drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym, II SA/Wa 1320/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1320/11 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-11-03  
Data wpływu
2011-06-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący/
Andrzej Góraj /sprawozdawca/
Adam Lipiński
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1372/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 33 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk Sędziowie WSA Adam Lipiński Andrzej Góraj (spr.) Protokolant specjalista Elwira Sipak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. wniosku B. M. o dopuszczenie go w charakterze uczestnika postępowania do udziału w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie ochrony danych osobowych postanowił: odmówić B. M. dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 października 2011 r. B. M. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, w charakterze uczestnika postępowania.

W przedmiotowym wniosku B. M. wskazał, że [...] marca 2011 r. złożył do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skargę na odmowę sprostowania jego nieaktualnych danych osobowych w aktach parafialnych przez proboszcza Parafii [...] pod wezwaniem [...] w W. oraz Biskupa [...]. Wymieniony zaznaczył, że jego sprawa jest niemal identyczna ze sprawą M. W. oraz że jej dalsze prowadzenie oraz wynik zależy od wyniku sprawy M. W. B. M. podniósł dodatkowo, że dysponuje wiedzą na temat "matactwa", do którego doszło [...] czerwca 1997 r. podczas prac na ustawą o ochronie danych osobowych, którą chce przedstawić Sądowi na rozprawie, jak również, że był on pełnomocnikiem M. W. podczas prowadzenia przez GIODO jego sprawy [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Istota sprawy w postępowaniu dotyczącym omawianej kwestii dotyczyła oceny tego, czy osoba wnosząca o dopuszczenie jej do udziału w sprawie w charakterze strony, wykazała przesłanki o jakich mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej powołaną normą prawną, chęć udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika może złożyć osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Ustawodawca nałożył więc na taką osobę obowiązek wykazania, iż jej wniosek uzasadniony jest faktem istnienia po jej stronie interesu prawnego. Nadto, tego interesu prawnego musi dotyczyć wynik toczącego się postępowania. Podkreślenia szczególnego wymaga tu także okoliczność, iż ustawodawca w przedmiotowym przepisie dokonał rozróżnienia pomiędzy interesem faktycznym

(tj. takim, który może wynikać np. z faktu bycia przez wnioskodawcę stroną postępowania o zbieżnej tematyce), a interesem prawnym (tj. takim, który musi wiązać się z faktem wykreowania przez rozstrzygnięcie Sądu nowej sytuacji prawnej dla osoby, która chciałaby brać udział w postępowaniu w charakterze uczestnika).

Przechodząc do realiów niniejszej sprawy wskazać należy, iż wnoszący o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony, nie udowodnił występowania po jego stronie interesu prawnego, wynikającego z przyszłego rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie. Interesu prawnego wnioskodawca nie może bowiem skutecznie wywodzić z faktu, iż przedmiotowe postępowanie dotyczy tematyki tożsamej z tą, jaka jest przedmiotem postępowania, w którym jest stroną. Źródłem istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego nie jest również to, że posiada informacje odnośnie nieprawidłowości przy uchwalaniu przepisu będącego podstawą wydania skarżonej decyzji. Ta okoliczność pozostaje bowiem bez związku pomiędzy wynikiem niniejszej sprawy, a uprawnieniami, czy obowiązkami wnioskodawcy.

W tym stanie sprawy, nie podzielając stanowiska wnioskodawcy zaprezentowanego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt