drukuj    zapisz    Powrót do listy

6175 Rzecznicy patentowi, Zawody prawnicze, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 912/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 912/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-05-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Czarnecki
Grażyna Śliwińska /przewodniczący/
Halina Emilia Święcicka /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6175 Rzecznicy patentowi
Hasła tematyczne
Zawody prawnicze
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2011 nr 155 poz 920 art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 25 ust. 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 23, art. 26
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 2012 poz 270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi H. B. na decyzję Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy rzeczników patentowych oddala skargę

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] marca 2012 r. nr [...]. działając na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925), cyt. dalej ustawą o rzecznikach patentowych, skreślił H. B. z listy rzeczników patentowych.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

H. B., zwana dalej skarżącą, pismem z dnia 6 lutego 2012 r. wystąpiła z wnioskiem o skreślenie jej z listy rzeczników patentowych. Wskazała, iż z uwagi na brak zainteresowania usługami zwraca posiadaną legitymację wystawioną dla H. B., jednocześnie poinformowała, że w dniu 18 października 2003 r. zmieniła stan cywilny i nazwisko. Do wniosku załączyła legitymację rzecznika patentowego z potwierdzonym wpisem pod numerem [...].

Pismem z dnia 13 lutego 2012 r. organ zwrócił się do skarżącej z prośbą o wyjaśnienie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, czy pismo z dnia 6 lutego 2012 r. należy traktować jako wniosek o skreślenie z listy rzeczników patentowych. Poinformował jednocześnie, iż w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uzna pismo za wniosek o skreślenie z listy rzeczników patentowych.

Skarżąca pismo Urzędu Patentowego otrzymała w dniu 22 lutego 2012 r., czego dowodem jest zwrotne potwierdzenie odbioru, znajdujące się w aktach sprawy. Na pismo skarżąca nie odpowiedziała.

W aktach administracyjnych znajduje się pismo skarżącej z dnia 9 lutego 2012 r. skierowane do Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, które samorząd pismem z dnia 22 lutego 2012 r. przekazał Prezesowi Urzędu Patentowego RP jako wniosek o skreślenie z listy rzeczników patentowych. O przekazaniu wniosku o skreślenie z listy rzeczników patentowych została powiadomiona skarżąca.

W uzasadnieniu swojej decyzji Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wskazał, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych, rzecznik patentowy traci prawo do wykonywania zawodu z dniem skreślenia z listy rzeczników patentowych. Skreślenie z listy rzeczników patentowych następuje, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, na wniosek rzecznika patentowego, skarżąca taki wniosek złożyła pismem z dnia 6 lutego 2012 r.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. skarżąca wystąpiła z wnioskiem o wskazanie daty skreślenia jej z listy rzeczników patentowych. Załączyła oryginał skróconego aktu małżeństwa.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r. poinformowano skarżącą, iż Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej skreślił ją z listy rzeczników patentowych z dniem [...] marca 2012 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie H. B. wniosła o:

- uchylenie decyzji Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2012 r. i przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenie,

- zobowiązanie Urzędu Patentowego RP do dostarczenia Sądowi zwróconej legitymacji i oryginału skróconego aktu małżeństwa,

- zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi podniosła, iż skreślenie jej z listy rzeczników patentowych jest sprzeczne z art. 23 ustawy o rzecznikach patentowych. Wskazała, że prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu "rzecznik patentowy" na nazwisko B. ustało z dniem 18 października 2003 r. Ponadto podniosła, że H. B. nie była legitymowana do złożenia wniosku o skreślenie z listy rzeczników patentowych i nie mogła być skreślona z listy rzeczników bowiem nie istnieje wpis takiej osoby na listę rzeczników patentowych.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Uznał zarzuty za niezrozumiałe. Wskazał, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych, prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych, w tym dniu powstaje prawo do używania tytułu "rzecznik patentowy". Z kolei legitymacja rzecznika patentowego wydawana przez Urząd Patentowy, na podstawie art. 23 ustawy, jest tylko potwierdzeniem prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Podkreślił, iż utrata uprawnień do wykonywania zawodu wiąże się ze skreśleniem z listy rzeczników patentowych, w przypadkach enumeratywnie wyliczonych w art. 24 ust. 2 ustawy o rzecznikach patentowych, m. in. na wniosek rzecznika patentowego. Bezsporne jest, że skarżąca posiadała uprawnienie do wykonywania zawodu rzecznika patentowego i jako rzecznik patentowy miała prawo do wystąpienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o skreślenie jej z listy rzeczników patentowych.

Skarżąca w piśmie procesowym z dnia 28 czerwca 2012 r. podtrzymując skargę i wnioski w niej zawarte, kwestionowała treść odpowiedzi na skargę organu. Do pisma załączyła kserokopie świadectwa nr [...] wydanego w dniu [...] września 1980 r. oraz świadectwa o dokonaniu wpisu na listę rzeczników patentowych.

Na rozprawie, w dniu 29 sierpnia 2012 r. zmodyfikowała skargę wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji określając dotychczasowe sformułowanie skargi jako alternatywne. Nie wskazała wad decyzji, które miałyby świadczyć o jej nieważności.

Pełnomocnik organu wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, sąd administracyjny bada akty lub czynności z zakresu administracji publicznej pod kątem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi.

Ponadto, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Kontrolując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powyższych zasad, stwierdzić należy, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie materialnoprawną podstawą decyzji w przedmiocie skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych był przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o rzecznikach patentowych, który stanowi, że skreślenie z listy rzeczników patentowych następuje w przypadku wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z listy rzeczników patentowych.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, decyzję o skreśleniu z listy rzeczników patentowych wydaje Prezes Urzędu Patentowego.

W przedmiotowej sprawie, skarżąca złożyła wniosek o skreślenie jej z listy rzeczników patentowych. Zwracając legitymację rzecznika patentowego wnosiła o wykreślenie wpisu. Wolę wykreślenia jej z listy rzeczników patentowych potwierdziła brakiem odpowiedzi na pismo organu z dnia 13 lutego 2012 r., który wezwał ją o potwierdzenie, czy złożone pismo należy potraktować jako wniosek o skreślenie z listy rzeczników patentowych i poinformował, iż brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie uznaniem pisma za wniosek o skreślenie z listy rzeczników patentowych.

Należy podkreślić, iż złożenie wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z listy rzeczników patentowych obliguje organ (Prezesa Urzędu Patentowego) do wydania decyzji o skreśleniu z listy, organ nie bada powodów złożenia takiego wniosku. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego jest uprawnieniem osoby, która je uzyskała, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 18 ustawy o rzecznikach patentowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych, prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych. Listę rzeczników patentowych prowadzi Urząd Patentowy (ust. 2).

Urząd Patentowy wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na listę rzeczników patentowych, legitymację, która potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzecznik patentowy" (art. 23 ustawy).

Wbrew podniesionemu zarzutowi w skardze, skarżąca posiadała legitymację do wystąpienia z wnioskiem o skreślenie jej z listy rzeczników patentowych, była rzecznikiem patentowym wpisanym na listę rzeczników patentowych, posiadała legitymację, o której mowa we wskazanym art. 23 ustawy. Zmiana nazwiska, w związku ze zmianą stanu cywilnego, nie pozbawiła jej żadnych uprawnień w tym zakresie, nie stała się "inną osobą".

Sąd podkreśla, iż zmiana nazwiska rzecznika patentowego nie powoduje utraty posiadanych uprawnień, może być ew. podstawą do zmiany wpisu na liście rzeczników patentowych (art. 26 ustawy i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 55, poz. 478).

Należy zatem uznać, iż organ zasadnie, w oparciu o powołany przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o rzecznikach patentowych, skreślił skarżącą z listy rzeczników patentowych, złożony wniosek skarżącej o skreślenie jej z listy nie pozostawiał organowi podjęcia żadnej innej decyzji niż wydana.

Mając powyższe na względzie, Sąd uznał skargę za nieuzasadnioną i na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt