drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II FZ 416/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 416/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Edyta Anyżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-03
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1, art. 87 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Edyta Anyżewska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia C.-P. sp. z o.o. z siedzibą w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 330/08 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi C.-P. sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 2 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 330/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił "C.-P." sp. z o.o. w L. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia, zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2008 r. - doręczonym stronie w dniu 29 kwietnia 2008 r. - spółka została wezwana do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi, pod rygorem jej odrzucenia. Termin do opłacenia wpisu upłynął z dniem 6 maja 2008 r.

Pismem z dnia 9 maja 2008 r. spółka wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że sprawę, której dotyczy skarga, prowadziła wiceprezes spółki A. D., która w dniu 26 marca 2008 r. trafiła nagle do szpitala z powodu silnych bólów porodowych, nie mając możliwości przekazania sprawy innemu pracownikowi. Pani D. przebywała w szpitalu w okresie 26 - 30 marca 2008 r. (w załączeniu przedłożono zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt). Natomiast pracownik, który przejął sprawę, uznał przez pomyłkę, że uiszczając wpis w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 335/08 dokonuje opłaty we wszystkich sprawach.

Odmawiając przywrócenia terminu Sąd wojewódzki podkreślił, iż o braku winy strony w uchybieniu terminu nie świadczy nagła hospitalizacja osoby odpowiedzialnej w spółce za prowadzenie przedmiotowej sprawy w szczególności z tego powodu, iż osoba ta przebywała w szpitalu w marcu 2008 r., zaś wezwanie do opłacenia wpisu zostało doręczone stronie w dniu 29 kwietnia 2008 r. Sąd nie dostrzegł tym samym związku między hospitalizacją tej osoby, a uchybieniem terminu do uiszczenia wpisu. O braku winy nie świadczy także fakt omyłkowego uznania przez pracownika spółki, że opłata wpisu od skargi w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 335/08 obejmuje opłatę w niniejszej sprawie. Okoliczność tę należy traktować w kategorii niedbalstwa strony w dokonywaniu czynności procesowych.

W zażaleniu na powyższe postanowienie spółka zażądała jego uchylenia, wskazując, że wprawdzie faktycznie osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotowej sprawy w spółce była hospitalizowana w marcu 2008 r., a nie w dniu otrzymania wezwania do zapłaty wpisu, jednakże pobyt w szpitalu spowodowany był porodem, a późniejsza opieka nad dzieckiem wykluczała powrót do pracy. A. D. nie była więc w stanie dopełnić obowiązku przekazania sprawy innemu pracownikowi ("bóle porodowe zjawiły się nagle i wiązały się z nagłą koniecznością pilnego wyjazdu do szpitala"). Zdaniem strony, Sąd wojewódzki nie wziął pod uwagę wszystkich argumentów podniesionych we wniosku o przywrócenie terminu. W sytuacji przedstawionej bowiem we wniosku, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności nie można było usunąć przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie terminu. W tym stanie rzeczy przyjęcie założenia o zawinionym charakterze uchybienia terminowi narusza art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej P.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpoznając niniejsze zażalenie nie sposób pominąć tego, że Sąd odwoławczy oceniał już argumentację strony w zakresie wskazywanych przez nią okoliczności, mających uzasadniać brak winy w uchybieniu terminowi do opłacenia należnego wpisu od skargi. Należy bowiem zauważyć, że strona uchybiła terminowi do uiszczenia wymaganej opłaty sądowej w szeregu analogicznych spraw, przy czym w każdej z nich powoływała na uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu tożsame okoliczności faktyczne. W sprawach o sygn. akt II FZ 377-379/08 oraz II FZ 403/08, Naczelny Sąd Administracyjny (postanowieniami z dnia 10 września 2008 r.) oddalił zażalenia spółki na stosowne postanowienia Sądu wojewódzkiego, odmawiające stronie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi, uznając zarzuty i wywody zażaleń - analogiczne do tych przytoczonych w części sprawozdawczej niniejszego orzeczenia - za niezasadne.

Sąd kasacyjny w obecnym składzie w pełni podziela stanowisko zawarte w przywołanych orzeczeniach, zauważając w związku z tym, że argumentacja na jego poparcie przytoczona przesądza również o niezasadności obecnie rozpoznawanego zażalenia.

Tytułem przypomnienia należy zatem zauważyć, że Sąd odwoławczy - odnosząc się do stanowiska strony w powołanych wyżej sprawach - wyjaśnił w szczególności, iż "hospitalizacja wiceprezes spółki, poród i w konsekwencji opieka nad dzieckiem nie stanowiły zdarzeń nagłych i niespodziewanych. Spółka - jako profesjonalny uczestnik obrotu prawnego - mogła bowiem wcześniej (w ciągu kilku poprzedzających miesięcy lub najpóźniej w marcu 2008 r.) przygotować się do dłuższej nieobecności wiceprezes i zaplanować zastępstwo. Ponadto trudno uznać, że poród był nagły, skoro z przedłożonej przez stronę karty informacyjnej leczenia szpitalnego A. D. wynika, iż w dniu 26 marca 2008 r. ciąża była po terminie. Dla uznania, iż powyższe okoliczności nie świadczą o braku winy spółki w uchybieniu terminu, nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż doręczenie zarządzenia o wpisie od skargi nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2008 r., a zatem strona skarżąca miała kolejny miesiąc na przeorganizowanie trybu pracy umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie. Niewiarygodne jest także twierdzenie zawarte w zażaleniu, iż w kwietniu 2008 r. A. D. nie pracowała, skoro np. w dniu 16 kwietnia 2008 r. podpisała pismo procesowe do Sądu, a zatem - w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego - była w stanie kontrolować funkcjonowanie spółki i przekazać swoje obowiązki kompetentnemu pracownikowi."

Niezależnie od powyższego Sąd kasacyjny podkreślił we wskazanych sprawach, że "zasadnicze znaczenie dla uznania winy strony w uchybieniu terminu (w stopniu niedbalstwa) ma fakt, iż pracownik dokonujący przelewu wpisu nie wywiązał się należycie z tego obowiązku. Niezrozumiałe jest bowiem twierdzenie, iż osoba ta uznała, że uiszczając wpis w kwocie 100 zł w sprawie o innej sygnaturze, dokonuje skutecznie opłaty w pozostałych sprawach".

Końcowo zwrócono uwagę na to, że poszczególne argumenty strony wzajemnie sobie przeczą. "Z jednej bowiem strony, A. D. nie zdążyła przekazać nikomu obowiązków związanych z niniejszą sprawą, a z drugiej pracownik zajmujący się niniejszą sprawą wadliwie zrozumiał treść zarządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r."

Cytowana argumentacja jest w pełni aktualna na gruncie przedmiotowej sprawy. Uznając więc w konsekwencji, iż strona nie wykazała braku winy uchybieniu terminowi w rozumieniu art. 86 § 1 oraz art. 87 § 2 P.p.s.a., Sąd odwoławczy postanowił oddalić niniejsze zażalenie.

Podstawę prawną niniejszego orzeczenia stanowiły art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt