drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 112/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 112/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-03-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Maliszewska
Urszula Wilk /sprawozdawca/
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 80
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art.24, art. 26, art. 28 pkt 6
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Protokolant Aneta Stefaniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2010 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] października 2008 r. Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 24, 26 oraz art. 49 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.) po rozpatrzeniu zgłoszenia patentowego, oznaczonego nr [...], dokonanego w dniu [...] września 2001 r. przez A. W. odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt.: "[...]".

W uzasadnieniu tejże decyzji Urząd Patentowy RP wskazał, iż na przedmiotowe rozwiązanie, określone zastrzeżeniami patentowymi z dnia [...] marca 2008 r. nie może być udzielony patent, ponieważ nie posiada ono poziomu wynalazczego.

Podniósł, że zawiadomieniem z dnia [...] marca 2008 r. (poz. akt 6) Zgłaszający został powiadomiony, że w publikacji "Control and monitoring system for large off-shore wind farms", Bjerge Claus, 1999 European Wind Energy Conference, Nice, Francja, 1-5 marca 1999, 867-868 ujawniono sposób przetwarzania (danych eksploatacyjnych) - co w zgłoszeniu [...] określono jako: "Sposób przetwarzania funkcjonowania" - wielu elektrowni wiatrowych mających cechy zbieżne z przedmiotem zgłoszenia [...], a mianowicie: pozyskane dane eksploatacyjne wprowadza się do serwera internetowego mającego przypisany mu określony adres, za pomocą którego można ten serwer wywołać przez Internet, aby pobrać te dane - fig. 4.

Natomiast udostępnienie przez Internet tak jak ujawniono w w/w publikacji danych zapisanych w postaci pliku elektronicznego i uprzednio sklasyfikowanych w formie symboli, co jest znane z literatury patentowej (np. [...]) nie stanowi żadnego szczególnego przystosowania znanego sposobu, które dawałoby rezultat nieoczekiwany, albowiem jest wynikiem rutynowego postępowania projektowego znawcy z dziedziny systemów przetwarzania danych, stosującego powszechnie znane środki techniczne zgodnie z ich przeznaczeniem, stosowanie do przyjętych założeń projektowych, co daje wynik oczekiwany stosownie do przyjętych założeń i oczywisty dla znawcy.

Przesłanką do postanowienia zarzutu braku poziomu wynalazczego przedmiotowego rozwiązania był dla Urzędu Patentowego fakt zbieżności przynajmniej niektórych istotnych cech przedmiotu zgłoszenia z cechami rozwiązań według wskazanych przez Urząd w zawiadomieniu z dnia [...] marca 2008 r. dokumentów należących do stanu techniki tj: publikacją "Control and monitoring system for large off-shore wind farms", C. Bjerge’a oraz opisem patentowym [...].

W ocenie Urzędu w rozwiązaniu znanym ze wskazanej publikacji ujawniono umieszczanie danych eksploatacyjnych w sieci Internet, co wynika z rysunku fig 4. zatytułowanego "Wind Farms on the Internet".

Odnosząc się natomiast do podnoszonego przez zgłaszającego w toku postępowania argumentu, że publikacja C. Bjerge’a nie zawiera szczegółowych informacji odnośnie selekcjonowania danych elektrowni wiatrowych i tworzenia z nich przeglądu, Urząd Patentowy RP stwierdził, iż przytoczony opis patentowy [...] ujawnia zapisanie danych eksploatacyjnych w postaci pliku elektronicznego i uprzednio sklasyfikowanych w formie symboli.

Reasumując Urząd Patentowy RP uznał, że w zgłoszonym rozwiązaniu nie występuje żadne szczególne przystosowanie środków technicznych znanych z literatury niepatentowej oraz patentowej, które dawałoby efekt techniczny nieoczekiwany.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłaszający wniósł o udzielenie patentu zgodnie z nową wersją zastrzeżeń. Niepodzielił poglądu organu, że zarówno w cytowanej publikacji, jak i w opisie dotyczącym omawianego wynalazku, dane elektrowni wiatrowej umieszczane są w internecie, ponieważ zdaniem skarżącego szczegóły zamieszczonych w tej publikacji rysunków i opisów wskazują na zastosowanie wyłącznie intranetu. Podkreślił, że nawet gdyby przyjąć zastosowanie internetu i połączenia za jego pośrednictwem, to byłoby takie połączenie mocno ograniczone, bo stosowane do eksploatacji i konserwacji elektrowni wiatrowej. W tych warunkach, zdaniem zgłaszającego nie jest ujawnione, że każdemu udostępnia się dane eksploatacyjne przez internet, ponieważ wskazywana wcześniej publikacja dotyczy eksploatacji i konserwacji elektrowni wiatrowej. Takie udostępnianie związane jest, w ocenie zgłaszającego, z zupełnie inną koncepcją, niż przedmiotowy wynalazek. Do wniosku załączono zmienione zastrzeżenie, zawierające nową cechę, że plik elektroniczny udostępnia się każdemu za pomocą internetu.

Decyzją z dnia [...] marca 2009 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ stwierdził, że argumenty zgłaszającego nie uzasadniają zmiany decyzji. Podkreślił, że zgłaszający unika w swoich wywodach odniesienia się do drugiego przeciwstawienia, czyli amerykańskiego opisu patentowego [...], który łącznie z cytowaną publikacją dla znawcy przedmiotu stanowi przesłankę do postawienia zarzutu o braku poziomu wynalazczego przedmiotowego zgłoszenia. Urząd dodał, że uzupełnienie zastrzeżenia niezależnego o ogólną cechę zawierającą się w twierdzeniu, iż plik elektroniczny w ramach czynności informacyjnych udostępnia się każdemu za pomocą internetu, nie nadaje omawianemu zgłoszeniu zdolności patentowej, gdyż za wynalazek, w rozumieniu art. 24 pwp., nie uważa się w szczególności przedstawienia informacji zgodnie z art. 28 p.w.p.

W skardze na powyższą decyzję A. W. domagał się uchylenia decyzji Urzędu Patentowego RP.

Skarżący podniósł, iż negując twierdzenia Urzędu Patentowego RP zawarte w decyzji z dnia [...] października 2008 r., we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podał szereg szczegółowych argumentów i wyjaśnień, z którymi Urząd nie polemizował w zaskarżonej decyzji, skupiając się na innych powodach odmowy udzielenia patentu.

Zdaniem skarżącego brak ustosunkowania się do jego argumentów jest naruszeniem wymogów proceduralnych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumenty wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a. - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 145 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględnia skargę tylko wówczas, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (1a), naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (1b), inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (1c), a także wówczas, gdy stwierdza nieważność decyzji (postanowienia) z przyczyn określanych w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach bądź z tych przyczyn stwierdza wydanie decyzji (postanowienia) z naruszeniem prawa.

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja i decyzja utrzymana nią w mocy nie naruszają prawa w sposób uzasadniający ich uchylenie.

W przedmiotowej sprawie powodem odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.:"[...]" był uznany przez Urząd Patentowy RP brak poziomu wynalazczego przedmiotowego zgłoszenia.

Zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki -na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki (art. 26 p.w.p.).

Zgodnie zaś z art. 28 pkt 6 p.w.p. za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności przedstawienia informacji.

Zatem zgłoszone rozwiązanie może być uznane za nieposiadające poziomu wynalazczego, jeżeli można przedstawić dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki. Nie można zatem uznać za wynalazek nadający się do opatentowania pomysłu, który polega na wykorzystaniu znanych środków technicznych i daje efekt oczywisty, możliwy do przewidzenia.

W przedmiotowej sprawie Urząd Patentowy RP uznał brak poziomu wynalazczego zgłoszonego rozwiązania przeciwstawiając mu opisaną wyżej publikację C. Bjerge'a i opis patentowy [...], które łącznie wskazują na możliwość realizacji przedmiotowego rozwiązania, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki. Zawarta we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy polemika z dokonaną przez Urząd oceną publikacji C. Bjerge'a nie podważa w ocenie Sądu jej prawidłowości. Urząd Patentowy RP szczegółowo przeanalizował przedmiotową publikację wskazując na zbieżność lub tożsamość ujawnionych w niej rozwiązań z zastrzeżeniami patentowymi objętymi przedmiotowym zgłoszeniem. Analiza ta łącznie z analizą powołanego opisu patentowego [...] rozstrzygnęła o postawieniu przedmiotowemu rozwiązaniu zarzutu braku poziomu wynalazczego bowiem obie te publikacje łącznie ujawniają cechy tożsame z przedmiotem zgłoszenia, a zatem przedmiot ten w sposób oczywisty wynika z dotychczasowego stanu techniki. Trafny jest zatem wniosek organu, że przedmiotowe zgłoszenie nie posiada poziomu wynalazczego. Zasadnie też Urząd Patentowy RP wskazał, iż uzupełnienie zastrzeżenia niezależnego o ogólną cechę, że "plik elektroniczny udostępnia się każdemu za pomocą Internetu" (dokonane łącznie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy ), nie nadaje przedmiotowemu zgłoszeniu zdolności patentowej, gdyż zgodnie z art. 28 pkt 6 p.w.p. za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności przedstawienia informacji.

Wniesiona w przedmiotowej sprawie skarga zarzuca brak ustosunkowania się do argumentów zgłaszającego będących odpowiedzią na zarzuty Urzędu. W ocenie Sądu zarzutu tego nie można uznać za uzasadniony. Zarzuty podniesione w odwołaniu stanowią polemikę z twierdzeniami zawartymi w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2008 r. w zakresie w jakim odnosi się ona do oceny publikacji "Control and monitoring system for large off-shore wind farms" Bjerge Claus, 1999. Skarżący odmiennie ocenia te same dane przedstawione w publikacji i na tej podstawie formułuje odmienne wnioski. W zaskarżonej decyzji Urząd podtrzymał ocenę tej publikacji wyrażoną w decyzji z dnia [...] października 2008 r. wskazując, iż zgłaszający w swoich wywodach uporczywie unika odniesienia się do drugiego przeciwstawienia, czyli amerykańskiego opisu patentowego [...], który łącznie z w/w publikacją dla znawcy przedmiotu stanowi przesłankę do postawienia zarzutu o braku poziomu wynalazczego przedmiotowego zgłoszenia. Zdaniem Sądu ocena dokonana przez Urząd Patentowy RP jest logiczna, spójna i znajduje oparcie w materiale dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy, w szczególności Fig. 4 zamieszczona na 3 stronie publikacji zatytułowana "Wind Farms on the Internet" odnosi się wprost do udostępnienia danych w Internecie (kopia publikacji w aktach administracyjnych), tym samym ocena ta nie wykracza poza ramy swobodnej oceny dowodów zakreślone przepisami Prawa własności przemysłowej i art. 80 k.p.a.

Biorąc wszystkie powyższe względy pod uwagę, Sąd stanął na stanowisku, że organ wydając zaskarżoną decyzję nie dopuścił się naruszeń prawa materialnego, które miałyby wpływ na wynik sprawy, ani uchybień formalnoprawnych w stopniu, w jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt