drukuj    zapisz    Powrót do listy

626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne, Samorząd terytorialny,  ,  , SA/Wr 2515/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-11-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Wr 2515/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu

Data orzeczenia
1995-11-17 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. we Wrocławiu
Sędziowie
Adamiak Barbara /przewodniczący/
Socha Czesława
Klyszcz Rudolf /sprawozdawca/
Symbol z opisem
626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Powołane przepisy
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96 ze zm.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Tezy

1. Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ rada gminy może w statucie gminy określić organy i podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w sprawach rozstrzyganych w drodze uchwały rady.

2. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin /Dz.U. nr 16 poz. 96 ze zm./, ani przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym nie uzasadniają stosowania przez radę gminy wobec poszczególnych radnych środków dyscyplinujących w razie niewykonywania przez nich obowiązku uczestniczenia w pracach rady, a także zawiadamiania mieszkańców gminy o zastosowaniu takich środków wobec radnego.

Sentencja

uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części stwierdzającej nieważność par. 22 statutu Gminy.Powered by SoftProdukt