drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Oddalono skargę, II SAB/Wa 146/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 146/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-12-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /sprawozdawca/
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Waldemar Śledzik
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 736/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 35
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung Sędzia WSA Waldemar Śledzik Sędzia WSA Agnieszka Góra - Błaszczykowska (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 7 marca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę 2. przyznaje, ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. B. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącej 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu

Uzasadnienie

W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym:

Wnioskiem z dnia 7 marca 2011 r. W. S. wniósł o udostępnienie następujących informacji publicznych na temat projektu "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie K. dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym":

1) Ile osób skorzystało dotąd z projektu;

2) Ile osób otrzymało dotąd komputery i jakie;

3) Ilu osobom zapewniono dotąd dostęp do Internetu;

4) Wydanie spisu ww. osób;

5) Poinformowanie, czy zapewniony dostęp jest dostępem przewodowym czy bezprzewodowym;

6) Jakie kwoty wydatkowała dotąd na ten cel gmina, a jakie kwoty przewidziała do wydatkowania na rok bieżący.

W odpowiedzi na wniosek Wójt Gminy K. pismem z dnia [...] marca 2011 r. poinformował, że Gmina K. podpisała umowę na realizację projektu "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie K. dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Okres jego realizacji to lata 2010 - 2013. W chwili obecnej zatem projekt jest w trakcie realizacji. Do chwili obecnej wydatkowano na niego kwotę 101 088 zł, w tym dofinansowanie: 85 924,80 zł oraz środki własne: 15 163,20 zł. Na rok 2011 Gmina zaplanowała wydatki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem w kwocie 5 271 285,33 zł, w tym dofinansowanie: 4 398 300, 56 zł oraz środki własne 872 984,77 zł. Odpowiedziano wnioskodawcy również, że informacje o realizacji projektu zawarte są na stronie internetowej Gminy.

W skardze na bezczynność, skierowanej do tutejszego Sądu, W. S. wniósł o zobowiązanie Wójta Gminy K. do niezwłocznego udzielenia informacji publicznej w pełni, zgodnie z wnioskiem z dnia 7 marca 2011.

W uzasadnieniu zarzucił, że Wójt nie zaprzeczył, iż żądane we wniosku informacje są informacjami publicznymi, usiłował wprowadzić skarżącego w błąd i uniknąć odpowiedzi na kłopotliwe dla niego pytania skarżącego. Ponadto zarzucił, że organ celowo i notorycznie gra na zwłokę, odpowiada wymijająco i odsyła do innych organów.

Wójt Gminy K. – w odpowiedzi na skargę – wniósł o oddalenie skargi, albowiem w sprawie nie zachodzi bezczynność, gdyż dnia 23 marca 2011 r. organ udzielił wnioskującemu informacji zgodnych z wnioskiem. Podkreślił, że projekt jest w trakcie realizacji i wszelkie informacje dotyczące jego efektów (np. o ilości osób które skorzystały z projektu) są bezprzedmiotowe, ponieważ nie istnieją. Informacje te będą możliwe do udostępnienia dopiero po zrealizowaniu projektu. Wskazywanie przez skarżącego, że nie odnalazł na stronie internetowej Urzędu informacji jest zdaniem organu niezrozumiałe, gdyż na stronie internetowej uprzedzono, że "informacje o rozpoczęciu naboru zostaną umieszczone m.in. na stronie internetowej".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Rozpoznając przedmiotową skargę na bezczynność Wójta Gminy K. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Sąd administracyjny sprawuje sądową kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta ogranicza się do zakresu określonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej w skrócie jako p.p.s.a.) oraz do spraw, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę.

Stosownie do treści art. 3 § 1 p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zakres tej kontroli precyzuje § 2 i 3 powołanego przepisu.

W myśl przepisu art. 3 § 2 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Zgodnie treścią art. 35 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie jednego miesiąca, gdy chodzi o sprawę wymagającą postępowania wyjaśniającego, w terminie dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania, gdy chodzi o sprawę szczególnie skomplikowaną, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania odwołania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 listopada 1987 r., SAB 23/87, (ONSA 1988, nr 1, poz. 13) przyjął, że z punktu widzenia dopuszczalności skargi na bezczynność organu administracji obojętne jest, czy organ ten nie wydał decyzji z powodu opieszałości w załatwieniu sprawy, czy wobec uznania, że występują przesłanki negatywne dla załatwienia sprawy.

Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt (decyzja, postanowienie, inny akt) nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności, czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu (T. Woś, H. Knysiak- Molczyk, M. Romańska, "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Warszawa 2005, s. 86).

Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy należy w pierwszej kolejności wskazać, że na ocenę zarzutu bezczynności wpłynąć musi fakt udzielenia przez Wójta Gminy K. odpowiedzi na wniosek skarżącego z dnia 7 marca 2011 r.

Pismem z dnia 23 marca 2011 r. udzielono bowiem odpowiedzi na zapytanie skarżącego. Poinformowano, że Gmina K. podpisała umowę na realizację projektu "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie K. dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Okres jego realizacji to lata 2010 - 2013. W chwili obecnej zatem projekt jest w trakcie realizacji. Do chwili obecnej wydatkowano na niego kwotę 101 088 zł, w tym dofinansowanie: 85 924,80 zł oraz środki własne: 15 163,20 zł. Na rok 2011 Gmina zaplanowała wydatki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem w kwocie 5 271 285,33 zł, w tym dofinansowanie: 4 398 300,56 zł oraz środki własne 872 984,77 zł. Odpowiedziano wnioskodawcy również, że informacje o realizacji projektu zawarte są na stronie internetowej Gminy.

Zatem wbrew stanowisku skarżącego, Wójt Gminy K. udzielił mu odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 r.

Bezzasadne jest stwierdzenie skarżącego, że strona internetowa Urzędu nie zawiera informacji, o których istnieniu zapewniono go w piśmie Wójta z dnia [...] marca 2011 r.

Zdaniem Sądu w sytuacji, gdy projekt "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie K. dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" jest w trakcie realizacji, a jej okres przewidziano na lata 2010 - 2013, informacje udzielone w piśmie z dnia 23 marca 2011 r., jak również istniejące na stronie internetowej, są usprawiedliwione i całościowe, biorąc pod uwagę niski stopień zaawansowania realizacji projektu. Trudno wymagać, aby nie wiedząc, ile osób skorzysta z projektu, Gmina mogła nawet przewidywać, jaki rodzaj dostępu do Internetu zostanie zaproponowany. O tym, czy dostęp ten będzie przewodowy czy bezprzewodowy decydują przecież warunki techniczne konkretnego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje osoba, będąca beneficjentem projektu. Trudno też spodziewać się, że w takiej sytuacji informacje na stronie internetowej będą pełniejsze, niż były w dacie sprawdzenia zawartości strony przez skarżącego.

W konsekwencji w dacie składania skargi Wójt Gminy K. – zdaniem Sądu – nie pozostawał w bezczynności w zakresie udostępnienia skarżącemu informacji o projekcie. Bez wątpienia bowiem w dacie składania wniosku z dnia 7 marca 2011 r. oraz skargi do tutejszego Sądu - organ nie miał i nie mógł mieć wszystkich informacji, objętych wnioskiem skarżącego.

W tej sytuacji należało oddalić skargę na zasadzie art. 151 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt