drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewoda, oddalono skargę, II SA/Kr 974/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 974/07 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-01-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /sprawozdawca/
Kazimierz Bandarzewski
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 1041/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz Sędziowie : WSA Ewa Rynczak (spr.) AWSA Kazimierz Bandarzewski Protokolant: Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi P. J. na decyzję Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego skargę oddala

Uzasadnienie

Decyzją nr [....] z dnia 22 stycznia 2007 r. znak: [....] Starosta T. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118) oraz na podstawie art.104 kpa zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (kat. obiektu I) wraz z infrastrukturą techniczną (w tym: kanalizacja opadowa, przebudowa przyłącza energetycznego, miejsce gromadzenia odpadów stałych, miejsca postojowe, dojścia, dojazd) na działce nr ewid.: [....] obr. [....] położonej w Z. , w rejonie ul. [....] dla inwestorów E.F. i T.F.

W uzasadnieniu organ wskazał, że projekt budowlany został opracowany przez: mgr inż. arch. J.S. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej Nr [....] , mgr inż. M.K. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr [....] , inż. S.Ż. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr [....] , techn. elektryka T.W. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacji elektrycznych Nr [....].

Organ wskazał, że w dniu 01.06.2006r została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która w wyniku odwołania została uchylona przez Wojewodę [....] w dniu 29.09.2006r. Organ wziął pod uwagę całość materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie oraz powody uchylenia decyzji z dnia 01.06.2006r. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem organu odwoławczego oraz po ponownym sprawdzeniu dokumentów w dniu 12.10.2006r zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek doprowadzenia do zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy w zakresie maksymalnego wskaźnika projektowanej zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, dołączenia szczegółowego obliczenia powyższych wskaźników, doprowadzenia do spójności pomiędzy danymi wpisanymi w zestawieniu opisu do projektu zagospodarowania terenu i na jego części rysunkowej oraz potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę. Ponadto zażądano ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z właściwym komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w terminie do dnia 14.11.2006r.

W dniu [....] .10.2006r przedstawiciel inwestora złożył wniosek o zmianę treści w/w postanowienia w zakresie spełnienie wymagań warunków technicznych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu podano, że inwestor spełnia warunki techniczne w sposób podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym, iż faktycznie po zabezpieczeniu drewnianej ściany preparatem posiadającym stosowne atesty do stopnia nierozprzestrzeniania ognia odległość miedzy budynkami będzie spełniała wymagania w/w rozporządzenia, organ uznał wniosek za uzasadniony i w dniu 03.01.2007r zmienił postanowienie z dnia 12.10.2006r w tym zakresie. W zamian nałożono obowiązek przedłożenia aktualnego atestu preparatu użytego do zabezpieczenia zewnętrznych ścian drewnianych oraz opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych potwierdzającą spełnienie warunków rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W ostatnim dniu wyznaczonego terminu przedstawiciel inwestora złożył poprawiony projekt budowlany wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami. Przeprojektowano przyziemie (ograniczając powierzchnię zabudowy), podjazdy i podejścia (ograniczając powierzchnie utwardzoną). Ujednolicono opis techniczny. Dołączono oryginał mapy do celów projektowych, a następnie uaktualniono klauzulę przyjęcia jej do powiatowego zasobu geodezyjnego i zaewidencjonowaną pod nr [....] w dniu [....].12.2006r. Poprawiony projekt budowlany zawiera opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem aprobatę techniczną i certyfikat zgodności użytego materiału do zabezpieczania elementów drewnianych. Według załączonej opinii "zabezpieczenie drewnianej części ścian rozbudowywanego budynku środkami ogniochronnymi do stopnia NRO pozwala na przyjęcie normatywnej odległości pomiędzy budynkami", a "projektowana przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ... spełnia wymagania obowiązujących przepisów".

Pismem z dnia [....].11.2006r wszystkie strony postępowania administracyjnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z przedłożona dokumentacją. W dniu [....].12.2006r jedna ze stron postępowania złożyła pisemne zastrzeżenia dotyczące poprawionego projektu. Dotyczyły one szerokości dojazdu do zaprojektowanych na działce inwestora miejsc postojowych.

Odnosząc się do tych zastrzeżeń organ podał, że podane przez stronę w w/w piśmie wymagane odległości dotyczą garaży dla samochodów osobowych nie zaś miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po drugie zgodnie z §104 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. dojazd do stanowisk postojowych w garażu, usytuowanych prostopadle w stosunku do osi drogi, powinien mieć szerokość co najmniej 5,7m, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie wymiaru do 5m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej (nie jak stwierdzono w piśmie strony więcej) niż 2,5m. Zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu miejsca postojowe mają szerokość 2,5m, a dojazd 5m. Należy przy tym zauważyć, że zaprojektowany pięciometrowy utwardzony pas terenu znajduje się w całości na działce inwestorów.

W związku z tym, iż na działce nr ewid. [....] obr. [....] zmniejszono powierzchnię utwardzonego terenu wzdłuż granicy z działką nr ewid. [....] obr. [....] , w dniu 03.01.2007r wydano kolejne postanowienie nakładające obowiązek podania informacji czy przedmiotowa działka nr [....] obciążona jest służebnością przejazdu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należało ponadto przedstawić dokument przedstawiający formę ustanowionej służebności. W dniu [....] .01.2007r inwestorzy pisemnie oświadczyli, że działka nr [....] nie jest obciążona służebnością przejazdu, natomiast posiada wpisane do księgi wieczystej prawo przejazdu przez działkę nr [....] . Biorąc pod uwagę powyższe organ uznał, że inwestor ma prawo zmienić powierzchnię utwardzoną na trasie dojazdu do posesji nr [....]. Tym bardziej, że projektowane zagospodarowanie działki nie uniemożliwi właścicielom działki nr [....] dojazdu do swojej posesji.

Organ wskazał następnie, że miasto Z. nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt budowlany jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 04.01.2006r, znak: [....] wydaną przez Burmistrza Miasta Z. Projektowana rozbudowa nie przekracza linii zabudowy wyznaczonej w załączniku do w/w decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie szczegółowego rysunku wraz z obliczeniami sprawdzono spełnienie warunków decyzji o w.z. w zakresie maksymalnego wskaźnika projektowanej zabudowy, który wynosi 0,22 przy dopuszczalnym 0,24 (pkt. III A ppkt.2 decyzji o w.z.). oraz wielkość powierzchni biologicznie czynnej, która wynosi [....] %, podczas gdy minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej powinna wynosić 52% (pkt. III A ppkt.4 decyzji o w.z.). Zgodnie z zatwierdzonym projektem budynek po przebudowie będzie miał jedną kondygnację nadziemną i dwie w kubaturze dachu (rys. nr 06 - przekrój, rys. nr 07-10 - elewacje), dopuszczalne są dwie kondygnacje naziemne i dwie w kubaturze dachu (pkt. III b ppkt.2 decyzji o w.z.). Szerokość elewacji frontowej, wysokość usytuowania okapu dachu od poziomu terenu, przekrycie dachem dwuspadowym o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, wysokość od poziomu terenu do głównej kalenicy dachu 12,64 (11,23 + 1,41 = 12,64 - rys. nr 06 - przekrój, zgodnie z pkt. III b ppkt.6 decyzji o w.z. nie powinna przekraczać 12,90m) są zgodne z koncepcją architektoniczną stanowiącą załącznik nr [....] do decyzji o warunkach zabudowy. W projekcie przewidziano zgodnie z pkt.VI ppkt.2 decyzji o w.z. trzy miejsca postojowe. Pozostałe warunki decyzji o w.z. być może mniej istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości sąsiednich również zostały spełnione.

Lokalizacja przebudowy i rozbudowy budynku, przebudowa przyłącza energetycznego oraz kanalizacja deszczowa zostały uzgodnione w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dnia [....] .2006r, sygn. [....] . Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego. Projekt budowlany spełnia wymagania określone w art. 34 ust. 1,2,3 Prawa budowlanego. Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i uzyskał wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organów.

W związku ze spełnieniem wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 1 i ust. 4 Prawa budowlanego należało udzielić pozwolenia na budowę.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła I.J. W odwołaniu podniesiono zarzuty:

- wadliwości mapy, na której sporządzono projekt zagospodarowania (§ 8 ust.1 rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego",

- naruszenia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji warunki określające współczynniki maksymalny dla powierzchni zabudowy i minimalny dla powierzchni biologicznie czynnej,

- niezgodności projektu budowlanego z decyzją o wz w zakresie faktycznej funkcji i przeznaczenia budynku (z rzutów poszczególnych kondygnacji wynika, że projektowany obiekt nie będzie domem jednorodzinnym, a obiektem w części przeznaczonym na okresowy pobyt ludzi, nie będących stałymi użytkownikami obiektu. W związku z tym wadliwie podano nazwę inwestycji, wadliwie sporządzono opis funkcji obiektu oraz wadliwie określono w decyzji o pozwoleniu na budowę kategorię obiektu. Nie załączono także uzgodnień wymaganych dla takiego typu budynku).

Ponadto w odwołaniu wniesiono o zbadanie; czy projektowany budynek nie narusza rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń w budynkach sąsiednich.

Decyzją z dnia 18 czerwca 2007 roku znak [....] Wojewoda [....] działając na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. – j.t. z późn. zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że Rada Miasta Z. Uchwałą z dnia 28.09.2006r., (obowiązującą od dnia 16.11.2006r.) utworzyła na znacznej części obszaru miasta Z. Park Kulturowy [....] Z. , a zapisy uchwały wprowadziły pewne ograniczenia w możliwości kształtowania zabudowy na terenie utworzonego parku. Organ odwoławczy uznał za zasadne przesłanie w trybie art. 136 k.p.a. (postanowienie z dnia 04.04.2007r., znak: [....] materiału dowodowego do uzupełnienia przez organ I instancji, wobec stwierdzenia w materiale dowodowym braku śladu prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia czy działka nr [....] leży w obszarze parku.

Pismem z dnia [....].05.2007r. Starosta T. odpowiedział na postanowienie Wojewody [....] z 04.04.2007r. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że teren inwestycji znajdował się w obszarze Parku Kulturowego [....] Z. , utworzonego uchwałą Rady Miasta Z. Nr LI/538/2006 z dnia 28.09.2006r., jednakże aktualnie, to jest od wejścia w życie uchwały Rady Miasta Z. Nr VII/78/2007 z dnia 01.03.2007r. działka ewid. nr [....] obr. [....] znajduje się poza granicami Parku Kulturowego [....] Zj.

Analiza treści ww. uchwał Rady Miasta Z. w sprawie utworzenia parku kulturowego, (opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa.....: Nr 694 poz. 4129 z 2006r. i Nr 245 poz. 1635 z 2007r.), biorąc pod uwagę ustalenie dokonane przez organ I instancji, (Starostwo ma dostęp do załączników graficznych w odpowiedniej skali umożliwiających dokonanie identyfikacji działki w obszarze parku), iż obszar inwestycji znajduje się poza obszarem parku kulturowego, potwierdziła, że nie zachodzi potrzeba dokonywania dodatkowych uzgodnień projektu i prowadzenia postępowania pod kątem badania, czy projektowana inwestycja nie narusza ustaleń zapisanych uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego.

§12 obowiązującej uchwały Rady Miasta Z. Nr VII/78/2007 z dnia 01.03.2007r., w sprawie utworzeniu parku kulturowego brzmi: Uchyla się uchwałę Nr LI/528/2006 Rady Miasta Z. z dnia 28 września 2006r, w sprawie parku kulturowego. Zgodnie z § 14 ww. przedmiotowej uchwały Nr VII/78/2007: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa [....]. Dziennik Urzędowy Województwa [....] Nr [....] ukazał się dnia 5 kwietnia 2007r. zatem uchwała Nr VII/78/2007 obowiązuje od dnia 19.04.2007r. Organ odwoławczy uznał, iż pomimo, że w dacie wydawania zaskarżonej decyzji obowiązywała poprzednia uchwała w sprawie parku krajobrazowego i zgodnie z tamtą uchwałą należało prowadzić postępowanie mające na celu zbadanie czy projektowana inwestycja nie narusza jej ustaleń § 3 i § 4 ówczesnej uchwały, to obecnie w dacie prowadzenia postępowania odwoławczego i wydawania decyzji kończącej to postępowanie obowiązują zapisy i ustalenia uchwały Nr VII/78/2007 zgodnie, z którą przedmiotowa działka [....] nie leży w obszarze parku kulturowego, zatem bezprzedmiotowe byłoby prowadzenie postępowania w tej kwestii dotyczących uwarunkowań i ograniczeń na terenie parku.

W trakcie postępowania odwoławczego D.J. , współwłaściciel działki ewid. nr [....] obr. [....], przedłożył do wglądu oryginał i przekazał w kopii dokument sporządzony przez upr. geodetę mgr inż. J.B. , (potwierdzony dnia.....04.2007r. za zgodność z operatem ewidencji gruntów i budynków przez Starostę T.), pn: Opis służebności dz. ew. nr [....] obr. [....] - m. Z. wraz z załącznikami graficznymi, celem uwzględnienia w prowadzonym postępowaniu odwoławczym. Dokument ten zdaniem strony podważa oświadczenie Inwestora z dnia [....] .01.2007r. (karta ozn. nr 123 akt I instancji, na to oświadczenie powołano się w zaskarżonej decyzji ), którym Inwestor podał, powołując się na odpis z księgi wieczystej, akt notarialny oraz oświadczenie poprzedniego właściciela, iż działka inwestycji jest wolna od wszelkich ograniczonych praw rzeczowych (tj. m. in. służebności ) oraz wszelkich innych praw i roszczeń osób trzecich nie ujawnionych. Ponadto strona podniosła, co zamieszczono na jej wniosek w notatce sporządzone droga wzdłuż granicy z działką nr ewid. [....] utwardzona, wysokiej jakości, na podbudowie betonowej, z nawierzchnią z kostki betonowej , która została wykonana za zgodą poprzedniego właściciela działki. W notatce zamieszczono także na wniosek strony informację, że na jej zlecenie aktualnie biuro architektoniczne opracowuje operat stwierdzający braki projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.

Organ odwoławczy po zapoznaniu się z przedłożonym dokumentem i uwagami strony uznał, że nie stanowią one przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dodatkowo załączył kopie dokumentów (akt notarialny i odpis z księgi wieczystej dla działki nr ....- karty ozn. nr ....akt I inst), z których wynika, że działka inwestycji jest wolna od obciążeń. Zgodnie z przedłożonym do zatwierdzenia projektem budowlanym, w obszarze wzdłuż granicy z działką nr [....] , to jest w części południowo-zachodniej działki inwestycji nie przewiduje się robót budowlanych, które skutkowałyby uniemożliwieniem korzystania z przejazdu w tym rejonie np. poprzez wzniesienie obiektu kubaturowego. Przedłożony w dniu [....] .06.2007r. przez stronę dokument dotyczący służebności podobnie, jak wniesiona uwaga dotycząca istniejącego utwardzenia (drogi) na działce Inwestora, mogą być wykorzystane w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Odnosząc się do zasygnalizowanej możliwości przedłożenia operatu, wyjaśnia się, że postępowanie odwoławcze zostało wszczęte [....].03.2007r. Zgodnie z art. 35 kpa - winno się ono zakończyć w ciągu miesiąca. Z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii związanych z uchwałą Rady Miasta w Z. został określony nowy termin załatwienia sprawy. Postępowanie odwoławcze trwało w związku z tym ponad trzy miesiące. Projekt budowlany w tym czasie nie podlegał zmianom, strony były na bieżąco informowane o stanie sprawy i przewidywanym terminie jej zakończenia. Strony miały też możliwość, na każdym etapie postępowania, zapoznania się z materiałem dowodowym i wnoszenia dodatkowych dowodów. Zasygnalizowanie na dwa dni przed wyznaczonym, znanym stronie, terminem zakończenia sprawy, ewentualnej możliwości wniesienia w bliżej nieokreślonej przyszłości dodatkowego dowodu w sprawie, nie mogło stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego, o czym strona została powiadomiona.

Odpowiadając na zarzuty odwołania organ podał, że projekt zagospodarowania został sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego. W ponownym postępowaniu przed organem I instancji, do materiału dowodowego dołączona została wydana do celów projektowych mapa sytuacyjno-wysokościowa z oryginalnymi pieczęciami - karta ozn. nr 97 akt I instancji. Mapa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Autentyczność mapy nie budzi wątpliwości. Skarżący nie przedstawił dowodu podważającego prawidłowość mapy.

Odpowiadając na kolejny zarzut organ wyjaśnił, że w ponownym postępowaniu przed organem I instancji dokonano zmian projektowych między innymi, w części dotyczącej projektu zagospodarowania terenu (projekt zagospodarowania zatwierdzony decyzją Starosty z 01.06.2006r. - karta ozn. nr ... i projekt zagospodarowania zatwierdzony decyzją Starosty z 22.01.2007r. - karta ozn. nr ... projektu budowlanego), ponadto mgr inż. arch. J.S. , przedstawił szczegółowe wyliczenia dotyczące powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej (karta ozn. nr ... -proj. budowlanego), z których wynika, iż warunki określające wymagane wskaźniki odnoszące się do tych powierzchni w decyzji o wz, zostały zachowane w skorygowanej wersji projektu.

Odnośnie zarzutu niezgodności projektu z decyzją o wz w zakresie faktycznej funkcji i przeznaczenia budynku, organ odwoławczy podtrzymał stanowisko zawarte w uzasadnieniu decyzji Wojewody [....] z dnia 29.09.2006r., znak: [....]. (...) wobec podanej definicji pojęcia budynek mieszkalny jednorodzinny (art. 3 ust. 2a ustawy Prawo budowlane) i jej niedookreśleniu w innych przepisach prawa, organ nie ma możliwości stwierdzić, że przedmiotowy projekt, nie jest projektem domu jednorodzinnego. W przypadku, jeżeli obiekt miałby być w przyszłości użytkowany w odmienny sposób, aniżeli budynek mieszkalny jednorodzinny, to Inwestor zobowiązany będzie uzyskać zgodę właściwego organu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia stanowi naruszenie przepisów Prawa budowlanego.

Odnosząc się do odwołania w części, w której zawnioskowano o zbadanie czy projektowany budynek nie narusza prawa światła i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sąsiednich, organ wyjaśnił, że dokonana analiza odległości projektowanego budynku od ścian zewnętrznych budynków sąsiednich do wysokości projektowanego budynku (wysokości najwyższych krawędzi obiektu zacieniającego) w kontekście brzmienia przepisów § 13 i § 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie wskazują na zasadność nakładania wymogu przedłożenia analizy w zakresie ochrony przed niedopuszczalnym zacienianiem pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

(§ 13 ) czy też ograniczenia wymaganego nasłonecznienia pokojów w mieszkalnych (§ 60).

Wymogi w/w rozporządzenia w przypadku § 13 odnoszą się tylko i wyłącznie do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Przepis nie dotyczy pomieszczeń, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa krócej niż 2-4 godzin włącznie. Przepisy dotyczące zacieniania nie dotyczą również tarasów. Natomiast przepisy § 60 odnoszą się do wymaganego nasłonecznienia (min. 3 godzin) dotyczą tylko i wyłącznie pokoi w mieszkaniach, (poza żłobkami, przedszkolami, szkołami), przy czym w przypadku mieszkania wielopokojowego wymóg ten spełniony być musi w stosunku do jednego pokoju. Dodatkowo zarzut odwołania został sformułowany bardzo ogólnie bez wskazania, których konkretnie pomieszczeń miałoby dotyczyć wnioskowane badanie prawa światła i nasłonecznienia, podobnie zresztą jak i powyżej omówiony zarzut odnoszący się do warunku zachowania wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, którym zakwestionowano wiarygodność danych dotyczących powierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej, bez doprecyzowania zarzutu tj. odniesienia się do przedłożonego wyliczenia przez projektanta. Do ogólnie sformułowanych zarzutów organ nie może odnieść się szczegółowo.

Analiza całości przekazanego materiału dowodowego przy odwołaniu od decyzji Starosty z dnia 22.01.2007r., wykazała, że zatwierdzony projekt budowlany jest zgodny z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Z. z 04.01.2006r., znak: [....] o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji i innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Projekt został uzupełniony i częściowo zmieniony w ponownym postępowaniu przed wydaniem zaskarżonej decyzji w szczególności w zakresie mającym wpływ na spełnienie warunków decyzji o wz dotyczących współczynników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, jak również kwestii spełnienia przepisów techniczno-budowlanych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego. Zgodność projektu z wymogami przeciwpożarowymi została potwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w dniu [....].10.2006r. (karta nr 20 oraz 159 i opinia rzeczoznawcy karty nr 155-158 projektu budowlanego). W ponownym postępowaniu wyjaśniono wskazane w uzasadnieniu decyzji Wojewody z dnia 29.09.2006r. niejasności i braki.

Skargę od powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożył P.J. , właściciel działki nr [....] obr. [....] .

Skarżący wniósł o uchylenie decyzji i zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego oraz naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

- art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i § 4 kpa oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, poprzez niewłaściwe zastosowanie i brak wyjaśnienia stanu faktycznego z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego obywateli,

- art. 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu i przyjęcie, że występowanie na nieruchomości służebności przejazdu i przechodu nie prowadzi do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [....] podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.).

Orzekanie, w myśl art. 135 p.p.s.a., następuje w granicach sprawy będącej przedmiotem kontrolowanego postępowania administracyjnego, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność i odbywa się z uwzględnieniem wówczas obowiązujących przepisów prawa. Przepisy ustawy przewidując jedynie uprawnienia kontrolne sądów administracyjnych nie dają im kompetencji do zastępowania organów administracji publicznej w wykonywaniu ich zadań orzeczniczych.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż skarżący P.J. był uprawniony do złożenia skargi na decyzję Wojewody [....] z dnia 18.06.2007r., pomimo tego, że nie składał on odwołania od decyzji organu I instancji, ponieważ przez organy administracji obu instancji był uznany za stronę postępowania i zostały doręczone mu decyzje organów obu instancji, a skargę wniósł w zakreślonym terminie.

Skargę należy uznać za nieuzasadnioną.

Dokonana przez Sąd kontrola legalności zaskarżonej decyzji w ocenie Sądu nie narusza prawa.

Stosownie do art. 34 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane, projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przepis art. 35 ust.1 Prawo budowlane określa zakres obowiązków organu administracji, zawartych w fazie wyjaśniającej prowadzonego postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Przed wydaniem decyzji w niniejszym postępowaniu o zatwierdzeniu projektu

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę organ administracji stosownie do przepisu art. 35 ust.1 miał obowiązek sprawdzić:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W ocenie Sądu organom nie można odmówić braku rzetelności w sprawdzeniu wymogów zgodnie z art. 35 ust. 1 cyt. ustawy, przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień wydawania zaskarżonej decyzji. Projekt budowlany jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 4.01.2006r. wydaną przez Burmistrza Miasta Z. Projektowana linia rozbudowy inwestycji nie przekracza linii zabudowy wyznaczonej w załączniku do decyzji o warunkach zabudowy. Organy prawidłowo ustaliły, że warunek w zakresie maksymalnego wskaźnika projektowanej zabudowy wynosi 0,22 przy dopuszczalnym wskaźniku 0,24, a wielkość powierzchni biologicznie czynnej wynosi [....] %, podczas gdy dopuszczalna minimalna wielkość tej powierzchni określona została na 52%.

Szerokość elewacji frontowej, wysokość usytuowania okapu dachu od poziomu terenu, przekrycie dachem dwuspadowym o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu są zgodne z koncepcją architektoniczną stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji o warunkach zabudowy. Wysokość od poziomu terenu do głównej kalenicy dachu wynosi 12,64 m i nie przekracza dopuszczalnej wysokości 12,90m.

W ocenie Sądu projekt zagospodarowania działki jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, jest on kompletny, zawiera również wymagane opinie, uzgodnienia jak: opinię w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej z 10.2006r. sporządzoną przez rzeczoznawcę inż. S.B. , opinię nr [....] z dnia [....].2006r. Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Z. dot. dobudowy, przebudowy przyłącza energetycznego kablem ziemnym, kanalizacji deszczowej (studnia chłonna). Projekt budowlany został sporządzony prawidłowo, w czytelnej formie graficznej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany przez osoby mające odpowiednie uprawnienia . Inwestorzy złożyli również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – akt notarialny z dnia [....] .2005r., a także dodatkowo odpis z ks. wieczystej nr [....] z 10.2004r, że przedmiotowa działka inwestorów nr [....] obręb [....] w Z. jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. Odnosząc się do zarzutów skarżącego, które sprowadzają się do tego, że organy niewłaściwie zastosowały art. 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu i przyjęcie, że występowanie na nieruchomości służebności przejazdu i przechodu nie prowadzi do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, a tym samym organy naruszyły przepisy art. 7-8 kpa, art. 77§ 1 i § 4 kpa oraz przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.

Zarzuty te należy uznać za bezzasadne. Jak wynika z akt administracyjnych i dokonanej zmiany projektu budowlanego sporządzonego przez arch. J.S. projektant przedstawił bilans terenu oraz podał sposób obliczania powierzchni biologicznie czynnej według określonego matematycznego wzoru. Powierzchnia terenu w granicach ewidencyjnych działek wynosi – [....] m2, powierzchnia zabudowy - [....] m2 ( z tarasem) , powierzchnia dojść dojazdów placów, chodników, miejsc postojowych - 155 m, śmietniki i murki oporowe – 10 m. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi więc – [....] m2, co stanowi [....] %. Wprawdzie organy obliczyły iż powierzchnia biologicznie czynna wynosi [....] %, nie mniej jednak mieści się ten wynik w dopuszczalnej minimalnej powierzchni określonej na 52%, co nie miało żadnego wpływu na wynik sprawy.

W ocenie Sądu wszystkie zarzuty skarżącego należy uznać za nietrafne , gdyż są one ogólnikowe i nie wskazują na czym miało polegać naruszenie interesu prawnego skarżącego w dacie wydania zaskarżonej decyzji, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Należy przy tym podkreślić iż skarżący dopiero po wydaniu zaskarżonej decyzji złożył stosowny wniosek do Sądu Rejonowego w Z. o wpis do księgi wieczystej jego służebności na działce inwestorów, co nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Zdaniem Sądu organy administracji obu instancji w sposób wyczerpujący zebrały i rozpatrzyły cały materiał dowodowy sprawy , prawidłowo przeprowadziły postępowanie administracyjne zapewniając stronom postępowania czynny udział w sprawie na każdym etapie postępowania, a zatem brak jest przesłanek do uchylenia zaskarżonej decyzji w świetle art. 145 p.p.s.a. Ponadto uzasadnienie zaskarżonej decyzji wyczerpuje również dyspozycje określone w art. 107§ 3 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze , Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002r., Nr 153, poz.1270 ze zm.), stosownie do którego w razie nieuwzględnienia skargi, sąd skargę oddala.Powered by SoftProdukt