drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 2144/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2144/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2005-10-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Hanna Kamińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
I FSK 29/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym : sędzia WSA – Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. [...] z siedzibą w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] maja 2005 r., [...] w przedmiocie – odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r. postanawia 1) odrzucić skargę 2) zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z 24 sierpnia 2005 r. wezwał stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która udzieliła doradcy podatkowemu P.T. pełnomocnictwa, do działania w imieniu strony skarżącej w dacie wniesienia skargi (KRS, statut, odpis umowy spółki), w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej 29 sierpnia 2005 r., lecz do 5 września 2005 r. nie zostały usunięte braki formalne skargi.

Skoro pomimo stosownego pouczenia strona skarżąca nie usunęła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, to na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt