drukuj    zapisz    Powrót do listy

6561 6115 Podatki od nieruchomości, Interpretacje podatkowe, Prezydent Miasta, oddalono skargę, I SA/Bd 78/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-03-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 78/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2013-03-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Izabela Najda-Ossowska
Leszek Kleczkowski
Teresa Liwacz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6561
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Interpretacje podatkowe
Sygn. powiązane
II FSK 1888/13 - Wyrok NSA z 2015-09-24
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2010 nr 95 poz 613 art. 7 ust. 3
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity.
Dz.U. 2008 nr 146 poz 927 par. 1 ust. 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Liwacz (spr.) Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędziowie Sędzia WSA Izabela Najda – Ossowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 05 marca 2013r. sprawy ze skargi spółki B. Sp. z o. o. w T. na interpretację Prezydenta Miasta T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie

1. W dniu 25 lipca 2012 r. wpłynął do organu wniosek strony o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości

W przedmiotowym wniosku spółka wskazała, że podjęła inwestycję na terenie Miasta T. polegającą na nabyciu nieruchomości oraz utworzeniu nowych miejsc pracy. Spółka w dniu [...]2011r. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta T. o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

W celu spełnienia warunków do korzystania z ww. zwolnienia zadeklarowała,

iż nabędzie nieruchomość, której wartość przekroczy [...] mln euro oraz że utworzy [...] nowych miejsc pracy. Następnie Spółka nabyła nieruchomość, której wartość przekroczyła [...] mln euro i w okresie od maja do sierpnia 2011 r. utworzyła [...]nowych miejsc pracy.

W związku z powyższym, Spółka od maja 2011r. korzysta z pomocy publicznej

w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. w sprawie zwolnień od podatku

od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Spółka wskazała, iż średni stan zatrudnienia w okresie od maja do grudnia 2011r. wynosił [...] miejsc pracy. Przy takim stanie zatrudnienia Spółka poniosła koszty kwalifikujące w wysokości [...] zł. Tym samym przy założeniu, że w chwili nabycia prawa do pomocy publicznej wnioskodawcy przysługiwał status małego przedsiębiorcy, maksymalna intensywność pomocy, liczona jako ekwiwalent dotacji brutto stanowi w jego przypadku 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czyli 70% z kwoty [...] zł wyniosło [...] zł.

W dalszej części opisując stan faktyczny, spółka wskazała, iż w chwili obecnej

w związku ze spadkiem zamówień w pierwszej połowie 2012r. oraz pogłębiającym

się kryzysem na rynku włókienniczym rozważa możliwość zmniejszenia stanu zatrudnienia o [...] miejsc pracy tj. zmniejszenie średniego stanu zatrudnienia z [...] miejsc pracy do [...] miejsc pracy. Wnioskodawca wskazał, iż zmniejszenie stanu zatrudnienia może nastąpić od miesiąca sierpnia 2012r. lub też w innym, późniejszym okresie, jednakże przed upływem 3 - letniego okresu od utworzenia nowych miejsc pracy.

W chwili złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wnioskodawcy przysługiwał status średniego przedsiębiorcy.

Wnioskodawca przewiduje, iż zgodnie z prognozami przy utrzymaniu zatrudnienia

z 2011r., wysokość kosztów kwalifikujących w 2012r. wyniesie [...] zł. Prognozowana maksymalna intensywność pomocy, liczona jako ekwiwalent dotacji brutto stanowić będzie, zatem 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czyli 70 % z kwoty [...] zł tj. [...] zł. Natomiast w przypadku zmieszenia stanu zatrudnienia o [...] miejsc pracy, zgodnie z przewidywaniami wnioskodawcy, w 2012r. koszty kwalifikujące się wyniosą [...] zł. W związku z powyższym prognozowana maksymalna intensywność pomocy, liczona jako ekwiwalent dotacji brutto stanowić będzie 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czyli 70% z kwoty [...] zł tj. [...]zł

W związku powyższym wnioskodawca zadał następujące pytania:

- czy w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia z [...]miejsc pracy

do [...] miejsc pracy przed upływem 3 lat od ich utworzenia, utraci on prawo do pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, czy też zmniejszenie stanu zatrudnienia do wyżej wskazanego poziomu będzie traktowane jako zmiana warunków wpływających na wielkość pomocy publicznej, która zgodnie z treścią § 15 ust. 2 ww. uchwały winna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na udzielenie pomocy?

- czy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych we wniosku, utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości nastąpi zgodnie z treścią § 15 ust. 3 uchwały Nr [...] Rady Miasta T. tj. od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zmniejszenie stanu zatrudnienia poniżej zadeklarowanych [...] miejsc pracy?

- czy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych we wniosku utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie ww. uchwały będzie wiązać się z obowiązkiem zwrotu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami

za zwłokę, naliczonymi w wysokości określonej dla zaległości podatkowych

za cały okres, w którym wnioskodawca korzystał ze zwolnienia?

- czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku postawienia wnioskodawcy

w stan likwidacji lub upadłości przed upływem 3 lat od utworzenia nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji, będzie on zobowiązany do zwrotu podatku od nieruchomości za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia wraz

z odsetkami za zwłokę, naliczonymi w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, czy też utrata prawa do zwolnienia nastąpi od następnego miesiąca po miesiącu, w którym w zostanie ogłoszony stan likwidacji lub upadłości?

- czy zmiana statusu z małego na średniego przedsiębiorcę wpłynie na zmianę wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy, czy w jego przypadku przez cały okres zwolnienia wskaźnik ten będzie wynosił 70%?.

W ocenie spółki zmniejszenie stanu zatrudnienia nie będzie się wiązało z utratą prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponadto na spółce nie będzie ciążył obowiązek zwrotu podatku od nieruchomości nawet w przypadku postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Zmiana statusu spółki z małego na średniego przedsiębiorcę

w trakcie trwania zwolnienia nie będzie wiązała się ze zmianą wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy, który w jej przypadku będzie wynosił 70% przez cały okres zwolnienia. Zmiana poziomu zatrudnienia, jak i ewentualne postawienie wnioskodawcy w stan likwidacji lub upadłości spowoduje, iż spółka albo nie utraci prawa do zwolnienia albo utraci to prawo od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiłoby jedno

z ww. zdarzeń. Przy czym okoliczność ta nie będzie wiązała się z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej już pomocy publicznej. Ponadto zdaniem spółki ewentualna zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie trwania zwolnienia nie będzie miała wpływu na jego wysokość (maksymalna intensywność pomocy publicznej, która

w jej przypadku pozostanie na poziomie 70%).

2. Prezydent Miasta T. w interpretacji indywidualnej z dnia [...] 2012 r. uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2.1. Odnosząc się do pierwszego z pytań organ wskazał, że warunkiem korzystania ze zwolnienia na mocy uchwały nr [...]Rady Miasta T.

na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją jest zwiększenie poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych

i średnich przedsiębiorców (§ 5 ust. 3 uchwały). Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi przyrost netto o co najmniej 5 miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, a 3 miejsca pracy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost zatrudnienia winien nastąpić nie później niż w okresie

6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji (§ 5 uchwały).

Podatnik zgłaszający zamiar korzystania z ww. zwolnienia, przed utworzeniem nowych miejsc pracy składa deklarację, w której wskazuje planowaną liczbę nowoutworzonych miejsc pracy. Jedynym ograniczeniem dla podatnika jest to, aby planowana przez niego liczba nowoutworzonych miejsc pracy zgodnie z treścią

§ 8 ust. 2 pkt 1 lit a) uchwały w przypadku małego i mikro przedsiębiorcy wynosiła

co najmniej 3 miejsca pracy. Ponadto podatnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zwiększony, zadeklarowany przez niego stan zatrudnienia będzie utrzymany przez okres wynikający z zapisów § 5 ust. 3 uchwały. Podkreślić należy, iż zapisy uchwały

w tej części wskazują jedynie na minimalny pułap nowych miejsc pracy, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest utworzyć, aby korzystać ze zwolnienia. Liczba

ta ma wpływ na wysokość ponoszonych przez niego kosztów kwalifikujących

się do objęcia pomocą, a co za tym idzie, określeniem okresu zwolnienia, który

w przypadku utworzenia większej liczby miejsc pracy, ulega wydłużeniu. Do obliczenia wartości pomocy na zatrudnienie uwzględnia się 2 - letnie koszty zatrudnienia tj. koszty wynagrodzenia przed opodatkowaniem wraz z obowiązkowymi składkami

na ubezpieczenie społeczne oraz maksymalna intensywność pomocy wynikającą

z uchwały. Długość trwania zwolnienia zależy od wartości pomocy i wysokości należnego podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy. Przy czym w tym zakresie w uchwale zawarto ograniczenie czasowe dotyczące maksymalnego okresu korzystania z przedmiotowego zwolnienia.

W przypadku utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy na poziomie [...], poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą umożliwiałyby podatnikowi korzystanie ze zwolnienia przez wskazany przez niego okres, o ile wskaźnik intensywności pomocy nie zostanie wcześniej przekroczony. Jednakże taka sytuacja mogłaby mieć miejsce tylko wtedy gdyby liczba nowoutworzonych miejsc pracy tj. [...]pozostawała na niezmienionym poziomie przez cały czas trwania pomocy. W omawianym przypadku zadeklarowana przez podatnika przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa. Zgodnie z deklaracją beneficjenta pomocy, ten miał utworzyć, a następnie utrzymać przez okres wskazany w uchwale [...] miejsc pracy. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy średni stan zatrudnienia w okresie od maja do grudnia 2011r. wynosił [...] miejsc pracy. Tym samym planowane zmniejszenie go do stanu [...] miejsc pracy jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunku utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Organ wskazał, że zgodnie z definicją zawartą w pkt 58 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przez tworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu

ze średnią z poprzednich 12 miesięcy. Aby zatrudnienie można było uznać za przyrost netto, suma aktualnego zatrudnienia wraz z nowoutworzonymi miejscami pracy musi być większa niż wyliczona średnia wartość zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie funkcjonuje przez pełen rok na rynku, wówczas otrzymaną sumę dzielimy przez liczbę miesięcy w roku, w ciągu których przedsiębiorca funkcjonował.

Zdaniem organu podatkowego jakiekolwiek zmniejszenie stanu zatrudnienia poniżej zadeklarowanego w momencie rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia powoduje utratę prawa do zwolnienia na mocy uchwały nr [...] Rady Miasta T.. Przy czym bez znaczenia jest fakt, że pierwotnie utworzona liczba nowych miejsc pracy, zgodnie ze złożoną deklaracją, znacznie przekraczała minimalny pułap wynikający

z ograniczeń zawartych w uchwale. Ponadto podatnik, aby korzystać ze zwolnienia przez cały wskazany okres zobowiązany jest utworzyć miejsca pracy, w wymaganej wysokości, a następnie utrzymać je. Liczba utrzymanych miejsc pracy przez wskazany okres winna być tożsama z zadeklarowaną na dzień udzielenia pomocy. Niespełnienie któregokolwiek warunku stanowi naruszenie zasad zwolnienia przyjętych w uchwale.

2.2 Odnosząc się do pytania drugiego i trzeciego organ wyjaśnił, że pomoc regionalna udzielana jest na wniosek podatnika, który sam deklaruje w jakiej wysokości utworzy nowe miejsca pracy i przez jaki okres je utrzyma. Jedynym ograniczeniem

jest to, aby zadeklarowana liczba była wyższa niż minimalny pułap. Jednocześnie zadeklarowana w złożonym wniosku o zamiarze przystąpienia do zwolnienia na mocy uchwały liczba nowo utworzonych miejsc musi być utrzymana przez minimalny okres określony w zapisach uchwały. Zauważyć należy, iż w uchwale nie zawarto zapisów dotyczących maksymalnej liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Tym samym podatnik deklarując prognozowany poziom zatrudnienia posiada szeroko rozumianą suwerenność, która może być ograniczona jedynie jego względami ekonomicznymi. Zadeklarowanie większej liczby nowo utworzonych miejsc pracy powoduje zwiększenie ponoszonych kosztów, co przyczynia się do wydłużenia okresu korzystania

ze zwolnienia do maksymalnego okresu 5 lat. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanych warunków tj. utworzenia mniejszej niż deklarowana liczba miejsc pracy, lub ich nieutrzymanie przez wskazany okres powoduje utratę prawa

do zwolnienia. Otrzymaną do tej pory pomoc należy uznać, jako nienależną. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, zwraca podatek za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, ponieważ należy uznać, iż do tej pory korzystał z tego zwolnienia w sposób nieuprawniony tj. nie zgodny z obowiązującymi przepisami. Zaistnienie zdarzenia, jakim jest utrata prawa do zwolnienia w związku ze zmniejszenie stanu zatrudnienia będzie wiązało się z koniecznością dokonania zwrotu podatku

za okres, kiedy wnioskodawca spełniając warunki korzystał ze zwolnienia.

2.3. Odnosząc się pytania czwartego organ wskazał, że zgodnie z § 15 uchwały podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku m.in. postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji albo upadłości w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany

jest powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta T. o utracie warunków do zwolnienia w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na udzielanie pomocy. Podatnik postawiony w stan likwidacji lub upadłości nie mogący dotrzymać warunków uprawniających do zwolnienia, traci to prawo. Utrata prawa wiąże się z koniecznością zwrotu podatku na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

2.4. Odnosząc się do pytania piątego organ wyjaśnił, że wskazaną sytuacje reguluje art. 4 ust. 2 z załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25.02.2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu wyłączenia pomocy dla rozwoju i badań zgodnie z którym w przypadku gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego w art. 2 uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiebiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko

to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca w trakcie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zmieni status np. z małego na średniego przedsiębiorcę, nie wpłynie to automatycznie na jego sytuację dotyczącą maksymalnej intensywności pomocy. Zachowuje on status, który miał na początku, gdy składał wniosek o zwolnienie. Dopiero po upływie 2 kolejnych lat

i przekroczeniu progu zatrudnienia lub pułapu finansowego możliwa będzie zmiana statusu przedsiębiorcy, która ewentualnie zmieni warunki otrzymywanej do tej pory pomocy. Przysługiwanie statusu małego przedsiębiorcy w momencie nabycia prawa

do zwolnienia nie przesądza o tym, iż wobec wnioskodawcy przez cały okres zwolnienia maksymalna intensywność pomocy będzie wynosiła 70% kosztów kwalifikujących.

3. W złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa spółka podtrzymała stanowisko zawarte we wniosku o udzielnie interpretacji.

4. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy strona skarżąca wniosła o uchylenie powyższej interpretacji zarzucając jej naruszenie:

- § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 8 ust. 2 pkt a lit. a-c w zw. z § 5 ust. 1 w zw. z § 7 oraz w zw. z § 9 uchwały Nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez uznanie, że w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia ze [...] miejsc pracy do [...] miejsc pracy przed upływem 3 lat od ich utworzenia skarżąca straci prawo do pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w rozumieniu ww. uchwały. Zdaniem skarżącej zmniejszenie stanu zatrudnienia, o którym mowa powyżej wpłynie jedynie na wysokość maksymalnej intensywności pomocy publicznej,

- § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 15 ust. 3 w zw. z §15 ust. 4 uchwały Nr [...]Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. w sprawie zwolnień od podatku

od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. poprzez uznanie, że w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia ze [...] miejsc pracy do [...] miejsc pracy przed upływem 3 lat od, ich utworzenia skarżąca straci prawo do pomocy publicznej w formie zwolnienia oa podatku od nieruchomości

w rozumieniu ww. uchwały, w konsekwencji, czego zobowiązana będzie zwrócić podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi,

jak dla zaległości podatkowej za cały okres, w którym spełniając warunki przewidziane w uchwale korzystała ze zwolnienia. Zdaniem skarżącej nawet uznanie, iż zmiana poziomu zatrudnienia będzie wiązać się z utratą prawa

do zwolnienia nie spowoduje konieczności zwrotu podatku za okres, gdy korzystając ze zwolnienia spółka spełniała warunki określone w uchwale,

- § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 15 ust. 3 w zw. z § 15 ust. 4 uchwały Nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. w sprawie zwolnień od podatku

od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. poprzez uznanie, że w przypadku postawienia skarżącej w stan likwidacji albo upadłości w okresie 3 lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy związanych

z nową inwestycją skarżąca utraci prawo do zwolnienia w podatku

od nieruchomości przewidzianego w uchwale Nr [...] Rady Miasta T.,

a w konsekwencji będzie zobowiązana zwrócić podatek na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa. Zdaniem skarżącej w sytuacji,

o której mowa powyżej nie będzie na niej ciążył obowiązek zwrotu podatku,

za okres gdy korzystając ze ' zwolnienia, spełniała warunki określone w uchwale

- § 9 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach· pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zw. z § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną poprzez uznanie, że zmiana statusu skarżącej z małego na średniego przedsiębiorcę będzie stanowić zmianę wpływającą na warunki otrzymywanej dotychczas pomocy publicznej, podczas gdy o warunkach pomocy przez cały okres zwolnienia decyduje status beneficjenta, który przysługiwał mu w chwili nabycia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

5. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

6.1. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 270) – zwana dalej p.p.s.a. - kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach.

Oceniając zaskarżoną indywidualną interpretację z punktu widzenia legalności, Sąd uznał, iż nie narusza ona prawa.

Celem postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej jest ocena stanu faktycznego i proponowanego przez podatnika we wniosku rozstrzygnięcia. Zgodnie

z treścią art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej - zwana dalej Op. - osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji jest obowiązana do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego, albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanowiska albo zdarzenia przyszłego. W przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy rola organu ogranicza się do wskazania prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Op.)

Stan faktyczny będący podstawą interpretacji, w całym niezbędnym dla oceny prawnej zakresie, winien być podany przez podatnika w treści wniosku. Organ podatkowy nie prowadzi postępowania dowodowego zmierzającego do wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez zebranie i wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego, czego wymaga art. 187 § 1 Op., jak i zasada ogólna wyrażona w art. 122 tej ustawy.

Możliwość przedstawienia przez wnioskodawcę okoliczności dotyczących stanu faktycznego, kończy się w dacie wydania indywidualnej interpretacji. Z tym momentem wnioskodawca nie może już, czy to w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, a tym bardziej na etapie postępowania sądowego, skutecznie powoływać okoliczności faktyczne uprzednio nie podniesione. Organ podatkowy, czy też Sąd tych nowych okoliczności nie może brać pod uwagę przy załatwianiu sprawy. To we wniosku

o udzielenie interpretacji (ewentualnie jego uzupełnieniu złożonym przed wydaniem indywidualnej interpretacji) ma być zawarte wyczerpujące (pełne) przedstawienie stanu faktycznego. Konsekwencje błędnie podanego stanu faktycznego ponosi wnioskodawca.

6.2. Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do odpowiedzi

na pytanie jakie konsekwencje w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości

na mocy uchwały Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. Nr [...] będzie miał fakt zmniejszenia stanu zatrudnienia pracy przez wnioskodawcę.

W ocenie spółki zmniejszenie stanu zatrudnienia nie będzie się wiązało z utratą prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponadto na spółce nie będzie ciążył obowiązek zwrotu podatku od nieruchomości nawet w przypadku postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Zmiana statusu spółki z małego na średniego przedsiębiorcę

w trakcie trwania zwolnienia nie będzie wiązała się ze zmianą wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy, który w jej przypadku będzie wynosił 70% przez cały okres zwolnienia. Zmiana poziomu zatrudnienia, jak i ewentualne postawienie wnioskodawcy w stan likwidacji lub upadłości spowoduje, iż spółka albo nie utraci prawa do zwolnienia albo utraci to prawo od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiłoby jedno

z ww. zdarzeń. Przy czym okoliczność ta nie będzie wiązała się z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej już pomocy publicznej. Ponadto zdaniem spółki ewentualna zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie trwania zwolnienia nie będzie miała wpływu na jego wysokość (maksymalna intensywność pomocy publicznej, która

w jej przypadku pozostanie na poziomie 70%).

Z powyższym stanowiskiem nie sposób się zgodzić.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku

od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U.

Nr 146, poz. 927) – zwane dalej rozporządzeniem - akt ten określa warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29), w formie zwolnień m.in. od podatku

od nieruchomości wprowadzanych, w drodze uchwał rad gmin dotyczących "utworzenia miejsc pracy" w rozumieniu § 2 pkt 2 tego rozporządzenia. W § 10 ust. 1 pkt 4 tego rozporządzenia wskazano, że jednym z warunków udzielenia pomocy jest utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku

z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia - w przypadku pomocy, o której mowa

w § 5 pkt 2.

W wydanej na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia uchwale Rady Miasta T. z dnia [...] 2008r. Nr [...] w sprawie zwolnień od podatku

od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – zwana dalej uchwałą - wskazano z kolei, że zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta T. przez przedsiębiorców realizujących nową inwestycję lub tworzących nowe miejsca pracy w związku

z realizacją nowej inwestycji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, zwanej dalej Programem.

Stosownie do treści § 11 w celu uzyskania zwolnienia, przedsiębiorcy będący

w posiadaniu nieruchomości lub ich części, które mają zostać objęte zwolnieniem, zobowiązani są do przedłożenia:

1) zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy mającym być beneficjentem tej pomocy;

2) oświadczenia w sprawie zobowiązania wykonania warunków określonych

w Programie, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informacji dotyczących nowej inwestycji oraz planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) deklaracji dotyczącej utrzymania nowej inwestycji oraz związanych z nią utworzonych nowych miejsc pracy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4

do niniejszej uchwały.

Zgodnie z § 4 uchwały warunkiem korzystania ze zwolnienia w związku z nową inwestycją jest jej utrzymanie na terenie Miasta T. przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat. Ponadto wkład własny przedsiębiorcy w koszty nowej inwestycji musi wynieść

co najmniej 25% i nie może pochodzić ze wsparcia ze środków publicznych.

Warunek uważa się za spełniony utworzenia nowych miejsc pracy, jeżeli nastąpi przyrost netto, o co najmniej 5 miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, a 3 miejsc pracy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (§ 5 ust. 1 uchwały). Wzrost zatrudnienia winien nastąpić nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji (§ 5 ust. 2 uchwały). Zwiększony poziom zatrudnienia musi zostać utrzymany przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

(§ 5 ust. 3 uchwały).

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, której wartość przekracza 0,5 mln euro udziela się małym i mikro przedsiębiorcom

na okres: nie dłuższy niż 1 rok - w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy, na okres nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku utworzenia od 5 do 10 nowych miejsc pracy, na okres nie dłuższy niż 5 lat - w przypadku utworzenia powyżej

10 nowych miejsc pracy.

Z treści § 9 uchwały wynika, że maksymalna intensywność pomocy liczona jako ekwiwalent dotacji brutto dla małych i mikro przedsiębiorców wynosi 70 %. Natomiast do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza się zgodnie z § 7 uchwały ponoszone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto powiększone

o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, przy czym miesięczny koszt przypadający na l miejsce pracy nie może być wyższy niż 4.000 zł.

W § 12 określono terminy oraz informacje jakie przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć organowi. Natomiast w § 15 uchwały określono, że podatnik traci prawo

do zwolnienia od podatku od nieruchomości przypadku: zmniejszenia stanu zatrudnienia albo postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji albo upadłości w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych

z nową inwestycją, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat

(ust. 1). Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta T. o utracie warunków do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość lub intensywność pomocy publicznej, w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na udzielanie pomocy (ust. 2). Podatnik traci prawo do zwolnienia od następnego miesiąca

po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa (ust. 3). Podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, zwraca podatek za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (ust. 4).

Z treści powyższych przepisów wynika, że jednym z warunków skorzystania

ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie powyższej uchwały jest utworzenie nowych miejsc pracy co najmniej 5 a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw są to 3 miejsca pracy. Są to minimalne ilości nowych miejsc pracy które ubiegający o zwolnienie w podatku od nieruchomości musi spełnić aby z niego skorzystać. Jak wynika z treści wniosku o udzielnie interpretacji wnioskodawca zadeklarował, że utworzy [...] nowych miejsc pracy (utworzono [...]) przy czym strona wskazała, że z uwagi na kryzys zamierza zmniejszyć ich ilość do [...]miejsc pracy.

Zdaniem Sądu za błędne należy uznać stanowisko strony skarżącej, że zmniejszenie stanu zatrudnienia z [...] do [...] miejsc pracy nie spowoduje utraty przez niego prawa do zwolnienia, ponieważ zmniejszony stan zatrudnienia i tak będzie wyższy niż minimalny limit 10 miejsc pracy. Skoro bowiem wnioskodawca zobowiązał się

do utworzenia [...] miejsc pracy, a utworzył [...]i w takim zakresie korzystał

z pomocy określonej w § 7 uchwały, to aby skorzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały winien tę ilość utrzymać przez okresy (3 i 5 lat) wskazane w uchwale. Rację należy przyznać organowi, że bez znaczenia jest fakt, że pierwotnie utworzona liczba nowych miejsc pracy, zgodnie ze złożoną deklaracją, znacznie przekraczała minimalny pułap wynikający z ograniczeń zawartych w uchwale. Świadczą o tym zapisy uchwały określone w § 5 ust. 3 zgodnie, z którym zwiększony poziom zatrudnienia musi zostać utrzymany przez okres, co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Powyższy zapis należy interpretować w powiązaniu z § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zgodnie, z którym utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku, z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia -

w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 2.

Podnieść należy, że jak wynika z wniosku o interpretację, wnioskodawca w związku

z utworzeniem [...] nowych miejsc pracy korzystał ze zwiększonej pomocy

w zakresie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą tj. za wszystkie nowo utworzone miejsca pracy. Tym samym to wnioskodawca decydował ile nowych miejsc pracy oczywiście powyżej minimalnego pułapu określonego w uchwale utworzy i będzie korzystał z pomocy w tym zakresie. Jak słusznie wskazał organ w przypadku utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy na poziomie [...], poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą umożliwiałyby podatnikowi korzystanie

ze zwolnienia przez wskazany przez niego okres, o ile wskaźnik intensywności pomocy nie zostałby wcześniej przekroczony. Jednakże taka sytuacja mogłaby mieć miejsce tylko wtedy gdyby liczba nowo utworzonych miejsc pracy tj. [...]została przez niego zadeklarowana we wniosku o zwolnienie i pozostawałaby na niezmienionym poziomie przez cały czas trwania pomocy. Skoro zadeklarowana przez podatnika przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa, to dla rozpoczęcia oraz kontynuowania zwolnienia zobowiązany był najpierw utworzyć deklarowaną ilość miejsc pracy oraz ją utrzymać przez okresy wskazane w uchwale. Świadczy o tym zapis znajdujący się w rozporządzeniu, z którego wynika, że beneficjent ma obowiązek utrzymać nowo utworzone miejsca pracy,

w związku, z którymi została udzielona pomoc. Skoro pomoc została udzielona

na [...]miejsc pracy to dla kontynuowania zwolnienia strona musi utrzymać tę ilość miejsc pracy.

Za prawidłowe Sąd uznaje także stanowisko organu, że zmniejszenie stanu zatrudniania przed upływem 5 lat a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat wiązało się będzie z utratą prawa do zwolnienia w podatku od nieruchomości. Świadczą o tym zapisy znajdujące się w § 15 w zw. z § 13 uchwały. Jak trafnie zauważył organ okolicznością mającą wpływ na wielkość lub intensywność pomocy jest skumulowanie dwóch środków pomocowych, czyli w przypadku korzystania przez beneficjenta

z różnych środków pomocowych (np. dotacja unijna oraz ulga w podatku

od nieruchomości) w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych. Skumulowana intensywność pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej obowiązującej w danym regionie, o czym stanowi Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie mapy pomocy regionalnej. Przekroczenie ich powoduje utratę prawa do zwolnienia od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie. Tym samym beneficjent nie może już korzystać z pomocy z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu pomocy, a nie powodu niedotrzymania ogólnych warunków uprawniających do korzystania

ze zwolnienia. Natomiast w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych

w § 15 ust. 1 uchwały tj. zmniejszeniu stanu zatrudnienia lub postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji beneficjent traci prawo do zwolnienia z podatku

od nieruchomości na podstawie uchwały.

W konsekwencji zmniejszenia stanu zatrudnienia beneficjent korzystający

z pomocy w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany będzie stosownie do treści § 15 ust. 4 do zwrotu podatku za cały okres zwolnienia wraz

z odsetkami za zwłokę naliczonymi w wysokości określonej dla zaległości podatkowej.

W odniesieniu do osób prawnych zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku

od nieruchomości nie powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej

to zobowiązanie. Z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych wynika, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania -

na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące - w terminie

do 15 dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że w stosunku do osób prawnych zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 1 o.p.). Jeżeli osoba prawna nie zapłaciła podatku od nieruchomości organ podatkowy wszczyna postępowanie i po jego przeprowadzeniu wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie art. 21 § 3 o.p. Tej decyzji nie może wydać

w stosunku do osoby fizycznej, która nie zapłaciła podatku. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (art. 6 ust. 7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych).

Odnosząc się do zarzutu strony skarżącej dotyczącego braku wpływu intensywności udzielonej pomocy w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy w trakcie trwania zwolnienia wskazać należy, że załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE)

Nr 364/2004 z dnia 25.02.2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 70/2001

i rozszerzającego jego zakres w celu wyłączenia pomocy dla rozwoju i badań zawarto definicję mikro małych średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 2 powyższego załącznika na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników

i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (ust. 1). W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR (ust. 2). W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza

2 milionów EUR (ust. 3). Art. 4 ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo ustali, że licząc w stosunku rocznym, przekracza lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego w art. 2, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

W świetle powyższych regulacji za prawidłowe należy uznać stanowisko organu, że jeżeli przedsiębiorca w trakcie korzystania ze zwolnienia w podatku

od nieruchomości zmieni status np. z małego na średniego przedsiębiorcę, nie wpłynie to automatycznie na jego sytuację dotyczącą maksymalnej intensywności pomocy. Zachowuje on status, który miał na początku, gdy składał wniosek o zwolnienie. Dopiero po upływie 2 kolejnych lat i przekroczeniu progu zatrudnienia lub pułapu finansowego możliwa będzie zmiana statusu przedsiębiorcy, która ewentualnie zmieni warunki otrzymywanej do tej pory pomocy. Jeżeli więc beneficjentowi w momencie nabycia prawa do zwolnienia przysługuje status małego przedsiębiorcy wbrew stanowisku strony skarżącej w przypadku zmiany statusu zmieni się również wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy. W przypadku takiej zmiany podatnik stosownie do treści § 15 ust. 2 zobowiązany jest poinformować organ o takiej zmianie.

Końcowo odnosząc się do zarzutu strony, iż sporna uchwała została wydana

z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych wskazać należy, na regulację zawartą w treści art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika prawo jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym ustawą. Konkretyzację tego prawa – poza uregulowaniami szczególnymi – zawiera w odniesieniu do gminy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1591, ze zm.), zgodnie z którym gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego

na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie uchwał gminnych w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane uprawienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż określone w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zgodnie natomiast z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy

w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu

do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Przesłanką dopuszczalności takiej skargi jest uprzednie wezwanie organu gminy do usunięcia naruszenia prawa.

Skoro strona skarżąca kwestionowała zapisy uchwały to winna w trybie wskazanym powyżej zaskarżyć przedmiotową uchwałę do Sądu. Tymczasem jak wynika z wniosku o udzielenie interpretacji strona na podstawie powyższej uchwały korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, a wiec godziła się na zapisy w niej zawarte.

Z tych względów należało na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzec jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt