drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Oddalono skargę, II SAB/Wa 380/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 380/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-12-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-09-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung /sprawozdawca/
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk /przewodniczący/
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 21 pkt 1, art. 6, art. 10 pkt 16, art. 14, art. 13
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Ewa Grochowska - Jung, Iwona Dąbrowska, , , Protokolant specjalista Elwira Sipak, , po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie

Stowarzyszenie [...] (zwane dalej Stowarzyszeniem) wnioskiem z dnia [...] października 2011 r. zwróciło się do Polskiego Związku Piłki Nożnej o udzielenie informacji publicznej w zakresie budżetu PZPN na rok 2009, 2010 i 2011 wraz z załącznikami, wskazując, iż wnosi o przesłanie tej informacji drogą e-mailową.

W związku z brakiem odpowiedzi na powyższy wniosek Stowarzyszenie złożyło w dniu [...] grudnia 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mimo upływu ponad dwóch miesięcy podmiot zobowiązany nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r. Stowarzyszeni [...] zwróciło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wymierzenie Prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej grzywny w wysokości 500 zł za niewywiązanie się z obowiązków przewidzianych w art. 54 § 2 p.p.s.a., tj. za nieprzekazanie Sądowi skargi z dnia [...] grudnia 2011 r. na bezczynność Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2012 r., sygn. akt II SO/Wa 7/12, wymierzył Prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej grzywnę w wysokości 12 000 zł za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Na powyższe postanowienie Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej złożył zażalenie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt I OZ 524/12, oddalił zażalenie.

Polski Związek Piłki Nożnej do dnia rozprawy nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Natomiast pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie [...], na podstawie art. 55 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniosło o rozpoznanie sprawy na podstawie przesłanego odpisu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 55 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, dlatego też Sąd rozpoznał sprawę na podstawie przesłanego odpisu skargi.

Skarga nie zasługuje bowiem na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie:

1) wydawania decyzji administracyjnych;

2) postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty;

3) postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organu występuje, gdy organ zobowiązany do podjęcia przewidzianej prawem czynności nie podejmuje jej w terminie określonym przez przepisy prawa. Sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów wyłącznie w przypadku postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służby zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, lub też wydanie innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organu na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) polega m.in. na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji publicznej takiej czynności nie podejmuje. Innymi słowy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji.

Kwestie związane z ustaleniem, iż Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest podmiotem zobowiązanym do udzielenie informacji publicznej rozstrzygnięte zostały postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt I OZ 524/12. Wskazać zatem należy, że Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako pomiot reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia takiej informacji, jak również spełnienia obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 ustawy. Jak bowiem wynika z akt sprawy Polski Związek Piłki Nożnej jest beneficjentem dotacji przyznawanych przez Ministra Sportu, zatem dysponuje majątkiem publicznym.

Stowarzyszenie przedmiotem skargi uczyniło bezczynność PZPN w zakresie nieudzielenia informacji publicznej na pytanie dotyczące budżetu PZPN za lata 2009, 2010 i 2011 wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odnosi się jedynie do udzielania informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy. Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle tych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 powołanej ustawy. Z treści tych przepisów wynika, iż informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty nie będące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.

Takimi informacjami w świetle art. 6 ust. 1 § 2 lit. f i art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy są informacje dotyczące budżetu PZPN.

Reasumując, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pozostawał w bezczynności, gdyż skarżącemu do dnia rozprawy nie udzielono odpowiedzi na wniosek z dnia [...] października 2011 r.

Skoro wnioskowana informacja jest informacją publiczną, to właściwy organ powinien załatwić wniosek skarżącego Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określa obowiązki organu, do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wskazując, w jaki sposób postępowanie powinno być zakończone. Podmiot, do którego złożono wniosek, jeśli wniosek ten dotyczy informacji publicznej, powinien albo udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej (art. 10 ustawy), albo w drodze decyzji odmówić jej udostępnienia (art. 16 ust. 1 ustawy). Możliwe jest także umorzenie postępowania w drodze decyzji w trybie art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 tej ustawy. Organ, do którego skierowano wniosek o udostępnienie informacji ma obowiązek podjąć jedną z tych forma działania w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy. Zważyć także należy, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu albo nie podjął stosownej czynności (T. Woś: Postępowanie sądowo-administracyjne, Wyd. Prawnicze PWN, W-wa 1996, s. 62-63).

W przedmiotowej sprawie na rozprawie w dniu [...] grudnia 2012 r. pełnomocnik Polskiego Związku Piłki Nożnej złożył wydaną w dniu [...] grudnia 2012 r. decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej. Decyzja ta wraz z pouczeniem została doręczona skarżącemu w dniu [...] grudnia 2012 r.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że w aktualnym stanie faktycznym i prawnym Sąd nie może uwzględnić skargi, stosownie do przepisu art. 149 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, Sąd rozstrzygnął o oddaleniu skargi w oparciu o art. 151 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt