drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Własność przemysłowa Umorzenie postępowania, Urząd Patentowy RP, Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, II GSK 1347/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 1347/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-01-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-11-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Edward Kierejczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 2178/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-28
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193, art. 209, art. 211 i art. 232 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Edward Kierejczyk po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku E. Sp. z o.o. w W. o cofnięcie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 lipca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 2178/09 w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) zwrócić E. Sp. z o.o. w W. wpis sądowy w wysokości 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 grudnia 2010 r. pełnomocnik działający w imieniu E. Sp. z o.o. w W. cofnął jej skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 lipca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2178/09 informując, że skarżąca i uczestnik postępowania – P. zrzekają się kosztów postępowania.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji.

Zawarte w piśmie oświadczenie o zrzeczeniu się kosztów postępowania nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia zawartego w punkcie drugim sentencji. Stosownie do art. 209 p.p.s.a. wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 tej ustawy. Postanowienie o umorzeniu postępowania wydane na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a. nie należy do katalogu rozstrzygnięć wymienionych w art. 209 p.p.s.a. Jeśli zaś chodzi o zwrot stronie opłaty sądowej, jaką jest wpis od skargi kasacyjnej (art. 211 p.p.s.a.), to Sąd dokonał tego z urzędu, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt