drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FSK 2079/08 - Postanowienie NSA z 2010-04-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 2079/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-04-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Kr 1203/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-06-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.161 par. 1 pkt 1 i par. 2, art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Jacek Brolik po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 1203/07 w sprawie ze skarg K. Z. na decyzje Dyrektor Izby Skarbowej w K. z dnia 27 lipca 2007 r. nr [...] z dnia 31 lipca 2007 r. nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. i 2004 r. oraz określenia odsetek od zaniżonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. i 2004 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić K. Z. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 3.128 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych).

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 1203/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi K. Z. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 27 lipca 2007 r. (nr...) oraz z dnia 31 lipca 2007 r. (nr ..., nr..., nr...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r., 2004 r. oraz określenia odsetek od zaniżonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. i 2004 r.

W skardze kasacyjnej z dnia 6 października 2008 r. skarżący wniósł o uchylenie powyższego wyroku w całości oraz o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2010 r. skarżący cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W rozpatrywanej sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wskazane w art. 183 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), a zatem, w myśl art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a., cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne.

Kierując się wyżej wymienionymi względami Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji, natomiast o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 3.128 zł orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt