drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Uchylono zaskarżoną decyzję, VI SA/Wa 33/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 33/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-05-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Królikowska-Przewłoka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. art. 103, 104, 107 ust. 2
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. art. 7, 77 par. 1, 107 par. 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi K. R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego K. R. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego unieważnił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt: "Wiadro" nr [...] i przyznał wnioskodawcy [...] Sp. z o.o. w [...] od K. R., skarżącego w niniejszej sprawie, 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

[...] Sp. z o.o. w [...] wniosła o unieważnienie udzielonego na rzecz K. R. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt: "Wiadro" nr [...] wywodząc interes prawny z toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego prowadzonego przez Policję w [...] nr [...], wszczętego na wniosek uprawnionego ze spornego prawa oraz z pism ostrzegawczych z dnia [...] sierpnia 2004 r. i z dnia [...] września 2004 r.

W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł zarzut braku nowości oraz braku indywidualnego charakteru spornego wzoru w świetle wcześniejszej publikacji wzoru użytkowego nr [...].

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku.

W piśmie z dnia [...] listopada 2007 r. wnioskodawca powołał przepisy pwp według pierwotnej wersji i nadesłał dalsze dowody na okoliczność braku nowości i oryginalności spornego wzoru w tym wcześniejszy wzór zdobniczy wnioskodawcy pt: "Pojemnik z uchwytem" nr [...].

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] oddalił wniosek o unieważnienie spornego prawa z rejestracji. [...] sp. z o.o. wniosła skargę od tej decyzji.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1088/08 uchylił zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 107 ust. 2 pwp zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego określają łącznie rysunek wzoru i jego istotne cechy wskazane w opisie. Twierdzenie Urzędu Patentowego, że ocenie podlegają wyłącznie postacie wytworów, a także ogólny efekt, ogólne wrażenie jakie wywołują istotne cechy wzoru, nie znajduje potwierdzenia w przepisach obowiązujących w dacie rejestracji spornego wzoru. Za błędne Sąd uznał odwołanie się przez Urząd w tej sprawie do orzecznictwa wspólnotowego, w którym bierze się pod uwagę wyłącznie rysunek wzoru przemysłowego, gdyż opis przy zgłoszeniu wspólnotowego wzoru przemysłowego nie jest w ogóle wymagany. W dacie rejestracji przedmiotowego wzoru, która nastąpiła w dniu [...] czerwca 2002 r., Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, a przepisy pwp nie były jeszcze w pełni skorelowane z prawem unijnym.

Z takiego ograniczenia (bo jest to w istocie ograniczenie) dokumentacji zakresu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wynikają również ograniczenia dowodowe odnoszące się m.in. do jego nowości. Z tego też względu skarżący uznał, że wszystkie cechy istotne spornego wzoru [...] zostały ujawnione w opisie wzoru [...] zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem ([...] października 1999 r.), przy czym podkreślił, w ocenie Sądu z oczywistą przesadą, że istotnymi cechami są tylko elementy wskazane w zastrzeżeniu.

Sąd stwierdził przy tym, że Urząd nie przeprowadził porównania cech wspólnych dla wykazania czy poszczególne cechy spornego wzoru różnią się w sposób wyraźny od podobnych cech przeciwstawionych wzorów i są lub nie są wyłącznie kombinacją (kompilacją). W obszernej decyzji wskazano jedynie, czym (jakimi cechami) wzory przeciwstawione różnią się od wzoru spornego, pomijając istniejące (ewentualnie) podobieństwa i cechy wspólne.

W konsekwencji Sąd skargę uwzględnił wskazując, że przystępując do ponownego rozpatrzenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: "Wiadro" nr [...] Urząd Patentowy RP dokona oceny spornego wzoru zgodnie z przepisami p.w.p. w pierwotnym brzmieniu z 2002 r. - właściwymi w sprawie z racji daty zgłoszenia i rejestracji spornego wzoru.

W postępowaniu zakończonym zaskarżoną decyzją wnioskodawca stwierdził m.in., że zgłoszenie wzoru użytkowego nr [...] świadczy o braku nowości i oryginalności spornego wzoru. Wzór przemysłowy [...] również świadczy o braku nowości i oryginalności spornego wzoru.

W uzasadnieniu podniósł, co następuje: Interes prawny o którym mowa w art. 89 ust. 1 w zw. z art. 117 ust. 1 pwp istnieje po stronie wnioskodawcy, ponieważ konkuruje on z uprawnionym w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych w tym wiader i sporne prawo prowadzi do ograniczenia działalności gospodarczej wnioskodawcy. Zagwarantowanie pewności w sferze prowadzonej działalności gospodarczej, którą każdy może wykonywać na zasadzie wolności i zgodności z prawem w świetle art. 20 i 22 Konstytucji RP - uzasadnia ten interes prawny. Ponadto uprawniony skierował na drogę karną sprawę przeciwko wnioskodawcy o naśladownictwo spornego wzoru.

W myśl § 1 cyt. rozp. RM z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych, za wzór zdobniczy uważa się nową postać przedmiotu przejawiającą się w kształcie, właściwościach, powierzchni układzie linii rysunku lub barwie nadającej przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczona do odtworzenia w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzającą do celów estetycznych.

W myśl § 24 cyt. zarz. Prezesa opis wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, zgłaszanego w Urzędzie Patentowym, powinien składać się z nagłówka, właściwego opisu i zastrzeżenia ochronnego lub zastrzeżeń ochronnych.

W myśl pkt 6 rozdziału II - "opis wzoru zdobniczego", cyt. Instrukcji, na wstępie pierwszego zastrzeżenia, należy powtórzyć nazwą wzoru zdobniczego, wymieniając w dalszym ciągu w razie potrzeby znane już jego szczegóły, określające bliżej przedmiot zgłoszenia, następnie należy zamieścić zwrot "znamienny tym, że" po czym przytoczyć główne znamienne cechy wzoru, co do których zgłaszający chce uzyskać prawo wyłączności.

Jeżeli jednym zgłoszeniem jest objęta odmiana wzoru lub kilka odmian tego wzoru, to główne cechy nowości tych odmian winny być objęte pierwszym zastrzeżeniem ochronnym. Na początku drugiego i każdego z następnych zastrzeżeń należy podać nazwę wzoru i nawiązać w tych zastrzeżeniach do zastrzeżeń poprzednich za pomocą zwrotu "według zastrz.", rozwijając następnie w sposób logiczny poszczególne punkty zastrzeżenia pierwszego lub zastrzeżeń poprzednich.

Opis i zastrzeżenie wzoru zdobniczego zostały, zdaniem Urzędu, opracowane w oparciu o w/w przepisy, natomiast jeśli chodzi o rysunki, to zgłaszający nie odróżnia rysunku właściwego dla wzoru zdobniczego od rysunku właściwego dla wzoru użytkowego - przekroje pokazujące cechy konstrukcyjne nie są widoczne dla obserwatora przedmiotu - wzoru zdobniczego.

Wymagania dot. formułowania zastrzeżeń ochronnych w Instrukcji z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie sporządzania dokumentacji technicznej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych w Urzędzie Patentowym, są co do istoty takie same jak w Zarz. Prezesa UP z 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów przemysłowych (§ 6 i § 7) (M.P. nr 18/1993, poz. 179) oraz takie same co do istoty, jak w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, § 8 (Dz. U. nr 102/2001 r. poz. 1119 ze zm.).

Sporny wzór został zgłoszony do ochrony jako zdobniczy za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika - rzecznika patentowego, który opracował opis, rysunki i zastrzeżenia ochronne (akta wzoru [...]).

Zastrzeżenia ochronne spornego wzoru:

1. Wiadro w kształcie stożka ściętego zwężającego się ku dołowi, składające się z korpusu, pokrywy, uchwytów i pałąka, znamienne tym, że w pobliżu wywiniętego górnego obrzeża na zewnętrznej powierzchni korpusu, ma szeroki pierścień oporowy tworzący od góry z powierzchnią boczną obwodowy rowek, przy czym na powierzchni pierścienia oporowego uformowane jest wgłębienie otwarte od góry, zakryte łamliwą plombą o tym samym kształcie jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do 3.

2. Wiadro według zastrz. 1, znamienne tym, że wgłębienie ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości w przybliżeniu dwukrotnie mniejszej od szerokości pierścienia oporowego, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1.

3. Wiadro według zastrz. 1, znamienne tym, że plomba na powierzchni zewnętrznej ma wyraźne tło w postaci kratki i napis OPEN jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1.

W myśl art. 316 ust. 1 ustawy z dnia 30 września 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 49/2001 r. poz. 508) zgłoszenie wzorów zdobniczych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzone do tego czasu uważa się za zgłoszenie wzorów przemysłowych.

W myśl cyt. przepisu, zgłoszenie wzoru zdobniczego zostało przekształcone w zgłoszenie wzoru przemysłowego i zarejestrowane na mocy decyzji warunkowej Urzędu z dnia [...] czerwca 2002 r. w oparciu o przepisy art. 110 i art. 111 w zw. z art. 316 ust. 1 i 4 pwp. Publikacja o rejestracji ukazała się w WUP nr 1/2003 r. (31 stycznia 2003 r.).

Do oceny zdolności rejestracyjnej spornego wzoru mają zastosowanie następujące przepisy:

Art. 102 ust. 1, 2, art. 103, 104, 107 ust. 2, 108 ust. 3, 4 pwp.

W dacie rejestracji spornego wzoru ([...] czerwca 2002 r.) obowiązywało rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. nr 40/2002 r., poz. 358, rozp. weszło w życie w dniu 2 maja 2002 r.).

Dla zgłoszeń, wzorów przemysłowych, które zostały dokonane po dniu 2 maja 2002 r. i nie zawierały zastrzeżeń ochronnych, opis, zdaniem organu, powinien spełniać m.in. wymogi cyt. rozp. RM:

§ 5 ust. 2 pkt 2: opis powinien wskazywać na cechy nowości i oryginalności wzoru w odniesieniu do znanych zgłaszającemu, najbardziej zbliżonych postaciowo przedmiotów;

§ 5 ust. 2 pkt 5: opis powinien opisywać na końcu, po wyrazach "cechy istotne wzoru przemysłowego" te cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych znanych już wzorów i stanowią podstawę jego identyfikacji.

Zdaniem Urzędu rozważenia wymaga zakres ochrony spornego wzoru po konwersji wzoru zdobniczego we wzór przemysłowy. Ten wzór został zarejestrowany w identycznej postaci jak w dacie zgłoszenia.

W myśl art. 108 ust. 3 w zgłoszeniu wzoru przemysłowego zastrzeżenia i skrót opisu nie są wymagane. Część zgłaszających po wejściu w życie ustawy pwp w pierwotnej wersji (22 sierpnia 2001 r. i po kolejnych nowelizacjach) formułuje cechy istotne zgłaszanych wzorów w postaci zastrzeżeń ochronnych, a Urząd przyjmuje takie zgłoszenie i je rejestruje. Dotyczy to również obecnego okresu, tj. 2009 r.

W myśl art. 107 ust. 2 pwp zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego określają łącznie rysunek wzoru i jego cechy istotne wskazane w opisie.

Jeśli, jak w niniejszym przypadku, wzór przemysłowy zawiera zastrzeżenia ochronne, cechy istotne są to cechy znamienne wymienione w zastrzeżeniu po słowach "znamienny tym". Pogląd uprawnionego, że w wyniku konwersji zgłoszenia wzoru zdobniczego w przemysłowy nastąpiła zmiana zakresu ochrony polegająca na przekształceniu cech wskazanych w części przedznamiennej zastrzeżenia jako znane, w cechy istotne, nie znajduje, zdaniem Urzędu, oparcia ani w teorii ani w praktyce. Dla osób zajmujących się ochroną własności przemysłowej (zarówno teoretyków jak i praktyków) jest oczywiste, że przed słowami "znamienny tym" zamieszcza się cechy znane rozwiązania, a po tych słowach cechy nowe, odróżniające to rozwiązanie od innych.

Gdyby przyjąć pogląd uprawnionego odnośnie zakresu ochrony przedstawionego w zastrzeżeniach za zasadny, zagroziłoby to, w ocenie Urzędu, pewności obrotu prawnego i godziłoby w słuszny interes innych podmiotów gospodarczych.

Sporny wzór (akta [...]) jest pokazany na fig. 1. Ponieważ przekrój pokazany po prawej stronie osi pionowej A-A nie jest postrzegany zmysłem wzroku (tego typu przekroje są właściwe dla wzorów użytkowych), istotny jest widok po lewej stronie pionowej osi A-A.

Cechy znane wzoru (wskazane w części przedznamiennej zastrzeżenia 1):

- korpus wiadra w kształcie stożka ściętego;

- pokrywa;

- uchwyty;

- pałąk.

Cechy istotne (wskazane w części znamiennej):

- wywinięte górne obrzeże - ponieważ nie jest widoczne na lewej części rysunku, nie podlega ochronie;

- szeroki pierścień oporowy;

- rowek - niewidoczny na lewej części rysunku, więc nie podlega ochronie;

- na powierzchni pierścienia oporowego jest uformowane wgłębienie otwarte od góry, zakryte łamliwą plombą.

Zastrz. 2 według zastrz. 1:

- wgłębienie o kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości w przybliżeniu dwukrotnie mniejszej od szerokości pierścienia oporowego. Wgłębienie jest niewidoczne, bo zasłania je plomba umieszczona w tym wgłębieniu.

Zastrz. 3 według zastrz. 1:

- plomba ma na powierzchni zewnętrznej wyraźne tło w postaci kratki i napis OPEN. Napis OPEN ma charakter informacyjny, dlatego jest wyłączony z ochrony.

Zastrz. 2 i 3 stanowią odmiany spornego wzoru określonego w zastrz. 1.

Po redukcji cech wskazanych jako istotne do cech pokazanych po lewej stronie fig. 1 spornego wzoru są to, zdaniem organu, cechy:

Zastrz. 1:

- szeroki pierścień oporowy;

- plomba umieszczona we wgłębieniu pierścienia;

Zastrz. 2 (odmiana wzoru):

- plomba umieszczona w prostokątnym wgłębieniu pierścienia oporowego ma szerokość w przybliżeniu dwukrotnie mniejszą niż szerokość pierścienia oporowego;

Zastrz. 3 (odmiana wzoru):

- na powierzchni plomba ma kratkowane tło.

Spornemu wzorowi przeciwstawiono opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego pt.: "Wiadro z pokrywą" nr [...] (publ. 27 września 1999 r., BUP nr 20/99), k. 7-12 akt [...].

Na fig. 1 (k. 8, Sp. 353/06) jest pokazane wiadro o korpusie w kształcie stożka ściętego 1, wyposażone w kołnierz stały 4 i plombę 3.

Gdyby sporny wzór nie posiadał odmian (zastrz. 2 i 3), to, zdaniem Urzędu, należałoby unieważnić prawo z rejestracji tego wzoru ze względu na brak nowości, ponieważ sporny wzór posiada według zastrz. 1 szeroki pierścień oporowy i plombę, identycznie jak przeciwstawiony wzór, który ma szeroki kołnierz stały (odpowiednik pierścienia oporowego) i plombę.

Ponieważ plomba w spornym wzorze ma szerokość w przybliżeniu dwukrotnie mniejszą niż szerokość pierścienia oporowego i kratkę na powierzchni plomby (zastrz. 2 i 3), a w spornym wzorze plomba ma szerokość równą szerokości kołnierza stałego i nie ma kratki na powierzchni plomby, należy rozważyć, czy sporny wzór spełnia kryterium oryginalności, o którym mowa w art. 104 pwp, cyt. wyżej, tzn. czy różni się w sposób wyraźny od przeciwstawionego wzoru użytkowego.

U końcowego użytkownika w trakcie korzystania z zawartości wiadra zarówno według spornego wzoru, jak i przeciwstawienia te wiadra nie posiadają plomb, bo zostały zerwane przy ich otwieraniu.

Jedną różnicą między spornym wzorem a przeciwstawionym jest, zdaniem Urzędu, szerokość wgłębienia po plombie, węższa w spornym wzorze. Opisana różnica, ze względu na niewielkie rozmiary wgłębień w stosunku do wielkości wiader powoduje, że sporny wzór nie różni się w sposób wyraźny od wzoru przeciwstawionego, dlatego sporne prawo należało unieważnić na podstawie art. 104 pwp.

Kolejne przeciwstawienie to wzór przemysłowy uprawnionego nr [...], zgłoszony do rejestracji jako wzór zdobniczy dnia [...] października 1999 r., publikacja o rejestracji nastąpiła w dniu 29 listopada 2002 r. w WUP nr 11/2002 r. Tytuł wzoru - "Pojemnik z uchwytem". Pojemnik jest pokazany na fig. 1 (k. 98, Sp. 353/06). Na fig. 1 jest pokazany m.in. szeroki pierścień oporowy i plomba, a więc cechy istotne spornego wzoru [...]. Uprawniony zgłaszając sporny wzór do rejestracji w dniu [...] kwietnia 2000 r. wiedział, że zgłosił wcześniej do rejestracji, tj. w dniu [...] października 1999 r. wzór [...] i powinien wskazać dwie cechy spornego wzoru: szeroki pierścień oporowy i plombę jako cechy znane z wcześniejszego swojego zgłoszenia [...] i tak sformułować cechy istotne w zastrzeżeniu, aby nie wchodziły w zakres tego wcześniejszego rozwiązania.

W myśl art. 103 pwp wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według, której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, nie został taki wzór podany do powszechnej wiadomości w sposób umożliwiający jego odtworzenie ani nie był z wcześniejszym pierwszeństwem zgłoszony, a następnie zarejestrowany. Przeciwstawiony wzór [...] został z wcześniejszym pierwszeństwem (w odniesieniu do spornego wzoru) zgłoszony, a następnie zarejestrowany, więc cyt. przepis stanowi podstawę do analizy zdolności rejestracyjnej spornego wzoru. Różnica między istotnymi cechami spornego wzoru ze wzorem przeciwstawionym polega jedynie na tym, że plomba w spornym wzorze jest dwukrotnie węższa od pierścienia oporowego, natomiast w przeciwstawionym wzorze [...] plomba ma szerokość pierścienia oporowego. Obie porównywane plomby mają kratkowaną zewnętrzną powierzchnię. Różnica w szerokości plomb lub różnica w szerokości miejsc po zerwaniu plomb przez końcowego użytkownika, ze względu na niewielkie rozmiary plomb i miejsc po plombach w stosunku do wielkości wiadra i pojemnika powoduje, że sporny wzór nie różni się od wzoru przeciwstawionego w sposób wyraźny, dlatego, zdaniem Urzędu Patentowego, sporne prawo należało unieważnić na podstawie art. 104 pwp.

Z całości przedstawionego w niniejszej sprawie materiału wynika, zdaniem Urzędu, że cechy konstrukcyjne wiader/pojemników są przedstawiane na rysunkach i pokazywane na przekrojach i właściwą ochronę tych konstrukcji stanowią patenty na wynalazek lub prawa ochronne na wzory użytkowe.

Sporny wzór również powinien zostać zgłoszony do ochrony jako patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy, o czym świadczą rysunki pokazujące przekroje i pewne szczegóły konstrukcyjne pokazane na przekrojach mogłyby uzyskać ochronę w postaci np. prawa ochronnego.

Właściwe dla wzoru zdobniczego lub przemysłowego rysunki (fotografie) są pokazane np. we wzorze zdobniczym nr [...] k. 67-65, [...]. Łatwo zauważyć, że pokazane są zdjęcia tego samego wiadra w różnych ujęciach, przy czym w części przedznamiennej, tzn. znanej zastrzeżenia ochronnego wskazano kształt wiadra zbliżony do cylindra i uchwyt.

W skardze na tę decyzję skarżący zarzucił naruszenie przepisów:

- art. 7 Kpa przez nie wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy,

- art. 77 § 1 i art. 80 Kpa przez nierozpatrzenie i nie poddanie ocenie całości zestawionego materiału dowodowego,

- art. 104, art. 107 ust. 2 i art. 108 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przez ich błędne zastosowanie lub nieuwzględnienie.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Zdaniem strony Urząd Patentowy błędnie określił zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Wiadro" nr [...] stosując przepis art. 107 ust. 2 p.w.p., w myśl którego zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego określają łącznie rysunek wzoru i jego istotne cechy wskazane w opisie. Błąd w ocenie polega na nieuwzględnieniu zwłaszcza istotnej cechy w postaci ręcznych uchwytów widocznych na rysunku Fig. 1 i Fig. 2 i wskazanych na str. 2 opisu następująco: "Na powierzchni zewnętrznej pierścienia oporowego naprzeciwlegle rozmieszczone są uchwyty o zarysie zewnętrznym korpusu, a od czoła zbliżone do prostokątów. Powyżej uchwytów usytuowane są przelotowe otwory okrągłe do zamocowania pałąka". Wymieniona istotna cecha oprócz innych cech spełnia, zdaniem strony, wymóg rejestracji przedmiotowego wzoru, bo przeciwstawne wzory nr [...] i nr [...], a także inne wzory nie posiadają ww. cech.

Przedmiotowe wiadro nr [...] przeznaczone do większych ładunków, oprócz walorów użytkowych umożliwiających sprawne przenoszenie przez uchwyty ręczne bądź pałąk, zawiera dodatkowo walory wzornictwa przemysłowego (design'u).

Urząd Patentowy w ocenie zakresu przedmiotowego prawa z rejestracji przyjął za szczególnie znaczącą część znamienną zastrzeżenia ochronnego nr 1 wzoru [...]. Jednakże i przy takiej ocenie Urząd Patentowy błędnie interpretuje, że wyszczególnienie w części przedznamiennej zastrzeżenia nr 1 uchwytów tylko z nazwy, co ma miejsce w analizowanych zastrzeżeniach, deklaruje nowość rozwiązania. Taka cecha może mieć różnorakie rozwiązania szczegółowe techniczne i estetyczne, co powinno znaleźć się w zapisie części znamiennej zastrzeżenia po zwrocie "znamienne tym, że...". Podkreślenia wymaga, zdaniem Strony, fakt, że Urząd Patentowy nie uwzględnił wskazania WSA, zawartego w wyroku z 11 sierpnia 2008 r. (str. 14 i 15), uznającego za oczywistą przesadę, że istotnymi cechami są tylko elementy wskazane w zastrzeżeniu. Urząd Patentowy nie uwzględnił też argumentacji Uprawnionego do wzoru [...], powołującego się na opinię prof. M. N. dotyczącą wzorów zdobniczych, kiedy dokumentacja zgłoszenia musiała zawierać zastrzeżenia ochronne ("Naruszenia praw na dobrach niematerialnych", wyd. PIZP, 2001 r., str. 72).

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

Badając skargę wg. powyższych kryteriów Sąd uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja narusza bowiem obowiązujące prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.

Faktem jest, iż konkluzją rozważań czynionych przez WSA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 sierpnia 2008 r. uwzględniającym skargę [...] sp. z o.o. jest przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazanie, iż przystępując do ponownego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Urząd Patentowy winien dokonać oceny spornego wzoru zgodnie z przepisami pwp w pierwotnym brzmieniu z 2002 r. Jednakże powyższe wskazanie nie może być odczytywane przez organ w oderwaniu od oceny i wskazań sądu przedstawionych w pozostałej części uzasadnienia wyroku zaś w tej części Sąd podkreślił i zwrócił uwagę na to, że zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego określają łącznie rysunek wzoru i jego cechy istotne wskazane w opisie.

W konsekwencji zaś uznał za oczywistą przesadę wypowiedź skarżącej, że istotnymi cechami są tylko elementy wskazane w zastrzeżeniu.

Niezależnie zatem od tego, czy i w jakim zakresie część zgłaszających po wejściu w życie pwp nadal formułuje cechy istotne wzorów w postaci zastrzeżeń ochronnych Urząd Patentowy winien zgodnie z powyższym wskazaniem Sądu (art.153 ppsa) w swej ocenie uwzględnić analizę dokumentacji zgłoszenia o której w art. 107 ust. 2 pwp mowa. Powoływana praktyka zgłaszających, a także Urzędu, co do przyjmowania zgłoszeń z zastrzeżeniami ochronnymi i rejestracji w żadnym razie z powyższego obowiązku nie zwalnia.

Urząd w pełni powołanego przepisu nie zastosował w istocie opierając się w ocenie na zastrzeżeniach ochronnych i rysunkach z tym jednak, że rysunki nie zostały w sposób szczegółowy omówione. Wskazano tylko, że istotny jest widok po lewej stronie pionowej osi A-A, a następnie omawiając cechy wskazane w zastrzeżeniu odnoszono się do lewej części rysunku. Nie ma jednak łącznej analizy rysunku opisu i zastrzeżeń, a strona uznaje, iż dokładna analiza zastrzeżeń, rysunku i opisu wyjaśnia, że szeroki pierścień oporowy ma uchwytowe utwory na końcówki pałąka a dodatkowo dwa ręczne uchwyty charakterystycznie ukształtowane, usytuowane pod otworami uchwytowymi pałąka i wychodzące nieznacznie na zewnątrz ścianki oporowego pierścienia. Uchwyty te mają zarys zewnętrzny korpusu, a od czoła zbliżone są do prostokątów a takie rozwiązanie nadaje wzorowi nowy i oryginalny walor – zgodnie z art. 103 i art. 104 pwp.

Do tych twierdzeń Sąd jednak odnieść się nie może. W ramach dokonywanej kontroli zaskarżonej decyzji pod względem legalności Sąd nie może czynić ustaleń i dokonywać własnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i powyższa wadliwość w postaci nieuwzględnienia w ocenie całej dokumentacji zgłoszenia w tym opisu nie może być przez Sąd usunięta.

Sąd uznał zatem, iż Urząd Patentowy nie wyjaśnił sprawy w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia i w konsekwencji podjął zaskarżoną decyzję z naruszeniem art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 kpa mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ppsa orzekł, jak w pkt 1 sentencji, w pkt 2 po myśli art. 152 ppsa zaś o kosztach orzeczono mając na względzie art. 200 ppsa.Powered by SoftProdukt