drukuj    zapisz    Powrót do listy

6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 142/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 142/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2020-08-26  
Data wpływu
2020-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Małgorzata Anna Dziemianowicz /przewodniczący/
Paweł Janusz Lewkowicz /sprawozdawca/
Marcin Kojło
Symbol z opisem
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I GSK 1820/20 - Wyrok NSA z 2021-02-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 155 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, Sędziowie asesor sądowy WSA Marcin Kojło, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant referent stażysta Renata Kryńska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi S. W. E. i R. P. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu części dotacji niewykorzystanej w terminie p o s t a n a w i a poinformować Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. o istotnym naruszeniu prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi S. W. E. i R. P. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...].12.2019 r. nr [...]w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu części dotacji uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej powoływana jako k.p.a.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie zaś z art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, postępowanie odwoławcze prowadzone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w B. toczyło się ponad 5 lat - zostało ono wszczęte w dniu [...] maja 2014 r..(data wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji), zaś zaskarżona do Sądu decyzja wydana została w dniu [...].12.2020. Co jest zastanawiające organ w okresie tym wydał w dniu [...] sierpnia 2016 roku postanowienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wyznaczył stronie 7-dniowy termin oraz wyjaśnił, że zwłoka (ponad dwuletnia) wynikała ze skomplikowanego charakteru sprawy i zmian w ustawie o systemie oświaty. Z akt sprawy nie wynika jednak, aby organ dokonał jakichkolwiek czynności w tym okresie. Co istotne także w okresie od wydanego postanowienia z [...] sierpnia 2016 r. do wydania decyzji z dnia [...] grudnia 2019 r. organ również nie wykonał żadnych czynności. (W związku istotnym naruszeniem procedury administracyjnej, Sąd postanowił skierować sygnalizację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Wskazując na powyższe uchybienie Sąd oczekuje w terminie 30 dni informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a., organ który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić Sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt