drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie zażalenia, Rada Miasta, Oddalono zażalenie, II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-12-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-11-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Dałkowska - Szary /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16
II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OZ 334/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20
II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10
II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16
II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19
II OSK 1253/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15
II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27
II SA/Gd 606/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-24
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, 194 par. 3, 197 par. 2, 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt. 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. H. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 606/06 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi H. H., S. W. i S. B. na uchwałę Rady Miasta B. z dnia (...) czerwca 2002 r., nr (...) w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2010 r. oddalił wniosek skarżącego H. H. o wyłączenie sędziego NSA Zdzisława Kostki od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SA/Gd 606/06.

H. H. w dniu 18 sierpnia 2010 r. wniósł zażalenie na powyższe orzeczenie i w związku z jego nieopłaceniem, zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2010 r., został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W związku z nieuiszczeniem przez H. H. w wyznaczonym terminie wpisu od zażalenia na postanowienie z 5 sierpnia 2010 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucił ww. zażalenie na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

W uzasadnieniu powyższego postanowienia wskazano, że wezwanie do uiszczenia wpisu od zażalenia na ww. postanowienie z dnia 5 sierpnia 2010 r. doręczono skarżącemu w dniu 2 września 2010 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem w dniu 9 września 2010 r.

H. H. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na ww. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 2010 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia. W zażaleniu tym wskazano, że skarga w sprawie stwierdzenia nieważności w przedmiocie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B. toczy się nieprzerwanie od 2002 r. oraz że w sprawie wyłączenia sędziego NSA Zdzisława Kostki i jego praktyki zostało złożone zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż nie odpowiada ono w pełni wymogom prawa.

Zgodnie z art. 194 § 3 p.p.s.a., zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

W niniejszym zażaleniu na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 2010 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia, skarżący nie wskazał o co wnosi – czy o zmianę czy o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Ponadto skarżący nie sformułował w przedmiotowym zażaleniu żadnych zarzutów, które uzasadniałyby wzruszenie zaskarżonego postanowienia.

Na marginesie stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zastosował w sposób prawidłowy art. 220 § 1 p.p.s.a. – wezwał wnoszącego zażalenie do uiszczenia od niego wpisu sądowego w kasie Sądu bądź na wskazany rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Prawidłowo została również określona wysokość należnego wpisu w kwocie 100 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W związku z nieuiszczeniem ww. kwoty w terminie 7 dni od doręczenia odpisu ww. zarządzenia, tj. od 2 września 2010 r., stwierdzić należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku słusznie zaskarżonym postanowieniem odrzucił przedmiotowe zażalenie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt