodnie z którym nie ma podstaw do uznania, że warunkiem uznania ewidencji za prawidłową w rozumieniu art. 30cb ustawy o PIT jest jej prowadzenie "na bieżąco", to jest prowadzenie jej już

od początku okresu, za który podatnik chce następnie skorzystać z ulgi podatkowej

IP Box oraz dokonywanie w niej zapisów w sposób sukcesywny. Taki warunek nie wynika ani z literalnego brzmienia art. 30cb tej ustawy, ani z celu, jakiemu ma służyć ewidencja (zob. np. wyroki: WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r. sygn. akt

III SA/Wa 2360/20, WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt

I SA/Go 78/21, WSA w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 854/21, WSA w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2021 r. sygn. akt I SA/Po 695/21, WSA w Łodzi

z dnia 3 marca 2022 r. sygn. akt I SA/Łd 996/21, WSA we Wrocławiu z dnia

20 kwietnia 2020 r. sygn. akt I SA/Wr 1037/21). W podobnym stanie faktycznym orzekał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - wyrok z dnia 21 września 2022 r. sygn. akt I SA/Bk 205/22.

Poglądy wyrażone w przywołanym orzecznictwie są aktualne również na kanwie niniejszej sprawy. W judykatach tych trafnie się wskazuje, że przepisy

art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT nie określają terminu sporządzenia ewidencji. Nie ulega natomiast wątpliwości, że podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie

z preferencji IP Box, mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają przy tym konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego

IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc

w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu. Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. Nienależyte prowadzenie ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT to takie jej prowadzenie które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5%, która nie zawiera informacji o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy. Jeżeli ewidencja spełnia wskazany cel na dzień dokonania rozliczenia to nie można jej uznać za prowadzoną w sposób nieprawidłowy.

Poza tym zauważenia wymaga, że ustawodawca niezależnie od sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wspomnianej ewidencji zastrzegł w art. 30cb ust. 3 ustawy, że w przypadku, gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji,

o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c. Wobec tego w odniesieniu zarówno do ksiąg rachunkowych jak i ewidencji - najistotniejsza jest sprawdzalność i prawidłowość informacji, o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT.

Podkreślić trzeba ponadto, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

Z analizowanych regulacji wynika zatem, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box, mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji. Ewidencja ta jest sporządzana wyłącznie w celu skorzystania z tej preferencji i jedynie w celu wyliczenia podstawy opodatkowania stawką preferencyjną. Nie ulega wątpliwości, że brak takiej ewidencji uniemożliwia zastosowanie 5% stawki.

Z przedstawionego we wniosku opisu i stanowiska wynika tymczasem,

że Skarżący prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT (Skarżący wprost wskazał, że spełnia wszystkie przesłanki opisane w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, co oznacza, że prowadzona ewidencja zawiera wszelkie elementy wskazane ustawowo w tej regulacji i dzięki niej możliwe jest wyodrębnienie wszystkich kategorii tam wskazanych). Na bieżąco czyni to od 1 stycznia 2021 r. Planuje przy tym zastosować 5% stawkę opodatkowania odnośnie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej do rozliczenia za lata 2019-2021.

Jeżeli zatem ewidencja umożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5% i sporządzenie w terminie zeznania podatkowego (czy też korekty takiego zeznania) - nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłowo, niespełniającą przesłanek ustawowych, tylko z tego powodu, że nie była prowadzona na bieżąco. W skardze Skarżący wskazał, że ewidencja zapewni ustalenie wszystkich kategorii wskazanych w przepisie art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, nawet jeśli będzie prowadzona od 1 stycznia 2021 r., a nie od 1 stycznia 2019 r. skoro zawiera ona wszystkie informacje dotyczące zarówno roku 2019 jak i 2020.

Nie można tracić również z pola widzenia, że przepisy dotyczące preferencji podatkowej IP Box obowiązują dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r., a powołane

w odpowiedzi na skargę Objaśnienia Ministerstwa Finansów "Dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box", wydane m.in. w celu ułatwienia podatnikom ich zrozumienia

i stosowania, zostały opublikowane w połowie lipca 2019 r. Część podatników dopiero w tym okresie powzięła nie tylko zamiar skorzystania z preferencyjnego opodatkowania IP Box, ale przede wszystkim z uwagi na sugerowaną przez Ministerstwo Finansów zasadność uprzedniego uzyskania interpretacji indywidualnej (str. 32, pkt 75), ostateczną decyzję o skorzystaniu z niej i tak odłożyła na moment uzyskania pozytywnej interpretacji. W Objaśnieniach wskazano wprost, że:

"W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Ze względu bowiem na wspominaną powyżej dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box

w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewnianiającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika.". Przyjęcie za prawidłowe prezentowanego przez organ stanowiska spowodowałoby brak możliwości skorzystania w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. z preferencyjnego opodatkowania takich podmiotów (por. wyroki WSA w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 30 lipca 2020 r. sygn. akt I SA/Go 115/20, WSA we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2022 r. sygn. akt I SA/Wr 952/21).

Reasumując sąd uznał, że organ wbrew wyraźnemu przepisowi ustawy wprowadził dodatkowy pozaustawowy warunek skorzystania z ulgi IP Box, czyli prowadzenie ewidencji "na bieżąco". Błędna wykładnia powołanych przepisów doprowadziła zatem do uchylenia interpretacji indywidualnej w części, w której organ uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 146 § 1

w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. "a" p.p.s.a. O kosztach postępowania orzeczono natomiast zgodnie z art. 200 i art. 205 § 2 i 4 p.p.s.a. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1687).Powered by SoftProdukt