drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Miasta, Umorzono postępowanie kasacyjne, II OSK 1321/21 - Postanowienie NSA z 2023-01-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1321/21 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2023-01-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-06-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 1473/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie kasacyjne
Powołane przepisy
Dz.U. 2022 poz 329 art. 60 , art. 161 par. 1 pkt. 1, art. 193, art. 232 par. 1 pkt. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. P. i P. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r., sygn. akt IV SA/Wa 1473/20 w sprawie ze skargi R. P. i P. P. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r., nr LXXIII/2065/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić solidarnie R. P. i P. P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., sygn. akt IV SA/Wa 1473/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), oddalił skargę R. P. i P. P. (dalej jako skarżący) na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r., nr LXXIII/2065/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Siedliskowej część pierwsza, w części dotyczącej położonych na obszarach oznaczonych 10 UO, 12 KD-D oraz 7 KD-L części działki ew. nr [...] z obrębu [...].

Skarżący reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika w dniu 26 marca 2021 r. wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku, zaskarżając go w całości. Skarżący zarzucili naruszenie przepisów prawa materialnego i domagali się uchylenia zaskarżonego wyroku oraz stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w zaskarżonej części.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Rada Miasta Stołecznego Warszawy wniosła o jej oddalenie w całości.

W piśmie z 29 grudnia 2022 r. skarżący informując jednocześnie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa dotychczasowemu pełnomocnikowi, cofnęli wniesioną w niniejszej sprawie skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 329 ze zm., dalej jako P.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten ma również odpowiednie zastosowanie do skarg kasacyjnych na mocy art. 193 P.p.s.a.

Skarżący kasacyjnie może rozporządzać skargą kasacyjną po jej wniesieniu, ponieważ jego oświadczenie w tej kwestii jest, co do zasady, wiążące dla sądu. Natomiast odpowiednie stosowanie w postępowaniu kasacyjnym art. 60 P.p.s.a. oznacza, że należy odmówić uwzględnienia żądania skarżącego w sytuacji, gdy cofnięcie spowodowałoby uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotkniętym wadą nieważności, którą stosownie do art. 183 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod rozwagę z urzędu, niezależnie od granic skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi jakakolwiek z przesłanek nieważności postępowania wymienionych w art. 183 § 2 P.p.s.a., jak również, że cofnięcie zmierza do obejścia prawa. Dlatego też Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. w związku z art. 193 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

O zwrocie wpisu uiszczonego od skargi kasacyjnej NSA orzekł w pkt 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt