drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Odrzucono zażalenie, II GZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 224/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-05-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-10-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Bała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28
II GZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11
II GZ 168/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 15 par. 1 pkt 1, art. 173 par. 1, art. 194 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt II GZ 224/09 w przedmiocie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 lipca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 października 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt II GZ 224/09, oddalił zażalenie Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 lipca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09, wzywające go do uiszczenia wpisu sądowego.

Pismem z dnia 9 listopada 2009 r., nazwanym "skargą kasacyjną z wnioskiem ", Z. W. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie domagając się jego cofnięcia, uchylenia lub zmiany.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest dopuszczalne jedynie w tych przypadkach, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość jego wniesienia. Jeśli ustawa przewiduje wydanie postanowienia, czy zarządzenia i jednocześnie nie stanowi, że na takie postanowienie, czy zarządzenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne (tak NSA w postanowieniu z 17 maja 2004 r., FSK 242/04, niepubl.).

Zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz.1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) zażalenia przysługują do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wyliczone w sposób taksatywny w § 1 tego przepisu (pkt 1-10).

Natomiast z treści art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 p.p.s.a. wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych, tj. skargi kasacyjnej i zażaleń od wyroków i postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego stosownie do przepisów tej ustawy.

W ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidziano możliwości złożenia skargi kasacyjnej, czy też zażalenia od orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Oznacza to, że orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się prawomocne z chwilą ich wydania. Wskazać także należy, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności (art. 2 i 3 p.p.s.a.). Zasada ta jest zgodna z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze wyżej poczynione rozważania, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt