drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Zagospodarowanie przestrzenne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylono wyrok NSA, uchylono wyrok WSA i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi, II OSK 131/10 - Wyrok NSA z 2010-08-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 131/10 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2010-08-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łuczaj /przewodniczący sprawozdawca/
Jerzy Bujko
Jerzy Stankowski
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Sygn. powiązane
II OSK 1864/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02
II SA/Kr 38/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
uchylono wyrok NSA, uchylono wyrok WSA i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 183 par.2 pkt 5, art. 185 par. 1, art. 186, art. 203 pkt 1, art. 270, art. 271 pkt 2, art. 280
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędziowie sędzia NSA Jerzy Bujko sędzia NSA Jerzy Stankowski Protokolant Michał Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2010r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi [...] Spółka z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w K. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2009 r. sygn. akt II OSK 1864/08 wydanym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008r., sygn. akt II SA/Kr 38/08 ze skargi P. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. wznawia postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. uchyla wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2009r., sygn. akt II OSK 1864/08, 3. uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008r., sygn. akt II SA/Kr 38/08 i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji, 4. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz [...] Spółka z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna z siedziba w K. kwotę 510 (pięćset dziesięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt II OSK 1864/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 38/08 wydanego w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy.

W dniu [...] stycznia 2010 r. Spółka pod firmą [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika adwokata E. T., wniosła na podstawie art. 271 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargę o wznowienie postępowania zakończonego powyższym prawomocnym wyrokiem.

W oparciu o wskazaną podstawę prawną Spółka zażądała wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. II OSK 1864/08 zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2009 roku, wnosząc o zmianę wyroku poprzez wyrzeczenie o uchyleniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008 roku wydanego w sprawie o sygn. akt: II S.A./Kr 38/08 i oddaleniu skargi P. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] listopada 2007 roku znak [...].

W uzasadnieniu skargi o wznowienie postępowania Spółka pod firmą [...]spółka z o. o. spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w K. (poprzednia firma spółki: [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) wskazała, iż jest inwestorem inwestycji budowlanej pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr [...] i [...] obręb [...] jedn. ewidencyjna P. oraz wjazdami na teren posesji i infrastrukturą techniczną na działkach nr [...],[...],[...],[...] (ul. S.), [...],[...] (ul. M.), [...] (ul. M.), [...],[...],[...] (stacja transformatorowa i przebieg kabla nn) oraz na działkach nr [...] (ul. S.) i [...] obręb [...] jedn. ewidencyjna P., przy ul. M. w K.".

Przedmiotową inwestycję prowadzi na podstawie wymaganych prawem budowlanym dokumentów, tym na podstawie decyzji nr [...] Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] czerwca 2008 roku, znak sprawy: [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Decyzja ta została wydana na wniosek spółki pod firmą [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Spółka podkreśliła, że powyższa decyzja - pozwolenie na budowę - została wydana w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 roku nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu na działkach (...)".

Pełnomocnik skarżącej Spółki podał, iż decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 roku o ustaleniu warunków zabudowy - zgodnie z wnioskiem pierwotnego wnioskodawcy K. K. - decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] sierpnia 2007 roku nr [...] została przeniesiona na nowy podmiot, to jest na spółkę pod firmą [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. [...],[...] K. [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, działała w dobrej wierze i w zaufaniu do organów administracji publicznej - wobec stwierdzenia, że decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 roku o ustaleniu warunków zabudowy jest ostateczna - zaopatrzona klauzulą ostateczności z dnia [...] czerwca 2007 r.

Następnie decyzja nr [...] Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] czerwca 2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę - zgodnie z wnioskiem spółki [...] sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - została decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] września 2008 roku, znak [...], nr [...] przeniesiona na nowy podmiot, to jest na spółkę pod firmą [...] sp. z o. o. SKA (aktualna firma spółki: [...]spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA).

Wskazano, iż uczestnik postępowania P. B., mimo pouczenia, wniósł odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy z pominięciem procedury odwoławczej, bezpośrednio do organu II instancji - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia [...] listopada 2007 r., znak sprawy [...], utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. W dniu [...] grudnia 2007 roku P. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na powyższą decyzję SKO w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 25 marca 2008 roku, sygn. akt II SA/ Kr 38/08, uwzględnił skargę P. B. i uchylił decyzje organów obu instancji.

Pełnomocnik skarżącej Spółki zaznaczył, iż w chwili wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 1864/08, tj. w dniu [...] lipca 2009 r., [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA była jedynym uprawnionym podmiotem do prowadzenia inwestycji. Nadto w dniu wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 38/08 , tj. w dniu 25 marca 2008 r., jedynym podmiotem, któremu przysługiwała całość praw i obowiązków wyrażonych w Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy była [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., która nie brała udziału w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym, mimo iż przysługiwał jej przymiot strony.

W konkluzji pełnomocnik skarżącej Spółki stwierdził, iż spółka pod firmą [...] sp. z o. o. SKA, mimo iż legitymuje się interesem prawnym, gdyż wynik postępowania bezpośrednio dotyczył uprawnień, których jest podmiotem, nie mogła brać udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Stało się tak, ponieważ podmiot, z którego te uprawnienia zostały na skarżącą przeniesione, tj. spółka pod firmą [...] sp. z o. o. został pominięty zarówno na etapie postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, jaki i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, a więc nie mógł przekazać informacji o toczących się postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym nowemu inwestorowi. A zatem, [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA została pozbawiona możliwości obrony swoich praw.

Pełnomocnik skarżącej spółki zarzucił dodatkowo rażące naruszenie art. 33 p.p.s.a. z uwagi na fakt, iż K. K. - pierwotny wnioskodawca, na rzecz którego została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy - na etapie postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie i na etapie

postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie posiadał przymiotu strony ani uczestnika postępowań, nie legitymował się również żadnym interesem prawnym, który w jakikolwiek sposób uprawniałby go do uczestnictwa w w/w postępowaniach. Skierowanie do niego jakichkolwiek pism, decyzji i odpisów wyroków, obarczone jest wadą i jest niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Do skargi o wznowienie postępowania załączono kserokopie: decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] sierpnia 2007 roku nr [...] o przeniesieniu na [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w K. decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 roku o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] września 2008 roku, nr [...] o przeniesieniu powyższej decyzji na spółkę pod firmą [...] sp. z o. o. SKA, a nadto pełny odpis z KRS. Złożono również kserokopię dziennika budowy i pisma kierownika budowy z dnia [...] października 2009 r., dla wykazania zachowania terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Spółka oświadczyła, iż w dniu [...] października 2009 r. do kierownika budowy zgłosił się pracownik Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dokonał wpisu w dzienniku budowy o treści:" Kontrola budowy w ... o postanowienia Wojewody Małopolskiego utrzymującego postanowienie PMK wstrzymującym pozwolenie na budowę". Wówczas Spółka zwróciła się do PINB w Krakowie o wyjaśnienie tej kwestii, gdyż nie posiadała informacji o żadnym toczącym się postępowaniu administracyjnym, którego powinna być stroną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania ma charakter nadzwyczajny, gdyż może doprowadzić do wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego - art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Wznowienie postępowania sądowo - administracyjnego stanowi instytucję obalania prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Dopuszczalność wznowienia postępowania sądowego uwarunkowana jest od spełnienia dwóch przesłanek: po pierwsze, skarga o

wznowienie musi opierać się na ustawowej podstawie wznowienia, a po drugie, winna być wniesiona w terminie (art. 280 p.p.s.a.)

W niniejszej sprawie dopuszczalność skargi o wznowienie w zakresie podstawy określonej w art. 271 pkt 2 p.p.s.a. była przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 maja 2009 r. sygn. II OSK 477/09, który skierował skargę o wznowienie postępowania sądowego do rozpoznania na rozprawie.

Skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie art. 271 pkt 2 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 271 pkt 2 p.p.s.a. można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Pozbawienie strony możności działania wskutek naruszenia przepisów prawa stanowi przesłankę nieważności postępowania sądowego, o jakiej mowa w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. Określona w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. przyczyna nieważności postępowania może być jednocześnie podstawą do ewentualnego wznowienia postępowania - przyczyna określona w art. 271 pkt 2 p.p.s.a. - na wniosek uczestnika postępowania, który nie brał udziału w sprawie.

Nieważność postępowania, o której mowa w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. zachodzi, jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), podobnie jak Kodeks postępowania cywilnego, nie precyzuje bliżej pojęcia "pozbawienia możności obrony swych praw". Doktryna i judykatura wykształciły pewne kryteria, według których należy oceniać ów stan. Po pierwsze, przyjmuje się, że pozbawienie strony możliwości obrony należy oceniać przez pryzmat konkretnych okoliczności sprawy i nie należy go wiązać wyłącznie z sytuacją całkowitego wyłączenia strony od udziału w sprawie. W tej sytuacji należy przyjąć, iż pojęcie "niemożności" pozwala na objęcie nim różnych stanów faktycznych, gdyż ustawa nie zawęża nieważności postępowania do wypadku całkowitego pozbawienia strony możliwości obrony.

Po drugie, skarżący nie musi wykazywać związku przyczynowego między uchybieniem procesowym powodującym nieważność postępowania a wynikiem sprawy. Tak więc o nieważności postępowania decyduje waga uchybień procesowych, a nie skutki, które wynikają lub mogą z nich wyniknąć ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2003 r., I PK 117/03,Wokanda 2004/9/30 ).

Pozbawienie strony możności obrony swych praw wystąpi, gdy zaistniałe uchybienie procesowe sądu godzić będzie bezpośrednio w istotę procesu. Do pozbawienia strony możliwości obrony jej praw dochodzi wówczas, gdy z powodu naruszenia przez Sąd lub stronę przeciwną określonych przepisów lub zasad procedury, strona nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub istotnej jego części i nie miała możliwości usunięcia skutków tych uchybień na następnych rozprawach poprzedzających wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II OSK 437/05, LEX nr 196457; z dnia 21 lutego 2006 roku, II GSK 378/05, LEX nr 193342; z dnia 13 października 2005 roku, FSK 2356/04, LEX nr 175406; wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10 maja 1974 r. II CR 155/74, OSP 1975/3/66, z dnia 13 marca 1998 r., I CKN 561/97- niepubl., z dnia 13 lutego 2004 roku, IV CK 61/03, LEX nr 151638).

W toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1864/08, zakończonego prawomocnym wyrokiem z dnia 2 lipca 2009 r., zaszła nieważność postępowania, gdyż wskutek uchybień procesowych Spółka pod firmą [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowe - akcyjna z siedzibą w Krakowie została pozbawiona możności działania.

[...] spółka z o. o. spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w K. nie została powiadomiona o terminie rozprawy, na której Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznawał skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 38/08. Spółce tej nie doręczono także odpisu skargi kasacyjnej. Tymczasem decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] maja 2007 roku o ustaleniu warunków zabudowy została - na mocy decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] sierpnia 2007 roku nr [...] - z pierwotnego wnioskodawcy K. K. przeniesiona na [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w K. Ta Spółka złożyła

wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, posługując się decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, i tej Spółce udzielono pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. A zatem, od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] sierpnia 2007 roku, tej Spółce przysługiwały prawa związane z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, a następnie prawa i obowiązki wynikające z Prawa budowlanego i ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] czerwca 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Z dniem natomiast uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] września 2008 roku, nr [...] o przeniesieniu na spółkę pod firmą [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna w K. pozwolenia na budowę, tj. decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, powyższe prawa i obowiązki przeszły na [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna w K. - obecnie [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w K. Zauważyć należy, iż [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nie została powiadomiona o terminie rozprawy i nie brała udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 38/08.

Przedmiotem zaś skargi, wniesionej przez P. B. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 38/08, była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...]. Decyzją tą Kolegium - po rozpatrzeniu odwołania P. B. - utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa decyzją Nr [...] z dnia [...] maja 2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr [...] i [...] obr. [...] jedn. ewid. P. oraz wjazdami na teren posesji i infrastrukturą techniczną na działkach nr [...],[...],[...],[...], (ul. S.), [...],[...] (ul. M.), [...] (ul. M.), [...],[...],[...] (stacja transformatorowa i przebieg kabla nn) oraz na działkach nr [...] (ul. S.) i [...] obr. [...] jedn. ewid. P., przy ul. M[...] w Krakowie", a więc

decyzję w oparciu o którą wydano dla przedmiotowej inwestycji pozwolenia na budowę. W przedmiotowej sprawie wskutek przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a następnie wskutek przeniesienia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę podmiot przejmujący prawa i obowiązki z tych decyzji - jako następca prawny - winien mieć zapewnioną możliwość uczestnictwa w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie, zakończonym wyrokiem z dnia 25 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Kr 38/08 ) oraz w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zakończonym wyrokiem z dnia 2 lipca 2009 r. ( sygn. akt II OSK 1864/08).

Sytuacja, w której strona postępowania kasacyjnego i postępowania sądowo -administracyjnego została bez swojej winy pozbawiona prawa do wzięcia udziału w sprawie i przedstawienia swoich racji, a tym samym obrony swoich praw, stanowi wadę postępowania kasacyjnego, a wcześniej wadę postępowania sądowo -administracyjnego, powodującą konieczność uchylenia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. W takiej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny ma obowiązek - niezależnie od zarzutów skargi kasacyjnej - orzec stosownie do art. 186 p.p.s.a.

Oceniając sprawę w tym aspekcie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a także i postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie dotknięte jest wadą nieważności z przyczyny określonej w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. Stwierdzenie zaistnienia przyczyny nieważności postępowania w dacie wydawania prawomocnego orzeczenia skutkować powinno zawsze uchyleniem tego orzeczenia tylko już z tego powodu, choćby nieważność postępowania pozostawała bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy ( por. A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Zakamycze 2005, s. 639; H. Knysiak - Molczyk [w:] T. Woś, H. Knysiak -Molczyk, M. Romańska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005, s. 667; J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2006, s. 548). Każde orzeczenie wydane w toku postępowania dotkniętego wadą nieważności winno być usunięte z obrotu prawnego niezależnie od

wyniku zakończonego postępowania i zasadności wydanego w nim orzeczenia. Nieważność postępowania stanowi bowiem z jednej strony kwalifikowaną wadę zarówno dotkniętego nią postępowania jak i kończącego je orzeczenia a z drugiej strony bezwzględną podstawę wznowienia postępowania ( por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., II OSK 406/07 ).

Z uwagi na zaistnienie przesłanki z art. 271 pkt 2 p.p.s.a., a zatem wobec dopuszczalności wznowienia postępowania i zasadności skargi o wznowienie postępowania Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt II OSK 1864/08 i zgodnie z przepisem art. 282 § 1 p.p.s.a. rozpoznał sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia określona w art. 271 pkt 2 p.p.s.a.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 38/08, wydanego w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 38/08 -jako dotknięty wadą nieważności, o jakiej mowa w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 282 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 185 § 1 i art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. orzekł jak w wyroku. O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 203 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt