drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 2463/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 2463/11 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2012-03-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-12-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Irena Kamińska /sprawozdawca/
Joanna Runge - Lissowska /przewodniczący/
Małgorzata Borowiec
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Wa 118/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-20
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 183 i 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędziowie sędzia NSA Małgorzata Borowiec sędzia NSA Irena Kamińska (spr.) Protokolant asystent sędziego Katarzyna Myślińska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 118/11 w sprawie ze skargi W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie wniosku z 13 lutego 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 118/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie wniosku z dnia 13 lutego 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż pismem z dnia 13 lutego 2011 r. W. S. wystąpił do Wójta Gminy K. , w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wydanie odpisów:

1) protokołów z wszystkich sesji rady gminy odbytych w 2011 r.;

2) wszystkich zarządzeń wójta z 2011 r.;

3) oświadczeń majątkowych za 2010 r. wójta, radnych i wszystkich innych osób zobowiązanych do ich złożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Wójt Gminy K. , pismem z dnia 28 lutego 2011 r. poinformował wnioskodawcę, że informacje dot. pkt 1 i 2 ww. wniosku można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Gminy K. , zaś informacje dot. pkt 3 wniosku będzie można uzyskać po złożeniu ich przez osoby, które są obligowane do ich składania, zostaną one umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy K. po uprzednim zweryfikowaniu ich przez odpowiednie służby.

Pismem z dnia 07 marca 2011 r. W. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 lutego 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie dotyczącym udostępnienia odpisu protokołu z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r., wnosząc o zobowiązanie Wójta do niezwłocznego udzielenia żądanej informacji publicznej oraz zwrot kosztów postępowania.

Zdaniem W. S. odpowiedź organu była nieprawdziwa, albowiem zakładka, w której winien znajdować się protokół z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011 r. jest pusta. Zaznaczył, że organ próbował go celowo wprowadzić w błąd, kierując go do BIP, w którym informacji tej nie ma.

W odpowiedzi na przedmiotową skargę Wójt Gminy K. wniósł o jej oddalenie, ewentualnie o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Organ wskazał, że pismem z dnia 28 lutego 2011 r. dokonał czynności materialno-technicznej, udzielając skarżącemu odpowiedzi, iż żądane informacje znajdują się na stronie www.bip.klembow.pl, a informacje dotyczące oświadczeń majątkowych zostaną umieszczone na BIP w terminach przewidzianych przepisami prawa (ustawa o samorządzie gminnym). Wójt Gminy K. poinformował również, że informacja dotycząca protokołu z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. została przesłana skarżącemu pismem z dnia 22 marca 2011 r.

W piśmie procesowym z dnia 18 lipca 2011 r. skarżący zaznaczył, że przedmiotem jego wniosku było udostępnienie odpisu dokumentu urzędowego – protokołu z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy K. , wskazując, że opublikowane w BIP pismo nie posiada waloru dokumentu urzędowego, jakim jest podpis przewodniczącego obrad.

Wydając zaskarżony wyrok Sąd pierwszej instancji wskazał, iż w sytuacji, gdy do podmiotu zobowiązanego wpływa wniosek o udostępnienie informacji, która została już wcześniej upubliczniona w związku z zamieszczeniem jej w Biuletynie Informacji Publicznej, zobowiązany po ustaleniu, że wniosek dotyczy informacji, które znajdują się w BIP, musi poinformować o tym fakcie wnioskodawcę, przy czym informacja taka ma charakter czynności materialno-technicznej, która przyjmuje postać zawiadomienia. Może to być również forma ustnej informacji udzielonej w momencie przyjmowania wniosku, która jednak w określonych sytuacjach powinna łączyć się z obowiązkiem sporządzenia stosownej notatki. Natomiast w zakresie, w którym żądana informacja nie jest upubliczniona, należy wniosek merytorycznie rozpoznać. W sytuacji zaś, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpływa w chwili, gdy przedmiotowa informacja nie jest jeszcze zamieszczona na stronie BIP, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może spełnić swój obowiązek udostępniając żądaną informację w BIP. W niniejszej sprawie Wójt Gminy K. udostępnił skarżącemu informację publiczną wnioskowaną w piśmie z dnia 13 lutego 2011 r., poprzez poinformowanie wnioskodawcy, pismem z dnia 28 lutego 2011 r., że informacje żądane w pkt 1 i 2 ww. wniosku znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Klembowie, zaś informacje żądane w pkt 3 wniosku zostaną umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy K. w terminie późniejszym. Następnie pismem z dnia 22 marca 2011 r. organ poinformował skarżącego, że protokół z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. znajduje się na stronie www.bip.klembow.pl. Mając powyższe na względzie, Sąd nie zgodził się ze skarżącym, że Wójt Gminy K. pozostaje nadal w bezczynności w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 13 lutego 2011 r. w zakresie dotyczącym udostępnienia wnioskodawcy odpisu protokołu z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. Wprawdzie zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Niemniej jednak powołany przepis stosuje się, gdy informacja publiczna jest udostępnienia na wniosek, to zaś jest możliwe tylko w odniesieniu do informacji, która nie została udostępniona w BIP. Protokół z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy K. , tym samym jego udostępnienie następuje w formie czynności materialno-technicznej, jaką jest poinformowanie o tym fakcie wnioskodawcy, co też uczynił Wójt Gminy K. pismem z dnia 28 lutego 2011 r. oraz z dnia 22 marca 2011 r.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł W. S. zarzucając mu:

1. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy - art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia wyroku do zarzutu braku podpisu przewodniczącego obrad na protokole nr 1/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy K. w dniu 31.01.2011 r., a w związku z tym do zarzutu nieposiadania przez ten protokół waloru dokumentu. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpatrzył tego zarzutu, podczas gdy prawidłowe rozpatrzenie zarzuty mogło prowadzić do uwzględnienia skargi. Brak odniesienia się przez Sąd do tego zarzutu uniemożliwia również polemikę z WSA w zakresie oceny zarzutu;

2. Naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez stwierdzenie wbrew faktom, że pełna informacja żądana wnioskiem została udostępniona w przepisanym terminie 14-dniowym.

Powołując się na wymienione podstawy skargi kasacyjnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 183 § 1 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W sprawie nie występują przesłanki nieważności określone w art. 183 § 2 P.p.s.a., zatem Naczelny Sąd Administracyjny związany był granicami skargi kasacyjnej.

Stosownie do art. 174 pkt. 1 i 2 P.p.s.a., skarga kasacyjna może być oparta na następujących podstawach: naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a także na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wniesiona w niniejszej sprawie skarga kasacyjna oparta została na obydwu podstawach kasacyjnych, jednak żaden z podniesionych w niej zarzutów nie zasługiwał na uwzględnienie.

Nie można podzielić stanowiska zawartego w skardze kasacyjnej, iż zarzut braku podpisu przewodniczącego obrad na protokole z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy K. mógł doprowadzić do uwzględnienia skargi na bezczynność organu w zakresie udzielenia informacji publicznej. Sąd pierwszej instancji nie naruszył tym samym powołanego w skardze kasacyjnej art. 141 §4 p.p.s.a. Po pierwsze w art. 141 § 4 p.p.s.a. ustawodawca określił niezbędne elementy uzasadnienia wyroku. Zarzut naruszenia tego przepisu może być skuteczny tylko wtedy, gdy uzasadnienie wyroku sporządzone jest w sposób uniemożliwiający kontrolę instancyjną, w szczególności gdy nie zawiera któregoś z elementów konstrukcyjnych wymienionych w omawianym przepisie, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca. Sąd pierwszej instancji w sposób prawidłowy również podniósł, iż organ udzielił skarżącemu odpowiedzi na jego wniosek pismami z dnia 28 lutego 2011 r. oraz z dnia 22 marca 2011 r., w których wyjaśnił, że żądane informacje, w tym protokół z I nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Klembowie. Należy podkreślić, iż rola Sądu pierwszej instancji w niniejszej sprawie ograniczała się wyłącznie do stwierdzenia czy na dzień orzekania organ udzielił skarżącemu odpowiedzi na jego wniosek. Sąd rozpoznając skargę na bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej nie był uprawniony do weryfikacji podanych w odpowiedzi informacji. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy stwierdzić, iż Wójt Gminy K. nie pozostawał w niniejszej sprawie w bezczynności. O bezczynności organu można mówić wtedy, gdy nie rozpatrzył on w terminie i w formie prawem przewidzianej żądania wnioskodawcy lub nie podjął w sprawie żadnych czynności, co nie miało w niniejszej sprawie miejsca. W sposób tożsamy przedstawia się ocena zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uwzględnienie skargi na bezczynność na gruncie niniejszej sprawy mogłoby doprowadzić jedynie do nakazania organowi załatwienia wniosku podmiotu domagającego się udostępnienia informacji publicznej w sposób wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej, co byłoby niedopuszczalne w sytuacji, kiedy organ poinformował skarżącego, iż żądane informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie zatem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego. Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, iż organ poinformował skarżącego o zamieszczeniu żądanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie wskazanego przez wnoszącego skargę kasacyjną terminu. Skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela pogląd wyrażony przez NSA w wyroku z dnia 17 czerwca 2011 r. nr I OSK 462/11 (publik. LEX nr 990254), iż "udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego, nawet wówczas gdy udostępnienie informacji w Biuletynie nastąpiło już po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej".

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 184 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt