drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Pomoc społeczna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 88/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Sygn. powiązane
I OZ 89/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
I SA/Wa 742/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 par. 1 pkt. 4, art. 49 par. 1, art. 184 par. 1, art. 197 par. 2, art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, , , po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. K. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 742/07 pozostawiające bez rozpoznania pismo skarżącego z dnia 5 października 2007 r. w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości skargi na działalność organów postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 742/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania pismo skarżącego W. K. z dnia 5 października 2007 r.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 17 października 2007 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braku formalnego pisma z dnia 5 października 2007 r. poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego pisma, Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) zarządził pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Na powyższe zarządzenie W. K. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie, z którego nie wynika, ażeby postawił jakiekolwiek zarzuty odnośnie zaskarżonego zarządzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego. Przy czym nie musi to być podpis czytelny.

W myśl art. 49 § 1 P.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie ulega wątpliwości, że pismo skarżącego z dnia 5 października 2007 r. nie było oryginałem, lecz jedynie kserokopią i aby mogło wywołać skutek procesowy powinno zostać przez niego podpisane. Dlatego jako prawidłowe należy ocenić postępowanie Przewodniczącego, który zarządzeniem z dnia 17 października 2007 r. – doręczonym skarżącemu w dniu 25 października 2007 r. – wezwał skarżącego do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych pisma poprzez jego podpisanie.

Mając powyższe na względzie, należało w oparciu o art. 184 w zw.

z art. 197 i art. 198 P.p.s.a. orzec, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt