drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Podatkowe postępowanie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Uchylono zaskarżoną decyzję, I SA/Gl 1170/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 1170/18 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2019-08-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-10-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Eugeniusz Christ /przewodniczący/
Krzysztof Kandut
Paweł Kornacki /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 869 art. 8c ust. 4, art. 8d ust. 1
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędziowie WSA Krzysztof Kandut, Paweł Kornacki (spr.), Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi A Sp. z o. o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia numeru identyfikacji podatkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

1. Pełnomocnik spółki A. Spółka z o.o. w B.wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: DIAS) w przedmiocie uchylenia numeru identyfikacji podatkowej.

2. Z akt wynika następujący stan sprawy.

2.1. Pismem z 24 kwietnia 2018 r. Zastępca Naczelnika [...][...] Urzędu Skarbowego w B.zainicjował czynności mające na celu weryfikację, czy skarżąca spółka pod adresem rejestracyjnym (Aleja [...], [...]B.) faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. pracownicy [...] [...] Urzędu Skarbowego w B., przeprowadzając czynności sprawdzające, na podstawie art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (obecnie t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900, ze zm. – dalej: o.p.) sporządzili notatkę służbową. Wynika z niej, że pod adresem Aleja [...]w B.znajduje się kompleks budynków konferencyjno-biurowych będących własnością spółki B. S.A. Z wyjaśnień złożonych przez pracownika właściciela budynku wynika, że w dniu [...]r. została zawarta umowa najmu na czas nieokreślony pomiędzy spółką B. a skarżącą. W lokalu wskazanym jako siedziba skarżącej nikt nie przebywa. Faktury za czynsz są wkładane do zamontowanej obok drzwi lokalu nr [...] skrzynki, ale z uwagi na to, że stamtąd nie są odbierane, skany tych faktur wysyłane są mailem do biura rachunkowego obsługującego skarżącą spółkę. Ponadto w notatce wskazano, że pracownicy organu wraz z pracownikiem właściciela budynku udali się do lokalu nr [...]. Drzwi lokalu były zamknięte, nikt nie odpowiedział na pukanie. Na drzwiach nie było oznaczeń spółki. Obok drzwi była powieszona skrzynka na korespondencję. W skrzynce, do której spółka nie odebrała klucza, znajdowały się faktury.

Ponadto pracownicy organu w dniu 8 maja 2018 r. udali się do miejsca prowadzenia działalności, jakie zgłosiła skarżąca spółka, tj. C., ul. [...]. Z adnotacji urzędowej, także sporządzonej w trybie art. 272 o.p. wynika, że umowa najmu lokalu została rozwiązana z dniem [...]r.

2.2. Naczelnik Drugiego [...] Urzędu Skarbowego w B.decyzją z [...]r., nr [...], na podstawie art. 8c ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869, ze zm. – dalej: u.e.p.p.) uchylił numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany skarżącej spółce z powodu posługiwania się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi:

1) siedziby – Aleja [...], B., [...] B.

2) miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – [...], C., [...]C.,

do czasu zmiany danych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, tj. ustania przesłanek uzasadniających uchylenie NIP.

Na podstawie art. 8d ust. 3 u.e.p.p. decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu powołał się na dane wynikające z adnotacji z 25 kwietnia i 8 maja 2018 r.

2.3. W odwołaniu spółka wniosła o uchylenie decyzji organu I instancji i przywrócenie numeru NIP oraz przywrócenie wpisu do rejestru podatników VAT czynnych, z uwagi na brak przesłanek uzasadniających wydanie takiej decyzji.

Spółka wyjaśniła, że nigdy nie posługiwała się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprawdzie o zakończeniu działalności spółki pod adresem [...]C., ul. [...]poinformowano organ za pośrednictwem przesłanego drogą elektroniczną formularza NIP-8 dopiero w dniu 10 maja 2018 r., jednakże wraz z nim zostało przekazane pismo strony zawierające tzw. czynny żal.

Zmiana adresu siedziby podyktowana była m.in. koniecznością wybrania jak najdogodniejszej lokalizacji w miejscu jak najbliżej zbliżonym do usytuowania zmienianego biura rachunkowego, które działa w B. przy ul. [...]. W związku z powyższym zarząd spółki podpisał w dniu [...]r. umowę najmu lokalu biurowego w kompleksie konferencyjno-biurowym spółki B. w B. przy Al. [...], z najmem od dnia 1 maja 2017 r. O zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych organ I instancji został powiadomiony w dniu 4 maja 2017 r. w wyniku złożenia formularza NIP-8. Do lokalu przy Al. [...]zostały przeniesione meble biurowe i wyposażenie techniczne biura, które umożliwiają prowadzenie bieżących spraw spółki.

Ponadto spółka wskazała, że od 15 lipca 2016 r. ma podpisaną stałą umowę o współpracę w zakresie obsługi administracyjno-biurowej z A. W., która prowadzi ją na rzecz skarżącej zarówno pod adresem: B., Al. [...], jak również w sposób mobilny, mając dostęp do urządzeń internetowych. Obowiązki wynikające z umowy obejmują również pracę poza ww. adresem polegającą na wyjazdach do kontrahentów, urzędów, itd.

Prezes zarządu spółki ze względu na stan zdrowia i przebytą w ostatnim czasie operację wykonuje swoje zadania związane z prowadzeniem spółki będąc w stałym kontakcie z A. W. W związku z powyższym podjęto decyzję o ustanowieniu prokurenta w osobie A. W.na czas rekonwalescencji prezesa zarządu.

Wyjaśniając kwestię nieodbierania korespondencji ze skrzynki pocztowej pod adresem B., Al. [...], jak również brak oznaczenia firmy na drzwiach lokalu, wskazano na przejściowe trudności organizacyjne po stronie administracyjno-biurowej. Zaznaczono, że nie jest prawdą, iż spółka nie korzysta z wynajmowanego lokalu i zadeklarowano gotowość pozostawienia pod adresem siedziby informacji o możliwości zdalnego kontaktu, jak również w terminie miesiąca właściwego oznaczenia firmy.

2.4. DIAS decyzją z [...]r., nr [...]utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu przypomniał okoliczności wynikające z adnotacji pracowników organu I instancji, sporządzonych [...]i [...]r.

Następnie powołał się na art. 8c ust. 4 u.e.p.p. stanowiący, że naczelnik urzędu skarbowego uchyla z urzędu, w drodze decyzji NIP, jeżeli podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Z chwilą ustania przesłanek uzasadniających uchylenie NIP na skutek zmiany danych adresowych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji następuje przywrócenie NIP.

Podkreślił także, że weryfikację danych wykazanych przez podmioty gospodarcze regulują przepisy Unii Europejskiej (art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady UE nr 904/2010 z 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej – Dz.U. UE L 2010.268.1; art. 10 rozporządzenia wykonawczego Rady /UE/ nr 282/11 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz.U. UE L 2011.77.1) oraz odwołał się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Organ podkreślił, że siedzibą spółki jest miejsce, w którym podejmowane są istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządu spółką, oraz w którym są wykonywane jej centralne zadania administracyjne. Pojęcie "adres siedziby" spółki jest ściśle związane z faktycznie wykonywanymi pod określonym adresem (w konkretnym lokalu lub nieruchomości) czynnościami zarządczymi oraz administracyjnymi.

3.1. W skardze pełnomocnik spółki zarzucił naruszenie:

- art. 8c ust. 4 u.e.p.p. poprzez uchylenie numeru identyfikacji podatkowej w wyniku uznania, że podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby;

- art. 191 w zw. z art. 187 § 1 o.p. poprzez uznanie za udowodnione, że podatnik nie prowadził faktycznej działalności gospodarczej w siedzibie spółki pod adresem: Al. [...], [...]B.;

- art. 120 w zw. z art. 121 § 1 i 2 o.p. poprzez prowadzenie postępowania w sposób podważający zasadę zaufania obywateli do organów podatkowych;

- art. 122 o.p. poprzez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i oparcie rozstrzygnięcia na dowodach nie znajdujących uzasadnienia w kontekście przedstawionych przez skarżącego wyjaśnień.

Wniósł o uchylenie w całości decyzji organów obu instancji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że na dzień wnoszenia skargi nie dysponuje zaskarżoną decyzją. Decyzja DIAS z [...]r. została doręczona do rąk osoby, która wypowiedziała pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącej i została odesłana do nadawcy. Uprawniona do odbioru pisma strona nie miała okazji zapoznać się z decyzją organu II instancji. Mając powyższe na względzie, pełnomocnik wskazał, że na obecnym etapie postępowania może ograniczyć się do podtrzymania argumentacji przedstawionej w toku postępowania podatkowego zaznaczając, że dokładna treść zarzutów oraz argumentacja na ich poparcie zostaną rozwinięte po doręczeniu decyzji pełnomocnikowi strony skarżącej.

Do skargi załączono także wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

3.2. W odpowiedzi na skargę DIAS wniósł o jej odrzucenie, z uwagi na wniesienie skargi po terminie i brak podstaw do przywrócenia terminu. Na wypadek merytorycznego rozpoznania skargi wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji.

3.3. WSA w Gliwicach postanowieniem z 3 grudnia 2018 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu najpierw stwierdził, że wbrew stanowisku skarżącej decyzja organu odwoławczego została prawidłowo doręczona i weszła do obrotu prawnego. Takie stanowisko Sądu zaktualizowało rozważania na temat przywrócenia terminu do wniesienia skargi - jednak w tym zakresie WSA nie dopatrzył się ku temu przesłanek.

3.4. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 14 marca 2019 r., II FZ 24/19 uchylił postanowienie WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2018 r. i przywrócił skarżącej termin do wniesienia skargi.

3.5. Na rozprawie pełnomocnik skarżącej powołał się na prawomocny wyrok WSA w Gliwicach w sprawie III SA/Gl 1243/18 (uchylający postanowienia w sprawie odmowy przywrócenia spółki do rejestru VAT), oraz istnienie protokołów z weryfikacji czynności opodatkowanych spółki, przeprowadzonych przez organy włoskie, które były znane polskiemu organowi podatkowemu. Zaznaczył, że spółka uiszczała zobowiązania podatkowe i nie toczyły się postępowania podatkowe dotyczące weryfikacji tych zobowiązań.

Pełnomocnik organu wskazał, że sprawa niniejsza oraz sprawa o przywrócenie spółki do rejestru VAT nie są tożsame.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

4. Zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa procesowego w stopniu uzasadniającym jej uchylenie. Przy czym, Sąd w tym zakresie działał na podstawie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm. – dalej: p.p.s.a.), zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi, ale także wskazaną tam argumentacją i podstawą prawną.

5. Najpierw należy jednak stwierdzić, że wbrew stanowisku wyrażonym w skardze, zaskarżona decyzja została prawidłowo doręczona i weszła do obrotu prawnego. Argumentacja w tej mierze została już zawarta w uzasadnieniu postanowienia WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2018 r. Zostało ono uchylone przez NSA, jednak rozstrzygnięcie naczelnej instancji sądowej z 14 marca 2019 r. polegające na przywróceniu terminu do wniesienia skargi zakłada, że ów termin został przekroczony przez skarżącą, a zatem rozpoczął wcześniej bieg, co jest przecież uzależnione od skutecznego doręczenia decyzji.

Ponownie zatem Sąd stwierdza, że zgodnie z art. 138d § 3 o.p. pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei art. 138i § 1 o.p. stanowi, że ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru. Wreszcie, zgodnie z art. 145 § 2 o.p. jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.

W tej sprawie nie budzi wątpliwości, że spółka jako mocodawca do dnia doręczenia zaskarżonej decyzji (co nastąpiło 10 sierpnia 2018 r.) nie zgłosiła w formie dokumentu elektronicznego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla R. G.i. Pismo pełnomocnika z 5 lipca 2018r. w zwykłej formie pisemnej, skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego nie wywołało skutku w postaci ustania ogólnego pełnomocnictwa procesowego.

6. Przechodząc do wskazania powodów dla których decyzję uchylono, w pierwszym rzędzie Sąd zauważa, że jedynym materiałem dowodowym, na którym oparły się organy stwierdzając fałszywość lub fikcyjność danych adresowych spółki i miejsca prowadzenia przezeń działalności gospodarczej – są dwie adnotacje pracowników organu I instancji sporządzone w trybie czynności sprawdzających.

Art. 272 pkt 5 o.p. stanowi, że do weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej, można zastosować ten tryb. Jednakże należy mieć równocześnie na uwadze, iż stosownie do art. 8d ust. 1 u.e.p.p. do postępowań w sprawie uchylenia nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.

Tak więc w niniejszym postępowaniu miał zastosowanie pełny reżim postępowania dowodowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. W szczególności dotyczy to przeprowadzenia oględzin, przesłuchania świadków, sporządzenia protokołów z tych czynności, czy zawiadomienia podatnika o miejscu i terminie przeprowadzenia tych dowodów, przynajmniej na 7 dni przed terminem oraz umożliwienia podatnikowi brania udziału w oględzinach, w przesłuchaniu świadka, umożliwienia zadania pytań świadkowi i złożenia wyjaśnień ( art. 172 § 2 pkt 2 i 3 o.p., art. 190 § 1 i 2 o.p.).

Art. 8d ust. 2 u.e.p.p. zwalnia organ od zastosowania art. 165 § 2 i 4 (wszczęcie postępowania postanowieniem doręczanym stronie) i art. 200 § 1 o.p. (wyznaczenie stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji). Tym bardziej więc, to ograniczenie prawa podatnika do czynnego udziału w sprawie, powinno skutkować dochowaniem przez organ wszystkich gwarancji na etapie przeprowadzania dowodów i kształtowania faktycznej podstawy rozstrzygnięcia.

Tymczasem, w realiach tej sprawy, przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono żadnej czynności dowodowej w toku postępowania w sprawie uchylenia nadanego NIP. Jako wystarczające do rozstrzygnięcia organ potraktował tylko dwie notatki urzędowe sporządzone w ramach czynności sprawdzających.

Po pierwsze, w ich toku dokonano nieformalnych oględzin miejsca, które miało stanowić siedzibę spółki oraz nieformalnego przesłuchania pracownika podmiotu będącego właścicielem budynku, w którym miało znajdować się biuro spółki.

Po wtóre dokonano także oględzin miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki w C. (co do którego spółka wyjaśniła w odwołaniu, że faktycznie zaprzestała tam prowadzić działalność gospodarczą w maju 2017 r., co zostało zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego).

Sąd podkreśla, że jak wynika z art. 8d ust. 1 u.e.p.p. w zw. z art. 190 § 1 o.p. oględziny powinny odbyć po umożliwieniu brania w nich udziału przedstawiciela spółki, podobnie jak przesłuchanie pracownika właściciela biurowca. Treść odwołania powinna również skłonić organ do przesłuchania A. W., która zgodnie z twierdzeniami odwołania, z uwagi na stan zdrowia prezesa zarządu spółki, miała nie tylko prowadzić jej obsługę administracyjno-biurową, ale także być prokurentem spółki.

Zdaniem Sądu, wskazane czynności (przynajmniej te) przeprowadzone tylko z zachowaniem standardów działu IV Ordynacji podatkowej, należycie mogły wyświetlić stan faktyczny sprawy, konieczny z punktu widzenia zastosowania art. 8c ust. 4 u.e.p.p. - a więc uchylenia nadanego NIP.

Adnotacje urzędowe sporządzone w sposób niesformalizowany, poza udziałem podatnika, w ramach czynności sprawdzających, mogły stanowić tylko podstawę do uruchomienia postępowania jurysdykcyjnego finalizowanego decyzją w przedmiocie uchylenia nadanego NIP. Czynności sprawdzające stanowią bowiem w tym przypadku tylko kontrolę wstępną (kameralną), której istota polega na weryfikowaniu oraz konfrontowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł. Czynności sprawdzające nie służą zaś do załatwiania kwestii spornych pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Konsekwencją czynności sprawdzających może być wszczęcie postępowania podatkowego, w tym przypadku w przedmiocie uchylenia nadanego NIP, w ramach którego powinny zostać przeprowadzone niezbędne czynności dowodowe, w reżimie działu IV Ordynacji podatkowej.

Z tych powodów, organ niewystarczająco i nieprawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, czym naruszył art. 187 § 1 i art. 191 o.p. w zw. art. 8d ust. 1 u.e.p.p. Mogło to mieć istotny wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i determinowało uchylenie zaskarżonej decyzji.

7. Wskazania dla dalszego toku postępowania wynikają bezpośrednio z powyższych rozważań Sądu. Zatem, należy uzupełnić postępowanie dowodowe (a w zasadzie w ogóle je przeprowadzić) w celu ustalenia istotnych okoliczności faktycznych z punktu widzenia przesłanek wymienionych w art. 8c ust. 4 u.e.p.p. Organ przeprowadzi więc (w trybie działu IV Ordynacji podatkowej) oględziny miejsca stanowiącego adres siedziby spółki i miejsca prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej, chyba że z uwagi na upływ czasu lub inne okoliczności, ta czynność okaże się bezprzedmiotowa. Jeśli będzie taka potrzeba, odbierze informacje dowodowe od przedstawiciela właściciela budynku w którym znajduje się biuro spółki, ale przesłuchując go w charakterze świadka, także zgodnie z rygorami działu IV Ordynacji podatkowej. Przesłucha, czy umożliwi złożenie wyjaśnień, A. W., która w czasie wydania decyzji przez organ I instancji miała nie tylko prowadzić obsługę administracyjno-biurową spółki, ale także być jej prokurentem. Ewentualnie organ przeprowadzi inne jeszcze czynności, jeśli uzna je za celowe.

8. O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 i 205 § 2 i 4 p.p.s.a. Na zasądzoną kwotę 697 zł złożył się wpis (200 zł), opłata stwierdzająca udzielenie pełnomocnictwa (17 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika będącego doradcą podatkowym (480 zł), ustalone na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1687).Powered by SoftProdukt