drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Sanitarny, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, II SA/Bk 700/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 700/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2013-09-03  
Data wpływu
2013-08-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Marek Leszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi W. Ś. na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego dotyczącego poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia

Uzasadnienie

Skarżąca W. Ś. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] uchylające w pierwszym punkcie postanowienie tego organu z dnia [...] listopada 2012 r. o nałożeniu grzywny i opłaty za czynności egzekucyjne w wysokości 1.000 zł oraz w drugim punkcie nakładające na W. Ś. – matkę małoletniego P. Ś. – grzywnę w wysokości 100 zł w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] dotyczącego poddania dziecka – P. Ś. obowiązkowym szczepieniom ochronnym przewidzianym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. Skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w związku ze złożonymi zarzutami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 j.t.. dalej: p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi § 3 cytowanego przepisu, po przekazaniu skargi sądowi może on, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 §1 p.p.s.a., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Przesłanką wstrzymania wykonania postanowienia jest uprawdopodobnienie, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenie skutków. Co do zasady chodzi tutaj o szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub uprawdopodobnienie możliwości zaistnienia innych trudnych do odwrócenia skutków, przy czym ocena tych przesłanek pozostawiona jest uznaniu Sądu. Chodzi, zatem o skutki kwalifikowane, tzn. przekraczające normalne następstwa związane z wykonywaniem aktu (tak m. in.: postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2004r., OZ 889/04, niepubl.; postanowienie NSA z dnia 9 marca 2005r., II OZ 52/05, niepubl.). Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego postanowienia spoczywa na stronie skarżącej (vide: postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2004r., FZ 495-497/04, niepubl., postanowienie NSA z dnia 22 listopada 2004r., FZ 474/04, niepubl., postanowienie NSA z dnia 31 sierpnia 2004r., FZ 267/04 niepubl.). Wymieniony powyżej katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty. Z uwagi na ich ocenny charakter, strona składająca wniosek winna go starannie uzasadnić i wskazać na konkretne okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione i konieczne. Nie jest wystarczające poprzestanie jedynie na złożeniu wniosku. Powołany przepis zobowiązuje Wnioskodawcę do wskazania, co najmniej jednej z nich oraz uprawdopodobnienia okoliczności stanowiących o jego zasadności (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt FZ 496/04). Nie jest, zatem zasadny wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia, w którym strona nie wskazuje, jakie konkretnie szkody poniesie w razie wykonania tego postanowienia, czy też, jakie nieodwracalne skutki wykonanie postanowienia spowoduje oraz w sposób przekonywujący nie uzasadnia swojego stanowiska uprawdopodobniającego ww. okoliczności. Dla uprawdopodobnienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia konieczne jest odniesienie się do konkretnych okoliczności, tak, aby Sąd miał możliwość ich oceny (Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. II OZ 1153/12).

Oceniając w powyższym kontekście wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia stwierdzić należy, że Skarżąca nie przytoczyła żadnych konkretnych okoliczności, które przemawiałyby za udzieleniem jej ochrony tymczasowej w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a. W szczególności Skarżąca nie wskazała, jaką szkodę poniesienie lub też, jakie nieodwracalne skutki spowoduje wykonanie zaskarżonego postanowienia, ograniczając się jedynie do sformułowania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w związku ze złożonymi do tut. Sądu zarzutami. Zauważyć należy, iż odwoływanie się do zarzutów, tez, czy wniosków skargi, w treści uzasadnienia wniosku o wstrzymanie, nie przemawia za zastosowaniem ochrony tymczasowej, albowiem odnoszą się one do meritum sprawy i będą stanowiły przedmiot rozpoznania na rozprawie.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż zaskarżone postanowienie odnosi się do świadczenia pieniężnego (o stosunkowo niskiej wartości), którego zwrot strona może uzyskać, w przypadku uchylenia rozstrzygnięcia organu administracyjnego. Nie można, zatem mówić o tym, że wykonanie postanowienia będzie się wiązało z możliwością spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał za zasadne odmówić udzielenia ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, orzekając jak w sentencji postanowienia, w oparciu o art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt