drukuj    zapisz    Powrót do listy

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, Nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 298/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 298/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-15
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Irena Kamińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Sygn. powiązane
I SA/Wa 1205/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par.2 ust.1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1205/05 w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2008 r. wezwał W. W. do uiszczenia wpisu od zażalenia z dnia 13 sierpnia 2007 r. na postanowienie tego Sądu z dnia 31 lipca 2007 r. w kwocie 100 złotych.

Zażalenie od tego postanowienia złożył W. W., w którym wniósł o uchylenie i zmianę w całości zaskarżonego orzeczenia. Wskazał, że nie jest w stanie uiścić wymaganej przez Sąd kwoty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny z powodu złej sytuacji finansowej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, chyba że strona została zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych. Brak stosownej opłaty skutkuje wezwaniem osoby wnoszącej określone pismo do jej uiszczenia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania. Wyjątek stanowią skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, albowiem w stosunku do nich nieuiszczenie wpisu skutkuje ich odrzuceniem.

Szczegółowe zasady pobierania wpisu w sprawach sądowoadministracyjnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia od zażaleń na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności. Skarżącemu, jak wynika z akt sprawy, nie zostało przyznane prawo pomocy, które obejmowałoby zwolnienie go od ponoszenia opłat sądowych. Ponadto w sprawie tej nie ma zastosowania art. 220 § 4 P.p.s.a., zgodnie z którym zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych takich jak skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, jest wolne od wpisu.

Mając zaś na uwadze, że skarżący w rozpoznawanej sprawie nie został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych, zarządzenie wzywające go do uiszczenia wpisu od złożonego w sprawie w dniu 13 sierpnia 2007 r. zażalenia, należało uznać za prawidłowe i odpowiadające prawu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt