drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Uchylono decyzję I i II instancji, II SA/Wa 1262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1262/19 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2020-01-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-06-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Konrad Łukaszewicz
Piotr Borowiecki
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 138 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Maciejuk (spr.), Sędzia WSA Konrad Łukaszewicz, Sędzia WSA Piotr Borowiecki, Protokolant specjalista Marcin Kwiatkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy R. z dnia [...] września 2017 r. nr [...]

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2017 r. nr [...] o odmowie udostępnienia M. K. informacji publicznej odnośnie zużycia wody w gminie [...] w poszczególnych wsiach i dokonania porównania poboru dokonanego przez największych odbiorów prowadzących działalność gospodarczą w zestawieniu ze średnim zużyciem wody przez gospodarstwa domowe.

W uzasadnieniu SKO wskazało, że M. K. w dniu [...].08.2017 r. (data wpływu wniosku do Urzędu [...].08.2017 r.) wniósł o udostępnienie informacji publicznej - w przedmiocie dotyczącym: 1) ilości wody wtłaczanej do sieci z poszczególnych studni w 2016 r., 2) poboru wody przez poszczególne wsie w 2016 r., 3) zużycia wody w gminie [...] w poszczególnych wsiach, prosząc o dokonanie porównania poboru wody przez największych odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w zestawieniu ze średnim zużyciem wody przez gospodarstwo domowe.

SKO wskazało, że Wójt Gminy [...] pismem z dnia [...].08.2017 r. przekazał wnioskodawcy dane dotyczące ilości wody podawanej do sieci z poszczególnych studni w 2016 roku realizując wniosek opisany w punkcie 1 powyżej zgodnie z żądaniem, a odnosząc się do wniosku w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej poinformował wnioskodawcę, że ta część żądania nie może być spełniona, ponieważ dotyczy informacji, których organ nie posiada, bowiem nie ma zlokalizowanych studni wodomierzowych na sieciach wodociągowych na początku każdej wsi. W zakresie wniosku o udostępnienie informacji opisanych w pkt 3 powyżej organ pismem z dnia [...].08.2017r. powiadomił wnioskodawcę, że w tym przypadku chodzi o informacje o charakterze przetworzonym z uwagi na to, że Urząd nie dysponuje gotowym wykazem zużycia wody w poszczególnych wsiach w gminie [...], jak też porównaniem poboru dokonanego przez największych odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w zestawieniu ze średnim zużyciem wody przez gospodarstwo domowe oraz poboru wody przez całą wieś w poszczególnych wsiach w roku 2016, podkreślając jednocześnie, że wnioskodawca nie określił we wniosku, co rozumie przez pojęcia: "najwięksi odbiorcy" i "gospodarstwo domowe". Wójt ustalił, że dla potrzeb udostępnienia żądanej informacji wymagane jest wyszukanie, weryfikacja i ich skompletowanie, w tym wyłączenie z wyliczeń i porównań określonej liczby przyłączy całkowicie nie wykorzystywanych przez odbiorców, dokonanie porównania danych, a w związku z tym podjęcia dodatkowych czynności wywołujących konieczność zaangażowania w przygotowanie określonych środków osobowych, narzędzi i czasu. Organ dostrzegł też niemożność stworzenia precyzyjnej informacji wobec niedookreślonych ww. pojęć wskazanych we wniosku. SKO wskazało, że Wójt poinformował wnioskodawcę o treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczącej warunków uzyskania informacji przetworzonej oraz o treści art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczącej kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej, a także wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez wykazanie istnienia szczególnego istotnego interesu publicznego udostępnienia informacji w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioskodawca otrzymał wezwanie zawarte w piśmie z dnia [...].08.2017 r. w dniu [...].09.2017 r. Organ podał, że wnioskodawca w dniu [...].09.2017 r. wystosował pismo, w którym w ogóle nie uzasadnił, w czym upatruje szczególnie istotny interes publiczny udostępnienia informacji oraz nie dookreślił, co rozumie przez pojęcia "gospodarstwo domowe" oraz "największych odbiorców prowadzących działalność gospodarczą", sugerując, żeby organ odniósł się do definicji prawnych, nie wskazując jednakowoż,

o jakie definicje mu chodzi. Wnioskodawca wskazał, że nie chodziło mu o informacje przetworzone.

SKO wskazało, jak rozumie pojęcie informacji publicznej, a także informacji przetworzonej. Podało m.in., że informacja przetworzona to taka, która uległa istotnej zmianie w stosunku do informacji pierwotnej, a przetworzenie informacji należy wiązać z czynnościami zmierzającymi do wytworzenia informacji o nowej treści. Przetworzenie, wiąże się zatem z pojawieniem się informacji o nowej treści, jako skutek podjętych działań polegających na konieczności dokonania analiz, zestawień, obliczeń, a więc zaangażowania intelektualnego, skutkiem czego pojawia się nowy dokument. Tym samym, wyłącznie czynności organu polegające na wyszukaniu dokumentu oraz analizie jego treści nie może być rozumiane jako przetworzenie informacji, ale jako jej przekształcenie. Jednakże sporządzenie zestawienia danych, będące skutkiem analizy dokumentów należy uznać za informację przetworzoną. W ocenie SKO nie ulega wątpliwości, iż w powyższej sprawie mamy do czynienia z informacją przetworzoną, na dzień złożenia wniosku organ nie dysponuje tą informacją, zaś jej udostępnienie wymaga sporządzenia odpowiedniego zestawienia, zgodnie z żądaniem strony skarżącej. Dla udostępnienia wnioskodawcy żądanej przez nią informacji publicznej niezbędne jest wyszukanie danych - zużycia wody dla poszczególnych wsi w gminie [...], wyliczenie średniego zużycia przez gospodarstwo domowe oraz zestawienie z poboru dokonanego przez odbiorców prowadzących działalność gospodarczą (wnioskodawca nie doprecyzował) co rozumie pod pojęciem największych odbiorców prowadzących działalność gospodarczą), co wymaga podjęcia dodatkowych czynności wywołujących konieczność zaangażowania w przygotowanie określonych środków osobowych, narzędzi i czasu. Działania te należy niewątpliwie wiązać z przetworzeniem informacji pierwotnej, a zatem, wbrew stwierdzeniom wnioskodawcy, żądanie dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej albowiem w efekcie prowadzonych działań powstaje nowa informacja. Nie ulega zatem wątpliwości,

iż wniosek dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej.

SKO wskazało, że w odniesieniu do informacji przetworzonej ustawodawca wprowadził szczególną przesłankę jej udostępnienia. Przed udostępnieniem informacji podmiot zobowiązany powinien sprawdzić, czy udostępnienie informacji w zakresie określonym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ocena szczególnej istotności dla interesu publicznego należy do podmiotu dysponującego informacją i to on musi wykazać brak istnienia tej przesłanki ustawowej decyzji odmownej. Poprzez użycie słów szczególnie istotne ustawodawca wprowadził kwalifikowaną formę interesu publicznego. Nie wystarczy, aby udzielenie informacji było istotne z punktu widzenia interesu publicznego, musi być one szczególnie istotne.

SKO wskazało, że wnioskodawca wystąpił o udostępnienie informacji publicznej, jednakże, pomimo wezwania przez organ I instancji, nie wskazał istnienia przesłanek szczególnie istotnych dla interesu publicznego. Organ podał, że na etapie postępowania odwoławczego strona również nie wskazała tych przesłanek, uznając żądanie, iż informacja publiczna, o którą wnosi jest informacją prostą, nie zaś przetworzoną. SKO podało, że rozpoznając ponownie przedmiotową sprawę nie dopatrzyło się istnienia ważnego interesu publicznego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustaw) o dostępie do informacji publicznej, uzasadniającego udzielenie skarżącemu informacji o żądanej treści. Odnosząc się do zarzutów odwołania co do charakteru żądanej informacji, jak również wykazania po stronie wnioskodawcy istnienia szczególnie ważnego interesu publicznego, uzasadniającego jej uzyskanie, SKO podało, że zawarło swoje stanowisko w uzasadnieniu niniejszej decyzji i nie podzieliło argumentacji strony.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] stała się przedmiotem skargi M. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący kwestionując decyzję zwrócił się o jednoczesne zobowiązanie Wójta Gminy [...] do udostępnienia żądanych informacji.

W uzasadnieniu skargi wskazał m.in., że w roku 2017, kiedy sprawa miała miejsce, pełnił funkcję Radnego i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w Radzie Gminy [...]. Podczas pełnienia tych funkcji, w moich kompetencjach było sprawowanie funkcji kontrolnych nad działaniami organów Gminy. Podał, że w czasie, w którym zdecydował się na zwrócenie uwagi na kwestie problemów gospodarki wodnej gminy dostawał liczne informacje podczas posiedzeń Rady Gminy dotyczących budżetu. Okazywało się, że w Gminie występują istotne ubytki w rozliczeniach zużycia wody. Według danych dostępnych w 2016 r. dochodziło do strat wody w wysokości od 20 % do 40 % (poprzez porównanie produkcji wody na m3 i sprzedaży wody w m3). W konsekwencji tych niewytłumaczonych ubytków wody, powstałe w związku z tym dodatkowe koszty były nakładane na mieszkańców poprzez podniesienie stawek za pobór wody. Podał, że dlatego zwrócił się z wnioskiem o informacje publiczną, który miał na celu wskazanie dokładnych danych umożliwiających wyjaśnienie zużycia ilości wody wtłaczanej do sieci oraz zużycia wody w poszczególnych wsiach gminy [...]. Takie zestawienie umożliwiłoby na opracowanie nowego planu opłat. A w szczególności zróżnicowania opłat ponoszonych przez odbiorców socjalno-bytowych a odbiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Skarżący podał, że zestawienie, o które wnioskował umożliwiłoby Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług ustalenie wysokości opłat za wodę. Brak tych informacji uniemożliwiły prawidłowe naliczenie stawek opłat. W świetle powyższego trudno jest zaakceptować uzasadnienie Wójta Gminy oraz

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż tego rodzaju informacje nie zostały uzasadnione interesem publicznym czy też nie stanowiły kwestii publicznej.

Skarżący wskazał jednocześnie, że będąc Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług jego obowiązkiem było opracowanie planu finansowania wody, w szczególności ustalenie stawek opłat za wodę. W celu opracowania takiego planu, w szczególności rozbicia stawek na cele socjalno-bytowe oraz działalność gospodarczą niezbędne było uzyskanie stosownych informacji od Wójta Gminy [...].

Skarżący wskazał też m.in., że zgodnie z dostępnymi mu informacjami, Gmina dysponuje fakturami opłat za zużycie wody w poszczególnych gospodarstwach każdej ze wsi, na podstawie odczytu liczników dokonywanego przez pracownika Gminy.

W związku z tym trudno uznać iż zsumowanie posiadanych informacji stanowi przetwarzanie danych w rozumieniu danych o dostępie do informacji publicznej. Skarżący podniósł również, że w przeszłości Gmina przygotowywała zestaw zużycia wody przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w poszczególnych wsiach gminy [...]. Podał, że do wniosku o informację publiczną, jako przykład załączył wykazy opracowane przez Wójta Gminy za rok 2013. Wskazał, że nie jest zrozumiałe dlaczego takie dane nie zostały przedstawione przez Wójta Gminy, prowadzonej przez niego Komisji. W sytuacji, w której takich informacji nie otrzymał, miał obowiązek wystąpienia o stosowne informacje do organu gminy. Skarżący wskazał, że jego wniosek był wystarczająco precyzyjny, zawierał nawet przykładowe zestawienie wnioskowanych informacji przez Wójta Gminy w poprzednich latach.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] w odpowiedzi na skargę wskazało, że podtrzymuje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie [...] wniosło o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sadowoadministracyjnym w charakterze uczestnika. Stowarzyszenie wskazało, że podziela argumentację skargi. Wniosło o uchylenie decyzji. Podniosło, że organ bezpodstawnie zakwalifikował żądaną informację jako informację publiczną przetworzoną, gdyby zaś uznać, że informacja jest informacją przetworzoną (z czym Stowarzyszenie się nie zgadza), to spełniona została przesłanka szczególnej istotności dla interesu społecznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 r. dopuścił Stowarzyszenie [...] z siedzibą

w [...] do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlegała uwzględnieniu.

W sprawie jest bezsporne, że żądana przez skarżącego informacja, której udostępnienia decyzją organ odmówił, stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330), zwanej dalej u.d.i.p. Kwestia zużycia wody w gminie a w konsekwencji rozliczeń finansowych z tego tytułu bezspornie dotyczy sprawy publicznej.

Sąd za trafne uznał stwierdzenie organu, że żądanie udostępnienia informacji publicznej w postaci zużycia wody w gminie [...] w poszczególnych wsiach i dokonania porównania poboru dokonanego przez największych odbiorów prowadzących działalność gospodarczą w zestawieniu ze średnim zużyciem wody przez gospodarstwa domowe, stanowi informację publiczną przetworzoną.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pojęcie informacji publicznej przetworzonej jest pojęciem nieostrym i nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że informacja publiczna przetworzona to m.in. taka informacja, która w chwili złożenia wniosku w zasadzie nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem, a niezbędnym podstawowym warunkiem jej wytworzenia jest przeprowadzenie przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste (v. wyrok NSA z dnia 30 września 2015 r., I OSK 1746/14); jest wynikiem ponadstandardowego nakładu pracy podmiotu zobowiązanego wymagającej użycia dodatkowych sił i środków oraz zaangażowania intelektualnego w stosunku do posiadanych przez niego danych i wyodrębniana w związku z żądaniem wnioskodawcy oraz na podstawie kryteriów przez niego wskazanych; jest to zatem informacja przygotowywana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów (v. wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 89/13, LEX nr 1368968; wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt I OSK 1347/05, LEX nr 281369) na podstawie pierwotnego zasobu danych (wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I OSK 2149/12; wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 89/13; wyrok NSA z dnia 3 października 2014 r. sygn. akt I OSK 747/14), której przygotowanie jest zdeterminowane szerokim zakresem (przedmiotowym, podmiotowym, czasowym) wniosku, wymagającym zgromadzenia i przekształcenia (zanonimizowania i usunięcia danych objętych tajemnicą prawnie chronioną) znacznej ilości dokumentów – "informacja przetworzona w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej to nie tylko taka, która powstaje w wyniku poddania posiadanych informacji analizie albo syntezie i wytworzenia w taki właśnie sposób nowej jakościowo informacji (...); w pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku, wymagający zgromadzenia i przekształcenia (zanonimizowania i usunięcia danych objętych tajemnicą prawnie chronioną) wielu dokumentów, może wymagać takich działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania podmiotu zobowiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo że składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem o udostępnienie informacji publicznej (v. wyroki NSA z dnia 2 października 2014 r. sygn. akt I OSK 140/14; z dnia 21 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1477/12, LEX nr 1264566; z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt I OSK 792/11, LEX nr 1094536; z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt I OSK 426/11, LEX nr 1135982; z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt I OSK 1347/05, LEX nr 281369).

Zatem, jeżeli utworzenie zbioru (zestawienia) informacji prostych wymaga analizowania całego zasobu posiadanych dokumentów, w celu wybrania czy wytworzenia tych, których oczekuje wnioskodawca, to wówczas mogą zachodzić podstawy do zakwalifikowania żądanej informacji jako przetworzonej (v. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OSK 202/12, wyrok NSA z dnia 26 marca 2018 r. sygn. akt I OSK 2349/17 orzeczenia.nsa.gov.pl).

Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, albowiem Wójt Gminy [...] wskazał, że ustalenie żądanych informacji wymaga wyszukania właściwych danych, ich weryfikacji, zestawienia, przeliczenia i skompletowania z czym wiąże się potrzeba dodatkowych czynności wywołujących konieczność zaangażowania w przygotowanie opracowania określonych środków osobowych, narzędzi, czasu. Podał też, że wiązać się to może m.in. z dodatkowymi wydatkami i kwestią trudności w realizacji codziennych obowiązków niektórych pracowników Urzędu. Z powyższego wynikało zatem, że organ nie dysponuje żądaną informacją w takiej postaci jak żądana we wniosku.

Skoro wnioskodawca zażądał informacji, która nie istniała w kształcie objętym wnioskiem w chwili jego złożenia, to zasadnie informacja ta zakwalifikowana została jako informacja przetworzona.

Skarżący dopiero w skardze podaje, że organ mógł udostępnić wykaz zużytych metrów sześciennych na podstawie faktur z każdego gospodarstwa indywidualnego oraz odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Zauważyć jednakże należy, że jest to zupełnie inne żądanie od tego, którego dotyczy zaskarżona decyzja. Podniesiona w tym zakresie kwestia nie ma zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Podmiot zobowiązany prawidłowo wezwał w niniejszej sprawie wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego, o czym jest mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Informacja publiczna przetworzona podlega bowiem udostępnieniu w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wprawdzie w odpowiedzi na wezwanie wnioskodawca w istocie

nie wskazał na przesłankę szczególnej istotności dla interesu publicznego, a podnosił tylko że żądana informacja jest informacją prostą, to jednak zauważyć należy,

że wniosek o udostępnienie żądanej informacji zawierał uzasadnienie i wskazanie przyczyn, z powodu których wnioskodawca żąda tych informacji.

Wójt Gminy [...] odmówił udostępnienia żądanej informacji publicznej przetworzonej wskazując, że wnioskodawca "odpowiadając na wezwanie" nie wykazał szczególnej istotności dla interesu publicznego tej informacji. Takie też stanowisko

w swojej decyzji zajęło SKO w [...].

Zauważyć jednakże należy, że Wójt Gminy nie dokonał w decyzji oceny, czy po stronie wnioskodawcy, który wprost wskazywał we wniosku, że jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, istnieje szczególnie istotny interes publiczny w sporządzeniu i udostępnieniu informacji przetworzonej. Także SKO w [...] nie dokonało oceny, czy w sprawie tej można mówić o istnieniu szczególnej istotności informacji dla interesu publicznego. Podmiot zobowiązany,

a następnie organ odwoławczy nie jest zwolniony od dokonania samodzielnej oceny,

co do tego, czy taki szczególnie uzasadniony interes publiczny w tym przypadku występuje. Samo stwierdzenie przez SKO, że "skład orzekający nie dopatrzył się istnienia ważnego interesu publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej" nie stanowi o dokonaniu przez organ odwoławczy pełnej

i należytej oceny we wskazanym zakresie. Nadto, odwołujący się wprost wskazywał w odwołaniu, że wniosek złożył jako Przewodniczący Gminnej Komisji i nie realizował swojego interesu prywatnego, ale interes ogółu – mieszkańców zainteresowanych problemem zaopatrzenia w wodę i poziomem jej zużycia. Podnosił nadto, że obywatele mają prawo do poznania mechanizmów podejmowania decyzji, które się do nich odnoszą.

Pojęcie interesu publicznego jest pojęciem szerokim i nieostrym. Niewątpliwie jednak obejmuje ono interes ogółu (określonej wspólnoty), nie zaś interes indywidualny (v. wyrok NSA z dnia 3 lutego 2017 r. sygn. akt I OSK 1068/15, orzeczenia.nsa.gov.pl). Każde działanie w interesie ogółu jako określonej wspólnoty publicznoprawnej jest działaniem w interesie publicznym, zatem działanie "szczególnie istotne" musi charakteryzować się dodatkową kwalifikacją z punktu widzenia interesu ogółu. Wyjątkowość tej kwalifikacji przejawia się w tym, że dla udostępnienia informacji publicznej przetworzonej nie tylko nie jest wystarczające stwierdzenie, że udostępnienie to uzasadnione jest interesem publicznym, a nawet że jest ono dla tego interesu istotne, lecz konieczne jest stwierdzenie, że udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (v. wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014 r. sygn. akt I OSK 2721/13).

Interes publiczny odnosi się w swej istocie do spraw związanych

z funkcjonowaniem Państwa oraz innych instytucji publicznych jako prawnej całości.

W art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. chodzi m.in. o to, czy uzyskanie danej informacji przetworzonej może mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w konkretnej dziedzinie życia społecznego i wpływać na usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego społeczności (I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. 2016 r., str. 81).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. sygn. akt I OSK 1068/16 wskazał, że zasadniczo obowiązek realizowania interesu publicznego charakteryzuje kompetencje szeroko rozumianych organów państwa. Z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. wynika jednak, że kategoria "szczególnej istotności" dla interesu publicznego kształtuje prawo indywidualnego podmiotu stojącego na zewnątrz wobec podmiotu zobowiązanego do udzielania informacji publicznej. Należy w konsekwencji przyjąć,

że zasadniczo prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który nie jest dostępny dla każdego posiadacza informacji publicznej. Pogląd ten w pełni podziela Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę.

W sprawie niniejszej wnioskodawca wykazał istnienie szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego pozyskanie żądanych informacji. Żądana informacja stwarzała konkretną możliwość wykorzystania jej dla właściwego funkcjonowania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w Radzie Gminy [...], w tym opracowania planu finansowania wody, w szczególności ustalenia stawek opłat za wodę. Zważywszy, że wnioskodawca, jak podał w skardze, zwrócił uwagę na "niewytłumaczalne" ubytki wody i powstałe w związku z tym dodatkowe koszty nakładane na mieszkańców przez podniesienie stawek za pobór wody, to bezsprzecznie w sprawie tej istniał szczególnie istotny interes publiczny w uzyskaniu żądanych informacji. Wnioskodawca miał realną możliwość wykorzystania żądanych informacji dla dobra ogółu. Tym samym odmowa udostępnienia żądanej informacji publicznej przetworzonej nie była uprawniona.

Z tego względu, zarówno zaskarżona decyzja, jak i decyzja Wójta Gminy [...], jako wydane z naruszeniem prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., podlegały uchyleniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] naruszyło nadto art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., albowiem niezasadnie utrzymało w mocy decyzję naruszającą art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325), orzekł jak w wyroku.Powered by SoftProdukt