drukuj    zapisz    Powrót do listy

6146 Sprawy uczniów, Oświata, Wójt Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, III OSK 6805/21 - Wyrok NSA z 2023-02-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III OSK 6805/21 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2023-02-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-09-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Dariusz Chaciński /sprawozdawca/
Jerzy Stelmasiak /przewodniczący/
Piotr Korzeniowski
Symbol z opisem
6146 Sprawy uczniów
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
III SA/Gd 1213/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-05-20
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 146 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2020 poz 910 art. 32 ust. 6
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tj
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak Sędziowie Sędzia NSA Piotr Korzeniowski Sędzia del. WSA Dariusz Chaciński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wójta Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. sygn. akt III SA/Gd 1213/20 w sprawie ze skargi I. K. na czynność Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do przedszkola oddala skargę kasacyjną.Powered by SoftProdukt