drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 408/09 - Postanowienie NSA z 2012-03-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 408/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-03-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-03-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Zając /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Po 1060/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-23
I FSK 355/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4 w zw. z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Zając, , , po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej K. Sp. jawna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 2008 r. sygn. akt I SA/Po 1060/08 w sprawie ze skargi K. Sp. jawna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 17 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od czerwca do września 2007 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 31 marca 2010 r. na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego i z uwagi na powyższe zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.".

W dniu 1 marca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie wskazanego wyżej pytania wydał wyrok w sprawie C-280/10, w związku z czym ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt