drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Dostęp do informacji publicznej, Minister Edukacji i Nauki, Oddalono skargę, II SAB/Wa 660/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 660/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2022-01-04 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2021-10-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk
Joanna Kube /przewodniczący/
Karolina Kisielewicz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Minister Edukacji i Nauki
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2020 poz 2176 art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube, Sędzia WSA Iwona Maciejuk, Sędzia WSA Karolina Kisielewicz (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 4 stycznia 2022 r. sprawy ze skargi P. T. na bezczynność Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie

P. T. w dniu [...] września 2021 r. zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki o udostępnienie, na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) informacji: 1) ile osób (kont) zostało sumarycznie zablokowanych na profilu MEiN na Facebooku?, 2) ile komentarzy zostało sumarycznie usuniętych na profilu MEiN na Facebooku pod postem dotyczącym spotkania Ministra z Przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży RP, 3) kto ma dostęp do konta MEiN na Facebooku w roli: administratora, moderatora, analityka lub innych (wnioskodawca wniósł o wykaz z uwzględnieniem imienia i nazwiska, linku do profilu na Facebooku danej osoby oraz tzw. roli na stronie).

Minister Edukacji i Nauki w piśmie z 15 września 2021 r. poinformował wnioskodawcę, że nie prowadzi statystyk zablokowanych kont na Facebooku oraz że redagowaniem i zamieszczaniem treści w mediach społecznościowych zajmują się pracownicy Biura Ministra w MEiN. Organ dodał, że regulamin korzystania z portali społecznościowych, który zakładający konto musi zaakceptować, przewidują możliwość zablokowania zarówno konta jak i usunięcia konkretnego wpisu, którego treść narusza zasady określone w regulaminie.

P. T. w dniu 20 września 2021 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Edukacji i Nauki w rozpoznaniu jego wniosku z [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej i wniósł o zobowiązanie organu do udostępnienia informacji objętych jego wnioskiem, stwierdzenie, że Minister Edukacji i Nauki dopuścił się bezczynności oraz że byłą ona rażąca, a ponadto o zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżący podniósł, że odpowiedź Ministra ma się nijak do treści pytań postawionych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej. P. T. dodał, że informacja o liczbie zablokowanych kont na Facebooku jest dostępna bezpośrednio z panelu administracyjnego danej strony. Zdaniem skarżącego, organ celowo ukrywa niewygodne informacje, co prowadzi do wniosku, że jego bezczynność w tej sprawie jest rażąca.

Minister Edukacji i Nauki w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Organ podał, że informacja dotycząca liczby zablokowanych kont na profilu lub liczby usuniętych komentarzy pod postem nie jest informacją o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to informacja wewnętrzna, a więc taka, która służy wymianie informacji, ale nie przesądza o kierunku działania organu i nie jest wyrazem stanowiska organu w określonej sprawie.

Minister dodał, że w Ministerstwie nie ma wyznaczonych osób do stałej obsługi konta w profilu społecznościowym. Konto obsługują pracownicy organu w trybie doraźnych i zmiennych dyżurów i nie są im przypisane żadne konkretne role (funkcje).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona.

Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej ma miejsce wówczas, gdy żądanie wniosku dotyczy informacji publicznej, a podmiot zobowiązany do udostępnienia tej informacji publicznej, w ustawowym 14 - dniowym terminie nie udostępnił informacji publicznej będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 i art. 13 ust. 1 u.d.i.p.), nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.), nie powiadomił wnioskodawcy o niemożliwości udzielenia informacji publicznej w wyznaczonym terminie i o przyczynach opóźnienia i nowym terminie wydania informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku w tej sprawie (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.), nie poinformował o przeszkodach technicznych w udzieleniu informacji w żądanej formie (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.), ewentualnie, że danej informacji nie posiada, bądź że istnieje odrębny tryb dostępu do tej informacji (art. 1 ust. 2 ustawy u.d.i.p.). Należy dodać, że Sąd bada bezczynność na dzień wniesienia skargi, co oznacza, że wydanie aktu (dokonanie czynności) przez organ (odpowiednio podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej) po wniesieniu skargi, nie czyni postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie bezprzedmiotowym.

W rozpatrywanej sprawie Minister Edukacji i Nauki nie kwestionował, że jako organ władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.) jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do oceny, czy informacje, których udostępnienia domaga się skarżący stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w konsekwencji czy Ministrowi Edukacji i Nauki można przypisać zarzut bezczynności w ich udostępnieniu.

Prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i obejmuje prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a ponadto o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Zatem prawo do informacji publicznej to prawo do informacji o działalności podmiotów wskazanych w Konstytucji RP, tj. o takiej aktywności tych podmiotów, która ukierunkowana jest na wypełnianie określonych zadań publicznych i realizowanie określonych interesów i celów publicznych (por. np. wyrok NSA z 25 stycznia 2019 r. sygn. akt I OSK 1932/18, LEX nr 2616330).

Sprawą publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy jest każda informacja o działalności publicznej, podmiotów wykonujących zadania publiczne. Z przepisu art. 6 ustawy wynika, że udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o majątku, którym dysponują (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f u.d.i.p.), zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.), majątku publicznym (art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.). Nie każdy jednak dokument wytworzony przez podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej staje się informacją publiczną. Dokumenty, które mają charakter roboczy, koncepcyjny nie podlegają udostępnieniu w trybie u.d.i.p.

W ocenie Sądu informacje objęte wnioskiem skarżącego z 5 września 2020 r. nie stanowią informacji publicznych. Informacje których domaga się skarżący, o liczbie zablokowanych kont oraz usuniętych komentarzy na profilu MEiN w portalu społecznościowym nie dotyczą, nie służą realizacji jakiegoś zadania publicznego, nie przesądzają o kierunkach działania organu i dlatego nie podlegają udostępnieniu w trybie u.d.i.p. Z tego samego powodu żądanie udostępnienia informacji o osobach mających dostęp do konta społecznościowego także nie jest żądaniem udostępnienia informacji publicznej.

Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że skarga P. T. na bezczynność Ministra Edukacji i Nauki w rozpoznaniu jego wniosku z [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej nie zasługuje na uwzględnienie i dlatego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt