drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II GZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 114/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-06-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-05-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stanisław Gronowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
III SA/Gl 597/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1 i § 3, art. 220 § 4, art. 227 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 § 2 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Stanisław Gronowski po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia B. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 27 stycznia 2009 r. sygn. akt III SA/GI 597/05 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 8 grudnia 2008 r., sygn. akt III SA/Gl 597/05 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi B. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 597/05, Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwane dalej "p.p.s.a.", wezwał B. R., zwanego dalej "skarżącym", do uiszczenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 100 zł należnego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 8 grudnia 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 14 lipca 2008 r., z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych zażalenia, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...], w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i "postępowania zgodnego z prawem jednakowym dla wszystkich".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W zdaniu drugim cytowanego przepisu ustawodawca przewidział możliwość wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia wpisu, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Z kolei stosownie do § 3 cytowanego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od którego mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Powyższe przepisy art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. stanowiły podstawę prawną do wezwania skarżącego do uiszczenia wpisu od wniesionego zażalenia na postanowienie WSA w G. z dnia 8 grudnia 2008 r., sygn. akt III SA/GI 597/05, i nie zostały przy wydaniu zaskarżonego zarządzenia naruszone.

Zauważyć należy, że skarżący próbując kwestionować wynikający z powyższych przepisów prawa obowiązek uiszczenia wpisu od wniesionego zażalenia, twierdzi jedynie, iż - jego zdaniem - obowiązek ponoszenia kosztów sądowych nie wynika z przepisów prawa.

Wnoszący zażalenie w żaden sposób nie podważył obowiązku uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 8 grudnia 2008 r. Przedmiotem tego postanowienia było orzeczenie wydane (na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.) jedynie w kwestii niedopuszczalności środka odwoławczego, a nie rozstrzygające wprost w obrębie innych zagadnień procesowych. Wyeksponowany wyżej przedmiot rozstrzygnięcia omawianego postanowienia, uwzględniając też wskazaną w uzasadnieniu tego postanowienia przyczynę jego powzięcia ("nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych zażalenia") nie upoważnia do zwolnienia od kosztów sądowych zażalenia na to postanowienie w ramach art. 227 § 2 p.p.s.a., ani też na podstawie art. 220 § 4 p.p.s.a., który należy odczytywać w zestawieniu z § 3 tego przepisu. Podkreślić należy, że zwolnienie od kosztów sądowych jest wyjątkiem od zasady ponoszenia przez strony kosztów sądowych związanych z ich udziałem w sprawie. Wszelkie zatem przewidziane przez ustawodawcę przypadki zwolnienia od kosztów sądowych muszą być wykładane wąsko, a nie rozszerzająco.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżone zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu odpowiada zatem prawu.

Wysokość wpisu od zażaleń, w tym na przedmiotowe postanowienie WSA, określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). I tak, w myśl § 2 ust. 1 pkt 7 wyżej wymienionego rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł i do uiszczenia wpisu w takiej wysokości skarżący został wezwany.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt