drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, V SA/Wa 4266/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 4266/21 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-11-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-08-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Michał Podsiadło /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220§3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Michał Podsiadło po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 listopada 2021 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

[...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...]

w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia.

Zarządzeniem z 27 września 2021 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 6000 zł w terminie 7 dniu od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony na adres skarżącej 4 października

2021 r. Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych w dniu 2 listopada 2021 r.

nie zidentyfikowano wymaganego wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.; dalej: p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. W tym przypadku, Przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, wezwano stronę skarżącą do uiszczenia należnego wpisu sądowego w kwocie 6000 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia w tym przedmiocie został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej 4 października 2021 r. Siedmiodniowy termin na uiszczenie wpisu sądowego upłynął zatem bezskutecznie 11 października 2021 r. albowiem w terminie tym nie uiszczono należnego wpisu od skargi.

Mając to na uwadze, Sąd postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 220

§ 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt