drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Inne, Inne, Zobowiązano do wydania aktu, II SAB/Ke 3/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 3/07 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2007-02-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian
Jacek Kuza
Renata Detka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1059/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Zobowiązano do wydania aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art.3 ust.1 , art. 1 ust.1, art. 6 ust.1, art. 4 ust.1, art.16 i 17,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 1997 nr 9 poz 43 art. 2
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Detka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Asesor WSA Jacek Kuza, Protokolant Sekretarz sądowy Andrzej Stolarski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 lutego 2007 r. sprawy ze skargi K. D., D. R., T. S., B. P., A. R., J. J. i W. J. na bezczynność A. Sp. z o.o. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje A. Spółkę z o.o. w Kielcach do rozstrzygnięcia w terminie 30 dni, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawartego w piśmie K. D., D. R., T. S., B. P., A. R. i J.J. z dnia 14 kwietnia 2006 r., w zakresie objętym punktami 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 i 24.

Uzasadnienie

II SAB/Ke 3/07

UZASADNIENIE

W skardze z dnia 7 lipca 2007 r. K. D., D. R., T. S., A. R., B. P., J. J. i W. J., wnieśli

o uchylenie "decyzji" członka Zarządu Dyrektora do spraw Technicznych mgr inż. B. K. z dnia [...], odmawiającej udostępnienia informacji publicznej oraz zobowiązanie Zarządu A. spółka z o.o. w K. do udostępnienia informacji.

W uzasadnieniu skarżący podnieśli, że pismem z dnia 14 kwietnia 2006 r. zwrócili się do A. spółki z o.o. w K. o udostępnienie

w terminie 14-tu dni informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dnia 10 maja 2006 r. złożyli zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , które postanowieniem z dnia [...] przekazało je do Rady Nadzorczej A. spółki z o.o. celem rozpatrzenia według właściwości.

Pisma A. z dnia 22 maja 2006 r., 9 czerwca

2006 r. oraz z 21 czerwca 2006 r.( ostatnie podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej), nie udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku, dotyczące bezpośrednio kupców zrzeszonych w Społecznym Komitecie Organizacyjnym Kupcy Najemcy Miejski Plac Targowy w K. przy ul. P. Informacje te są potrzebne do analizy, potwierdzenia lub odrzucenia informacji z innych źródeł, na podstawie których skarżący będą mogli podjąć dalsze kroki na drodze cywilno-prawnej.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dnia 15 lutego 2007 r. skarżący sprecyzowali, że wniesiona przez nich skarga dotyczy faktycznie bezczynności A. spółki z o.o. w K. i wnieśli o zobowiązanie go do udzielenia odpowiedzi na 13 spośród pytań zadanych pismem z dnia 14 kwietnia 2006 r., wymienionych szczegółowo w piśmie procesowym złożonym do Sądu dnia 14 lutego 2007 r. Skarżący oświadczyli jednocześnie, że

w pozostałym zakresie odpowiedź została im udzielona.

W odpowiedzi na skargę A. spółka z o.o.

w K. wniosła o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie w przypadku uznania, że w sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści skargi, a zwłaszcza z przytoczonych w niej okoliczności faktycznych wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że w istocie dotyczy ona bezczynności A. spółki z o.o. w K. ( zwanej dalej A.)

w sprawie udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zauważenia przy tym wymaga, że na obecnym etapie postępowania spór pomiędzy stronami sprowadza się do odmiennych stanowisk w zakresie oceny, czy udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie skarżący postawili we wniosku z dnia 14 kwietnia 2006 r., mieści się w pojęciu informacji o sprawach publicznych, o jakiej mowa w ustawie.

Jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, w piśmie z dnia 14 kwietnia 2006 r. skarżący zwrócili się do A. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, obejmującym łącznie 24 pozycje dotyczące głównie zasad funkcjonowania Przedsiębiorstwa, jego majątku - w tym przede wszystkim targowiska przy ulicy P., sposobu zarządzania nim i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji ( k. 8-13). Na część z nich A. odpowiedziała pismem datowanym na dzień 18 maja 2006 r. z zastrzeżeniem, że nie czyni tego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, której przepisy nie mają w tym przypadku zastosowania ( k. 18-20). Stanowisko odmienne zajął natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej A. w piśmie skierowanym do skarżących dnia 21 czerwca 2006 r., będącym faktycznie odpowiedzią na złożone zażalenie na niezałatwienie w terminie wniosku o udzielenie informacji publicznej ( k. 25). Autor przyznał w nim, że żądana informacja stanowi

w istocie informację publiczną przetworzoną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, przy czym wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego w jej uzyskaniu.

Ocena zasadności skargi zależy od rozstrzygnięcia dwóch podstawowych kwestii: czy A. spółka z o.o. w K. jest zobowiązane do udzielania informacji publicznej oraz czy wniosek, z jakim zwrócili się skarżący pismem z dnia 14 kwietnia 2006 r., dotyczy informacji o sprawach publicznych

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy.

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań zawarta jest wprost w treści art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne,

w szczególności osoby prawne samorządu terytorialnego. Osobą taką jest niewątpliwie A., co wynika z treści znajdującej się w aktach umowy spółki, utworzonej przez Miasto jako jedynego udziałowca, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną ( art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o gospodarce komunalnej, Dz.U.nr 9 z 1997 r., poz.43 ze zm.).

Co się zaś tyczy drugiej kwestii, ustawa nie formułuje wprawdzie legalnej definicji informacji publicznej, jednak w art. 6 ust. 1 wymienia przykładowo te sfery działalności, o których informacja podlega udostępnieniu jako informacja publiczna. Są to między innymi informacje o:

- podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f) majątku, którym dysponują,

- zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b) trybie działania osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności

w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

d) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

e) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach

i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

- danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej

i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

- majątku publicznym, w tym o majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, długu publicznym, pomocy publicznej i ciężarach publicznych.

Jak wynika z powyższego, informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą, jest każda informacja dotycząca szeroko rozumianej działalności organów, o jakich mowa w art. 4 ust. 1, w tym także osób prawnych jednostek samorządu terytorialnego, do których zalicza się A. Tej właśnie sfery dotyczą pytania skarżących skierowane do Przedsiębiorstwa w piśmie z dnia 14 kwietnia 2006 r., dlatego odpowiedź na nie winna być udzielona na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje natomiast w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługują środki odwoławcze ( art. 16 i 17 ustawy).

Nie ulega wątpliwości, że podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, którym w sprawie jest A., nie zastosował do rozstrzygnięcia wniosku skarżących przepisów ustawy wychodząc z błędnego założenia, że pytania skierowane do A. nie są informacjami publicznymi. Tym samym, w dacie orzekania o zasadności skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, A. pozostaje w bezczynności, a to powoduje konieczność zobowiązania do stosownego rozstrzygnięcia wniosku skarżących, o czym orzeczono w oparciu o przepis art. 149 p.p.s.a. Wyrok uwzględnia zmodyfikowane żądanie skargi i dotyczy informacji, o jakie zwrócili się skarżący w pkt 3, 6, 7, 11-13, 15, 17, 18, 21-14 pisma z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Wykonując orzeczenie Sądu, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji będzie pamiętał, że stroną w niniejszym postępowaniu nie jest Społeczny Komitet Organizacyjny Kupcy-Najemcy Miejski Plac Targowy ul. P. w K., który w rozumieniu art. 29 kpa nie ma zdolności występowania w postępowaniu administracyjnym, lecz każda z osób fizycznych oddzielnie, która zwróciła się o udzielenie informacji publicznej. Do nich winny być kierowane pisma udostępniające informacje publiczne, bądź decyzja o jakiej mowa w art. 16 ustawy, w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia, jakie w sprawie zapadnie. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że wprawdzie wniosek z dnia 14 kwietnia 2006 r. - do którego nawiązuje również wyrok Sądu w tej sprawie - nie został podpisany przez skarżącego W. J., jednak nie oznacza to, że jego skarga nie mogła zostać uwzględniona.

Jak wynika bowiem z pisma złożonego na rozprawie przed Sądem dnia 15 lutego 2007 r.,

a datowanego na dzień 8 maja 2006 r. ( k. 87-93), W. J. zwrócił się do A.

o udzielenie tych samych informacji, o jakich mowa we wniosku z dnia 14 kwietnia 2006 r., tyle że uczynił to w niecały miesiąc później. Obowiązek nałożony wyrokiem musi zatem zostać zrealizowany wobec wszystkich skarżących.Powered by SoftProdukt