drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 143/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 143/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-03-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Pocztarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SA/Wr 522/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-21
I OZ 373/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.194 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, , , po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 522/04 odrzucające zażalenie na postanowienie referendarza sądowego z dnia 26 sierpnia 2008 r. oddalające wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2004 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 522/04 odrzucił zażalenie skarżącej D. W. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 26 sierpnia 2008 r. oddalającego wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie z jej skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2004 r. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2008 r. referendarz sądowy na podstawie art. 115 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) oddalił wniosek skarżącej o przeprowadzenie mediacji z "Januszem Wojciechowskim - eurodeputowanym, Sejmową Komisją Rolnictwa, Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejmową Komisją Kontroli Państwa". Sąd pierwszej instancji podniósł, że z regulacji zawartej w art. 194 § 1 P.p.s.a. wynika, iż zażalenie na postanowienie wydane przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy stanowi tak ten przepis, albo jakikolwiek inny przepis powołanej ustawy. Sąd pierwszej instancji uznał, że zarówno art. 194 § 1 P.p.s.a., ani też jakikolwiek inny przepis w/w ustawy nie stwarza możliwości zaskarżenia postanowienia oddalającego wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i dlatego na podstawie art. 178 § 1 i art. 197 § 2 P.p.s.a. odrzucił wniesione zażalenie.

Na powyższe postanowienie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła D. W., zaskarżając je w całości. Skarżąca wniosła o uchylenie i zmianę zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy do mediacji, bowiem wymaga tego dobro Rzeczypospolitej Polskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przyjętą w postępowaniu sądowoadministracyjnym regułą, wyrażoną w art. 194 § 1 P.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w wypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem są rozstrzygnięcia enumeratywnie wymienione w art. 194 § 1 pkt 1-10 P.p.s.a.

Zażalenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, kiedy ustawa wyraźnie stanowi o możliwości jego wniesienia. Jeśli ustawa przewiduje wydanie postanowienia czy zarządzenia i jednocześnie nie stanowi, że na takie postanowienie lub zarządzenie przysługuje zażalenie, to wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne (tak m. in. H. Knysiak-Molczyk w: T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 581).

W katalogu postanowień wymienionych w art. 194 § 1 P.p.s.a. nie ma postanowienia, którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o przeprowadzenie mediacji. Prawa do zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia nie przewidział ustawodawca również w przepisach szczególnych. W związku z tym skoro możliwość zaskarżenia postanowienia o oddaleniu wniosku o przeprowadzenie mediacji nie wynika expresis verbis z art. 194 § 1 P.p.s.a. i przy tym nie istnieje na gruncie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi inny przepis, dopuszczający możliwość zaskarżenia tego rodzaju rozstrzygnięcia, to uznać należy, że takie postanowienie jest niezaskarżalne w drodze zażalenia.

Należy zatem stwierdzić, że Sąd pierwszej instancji słusznie odrzucił na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. zażalenie skarżącej jako niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt