drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Przewlekłość postępowania, Marszałek Województwa, Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania, I OPP 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OPP 25/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-26
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Kacprzak /sprawozdawca/
Maria Wiśniewska
Włodzimierz Ryms /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Przewlekłość postępowania
Skarżony organ
Marszałek Województwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 179 poz 1843 art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 180 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2005 nr 64 poz 565 art. 2 ust. 3
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Publikacja w u.z.o.
ONSAiWSA z 2009 r. nr 2, poz.20
Tezy

Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnienia wymagania wynikające z art. 46 par. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Jan Kacprzak (spr.) Maria Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 91/06 w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Marszałka Województwa M. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania. NSA/post.1 – postanowienie "ogólne"

Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2008 r. P. B. złożył drogą elektroniczną skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie pod sygn. akt II SAB/Kr 91/06 w sprawie z jego skargi na bezczynność Marszałka Województwa M. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. P. B. zażądał stwierdzenia naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i zasądzenia na jego rzecz kwoty 10 000 zł. Skarżący oświadczył jednocześnie, że pisma przesłane drogą mailową opatrzył bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Naczelny Sąd Administracyjny pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez podpisanie skargi. Wezwanie zostało odebrane przez P. B. w dniu 14 lipca 2008 r. jednakże nie zostało przez niego wykonane. Skarżący w piśmie z dnia 21 lipca 2008 r. wyjaśnił, że skarga podpisana bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z prawem jest równoznaczna skardze złożonej w formie pisemnej i podpisanej podpisem własnoręcznym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Ogólne warunki formalne jakim powinno odpowiadać każde pismo procesowe strony zostały określone w art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Jednym z tych wymagań jest podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4).

Problem prawny pojawiający się na gruncie tej sprawy dotyczy dopuszczalności zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. W rozdziale IX cytowanej ustawy znajdują się przepisy zmieniające m.in. przepisy Kodeksu cywilnego art. 60, art. 78 § 1 i § 2 dopuszczające możliwość wyrażenia woli osoby w stosunkach cywilnoprawnych przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej. Ponadto ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 656 ze zm.) w art. 36 pkt 3 i pkt 5 dokonano zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego tj. art. 57 § 5 pkt 1 i art. 63 § 3a dopuszczając możliwość wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego. Wskazane wyżej przepisy dotyczą wyłącznie zakresu jaki reguluje dana ustawa.

W ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma odpowiednika wyżej wskazanych przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego, a pojęcie podpisu elektronicznego w ogóle nie występuje.

Wskazać równocześnie należy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do sądów administracyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W konsekwencji w tym postępowaniu Naczelny Sąd Administracyjny nie jest zobowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w powołanej ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Wobec nieumieszczenia na piśmie z dnia 2 czerwca 2008 r. własnoręcznego podpisu skargę P. B. na przewlekłość postępowania należało uznać za obarczoną brakiem formalnym.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.Powered by SoftProdukt