drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, odrzucono skargę, III SA/Kr 72/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-10-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 72/21 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2021-10-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-01-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Janusz Kasprzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 października 2021 r. sprawy ze skargi Spółki – [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji z dnia 13 listopada 2020 r., znak: [...], w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia i zgłoszenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Spółka – [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. - zwana dalej "skarżącą Spółką" - złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 listopada 2020 r., znak: [...], w przedmiocie kary pieniężnej

za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia i zgłoszenia.

Pismem z dnia z dnia 3 sierpnia 2021 r. (k. 43 akt sądowych) wezwano skarżącą Spółkę do uiszczenia wpisu od skargi, w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ww. wezwanie doręczono skarżącej Spółce w dniu 9 sierpnia 2021 r. (k. 48 akt sądowych). Do chwili obecnej nie uiszczono wpisu od skargi, co potwierdza informacja z Kasy WSA w Krakowie z dnia 14 września 2021 r.(k. 57 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej w skrócie P.p.s.a.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca Spółka została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu. Wezwanie zostało skierowane na adres, jaki dysponował Sąd, podany w skardze

i zawierało pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku.

Wobec powyższego, skoro skarżąca Spółka została skutecznie wezwana

i w wyznaczonym jej terminie, nie uzupełniła jej braku fiskalnego, co potwierdza informacja z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia

14 września 2021 r. (k. 57 akt sądowych), to skarga podlegała na podstawie

art. 220 § 3 P.p.s.a. odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie,

na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt