drukuj    zapisz    Powrót do listy

6290 Reforma rolna, , Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zobowiązano organ do wydania aktu, IV SAB/Wa 11/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wa 11/04 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2004-10-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-05-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jakub Linkowski
Joanna Kabat-Rembelska /przewodniczący/
Krystyna Napiórkowska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6290 Reforma rolna
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Zobowiązano organ do wydania aktu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.) asesor WSA Jakub Linkowski Protokolant Andrzej Malinowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 października 2004 r. sprawy ze skargi A. K. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 1999 r. Nr [....] I. zobowiązuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do załatwienia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, sprawy z wniosku skarżącej A. K. z dnia [...] maja 2002 roku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 1999 r., Nr [...]. II. Zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz A. K. kwotę 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

A. K. wniosła skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skarżąca zarzuciła, że organ nie rozpoznał w terminie przewidzianym w art. 35 kpa jej wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 1999 r. Nr [...] stwierdzającej, że zespół w L. podpada pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Odpowiadając na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że zwłoka w załatwieniu wniosku wynika z napływu dużej ilości tego rodzaju spraw i konieczności rozpatrywania ich według kolejności zgłoszeń oraz podał, że decyzja zostanie wydana w czerwcu 2004 r.

Pomimo to sprawa nie została do chwili obecnej załatwiona.

Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest zasadna.

W sprawie jest bezsporne, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie rozpoznał wniosku skarżącej w terminie przewidzianym w art. 35 kpa, co oznacza, że pozostaje on w bezczynności. Wobec tego skargę należało uznać za uzasadnioną i zobowiązać organ do załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt